KTo może założyć konto CAS?

Z konta CAS mogą korzystać następujące grupy osób:

Jakie dane wymagane są do założenia konta CAS?

Konto CAS generowane jest na podstawie danych osobowych znajdujących się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), zatem warunkiem niezbędnym do założenia konta jest obecność danych osoby w USOS. Brak odpowiednich danych w USOS nie powinien być problemem rozwiązywanym przez przyszłego posiadacza konta. Uzupełnienić dane lub zgłosić ich brak do odpowiednich instancji powinna osoba zakładająca konto (np. pracownik dziekanatu).

Jak szybko mogę korzystać z założonego konta CAS?

Posiadacz konta jest poprawnie rozpoznawany przez wszystkie serwisy internetowe współpracujące z Centralnym Systemem Uwierzytelniania najpóźniej 24 godziny po utworzeniu konta. Opóźnienie to związane jest z przenoszeniem danych pomiędzy uniwersyteckimi systemami informatycznymi (tzw. migracją), które zazwyczaj odbywa się w godzinach nocnych.

Jaką postać ma mój login?

Twoim loginem CAS jest Twój numer PESEL (sztuczny numer PESEL w przypadku obcokrajowców).

Procedury zakładania konta

Studenci

Ze względu na konieczność elektronicznej obsługi toku własnych studiów z użyciem serwisów internetowych związanych z USOS, każdy student winien jest posiadać konto CAS.

Dane studentów rejestrujących się jako kandydaci na studia w systemie IRK pojawiają się w systemie USOS po wprowadzeniu ich z IRK przez pracownika dziekanatu jednostki, w której student realizuje program. Podczas procedury wprowadzania danych tworzone jest konto CAS. Hasło do konta jest identyczne z hasłem używanym w systemie IRK. Uwaga! Informacje te dotyczą tylko tych studentów, którzy zarejestrowali się w IRK po raz pierwszy, tzn. wcześniej nie studiowali na UW. Osoba, która rozpoczyna studia na kolejnym kierunku, posiada już konto CAS założone w ramach studiów na pierwszym kierunku, a jej dotychczasowe hasło nie zostanie zastąpione przez hasło używane w IRK.

Dane studentów, którzy nie rejestrowali się w systemie IRK, są wprowadzane do systemu USOS ręcznie przez pracownika dziekanatu jednostki, w której student realizuje program. Podczas wprowadzania danych pracownik dziekanatu uruchamia procedurę generującą konto CAS. Informacje, jak poznać hasło do swojego konta wygenerowanego w ten sposób, znajdują się tutaj.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracji wydziałowej

Dane osobowe etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych podlegają automatycznemu przeniesieniu z systemu HMS (informatyczny system kadrowy na UW) do USOS. Pracownik zainteresowany kontem CAS zgłasza się do dziekanatu w swojej jednostce zatrudnienia lub do innej upoważnionej w tej jednostce osoby, np. pełnomocnika ds. USOS. Pracownik dziekanatu lub upoważniona osoba uruchamia procedurę generującą konto CAS (analogiczną do procedury dla studentów).

Przenoszenie danych osobowych pomiędzy systemami HMS i USOS nie obejmuje danych nieetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osób nieposiadających numeru PESEL, zatem muszą być one wprowadzane do USOS ręcznie. Pracownik zainteresowany kontem CAS zgłasza się do dziekanatu jednostki, na rzecz której świadczy usługę, lub do innej upoważnionej w tej jednostce osoby, np. pełnomocnika ds. USOS. Pracownik dziekanatu lub upoważniona osoba wykonuje następujące kroki:

1. Wprowadza do systemu niezbędne dane osobowe pracownika,

2. Zatrudnia pracownika w USOS (wprowadza datę zatrudnienia na zakładce "Zatrudnienie" lub zakładce "Nieetatowe).

3. Uruchamia procedurę generującą konto CAS.

Informacje, jak poznać hasło do swojego konta, znajdują się tutaj.

Pracownicy administracji centralnej oraz jednostek niebędących wydziałami

Procedura dla osób posiadających imienny służbowy adres e-mail (jeżeli nie posiadasz takiego adresu, patrz niżej):

1. Należy wpisać nowe hasło do formularza generowania hasła (dostępnego na stronie głównej Centralnego Systemu Uwierzytelniania pod odnośnikiem zapomniane hasło). Więcej informacji na temat obsługi tego formularza można znaleźć tutaj.
W efekcie formularz wyświetli użytkownikowi jawny kod aktywacyjny. Będzie on potrzebny w dalszej części procedury, dlatego należy go zapisać lub wydrukować stronę wyświetloną przez formularz.

2. Z imiennego służbowego adresu e-mail należy wysłać na adres helpdesk@uw.edu.pl wiadomość następującej postaci:

Temat wiadomości:

Założenie konta CAS

Treść:

Proszę o założenie konta CAS.
Imię:
Nazwisko:
Jednostka:
Telefon służbowy:
Forma zatrudnienia:
Stanowisko pracy/przedmiot umowy:

W wierszu Forma zatrudnienia należy określić, czy jest to zatrudnienie etatowe, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.

3. W odpowiedzi pracownik otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie i przesłanie kodu aktywacyjnego.

4. W odpowiedzi na wiadomość z prośbą o potwierdzenie należy przesłać wcześniej wygenerowany kod aktywacyjny.

5. Konto CAS zostaje założone, a hasło do konta ma postać podaną przez pracownika w formularzu do generowania hasła w kroku 1 niniejszej procedury. Do pracownika wysyłane jest potwierdzenie założenia konta.

Uwaga! Adres e-mail używany do korespondencji w sprawie konta CAS musi być adresem pracownika, a nie jednostki zatrudnienia. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora z dnia 18.04.2007, pracownicy UW mają obowiązek posiadania i korzystania z konta pocztowego w domenie uniwersyteckiej.

Pracownicy administracji centralnej oraz jednostek niebędących wydziałami nieposiadający imiennego służbowego adresu e-mail mogą poprosić o założenie konta CAS osobiście w Dziale Aplikacji Komputerowych (kampus centralny, budynek d. Centrum Informatycznego obok Pałacu Kazimierzowskiego, pierwsze piętro, pok. 105) w dni robocze w godz. 9-15. Przed założeniem konta CAS należy okazać dowód osobisty.