Zarządzenia KierOwnika Jednostki Dydaktycznej

ZARZĄDZENIE NR 6

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się zarządzenie nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 76).

§ 2

Przywraca się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 3).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2021 r.


Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

ZARZĄDZENIE NR 5

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust.  1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zarządzenie nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 2).

§ 2

Zawiesza się do odwołania możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i ust. 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, z wyłączeniem:

 1.  praktyk kierunkowych i zawodowych, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
 2. zajęć zdefiniowanych jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 27 marca 2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

ZARZĄDZENIE NR 4

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia na kierunku sztuki społeczne w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie § 3 ust.  4 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa sposób modyfikacji planu studiów kierunku sztuki społeczne, którzy rozpoczęli kształcenie na I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

§ 2

 1. Z uwagi na terenowy charakter zajęć zmienia się określony w planie studiów termin realizacji przedmiotu Objazd.
 2. Realizacja przedmiotu Objazd  zostaje jednorazowo przesunięta na rok akademicki 2021/2022.
 3. Wymagania etapowe związane z przedmiotem Objazd przypisane w planie studiów do I roku studiów II stopnia zostają jednorazowo przeniesione na II rok studiów II stopnia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

 

ZARZĄDZENIE NR 3

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R.

W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Na podstawie § 4 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa terminy i sposób wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 2

 1. Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za elektroniczną legitymację studencką, należy wnosić na indywidualny numer konta generowany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
 2. Opłatę za powtarzanie roku wnosi się:
  1. w całości, w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. I rata – do 15.10,
   2. II rata – do 15.12,
   3. III rata – do 15.02.
 3. Opłatę za powtarzanie zajęć w przypadku warunkowego zaliczenia etapu studiów wnosi się w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia są prowadzone.
 4. Opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył, wnosi się w terminie czterech tygodni od zakończenia sesji poprawkowej semestru, w którym zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy były prowadzone.
 5. Opłatę za kształcenie na studiach niestacjonarnych wnosi się:
  1. w całości, przed rozpoczęciem lub na początku semestru, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. opłata za semestr zimowy: I rata do 15.10; II rata do 2.11, III rata do 2.12,
   2. opłata za semestr letni: I rata do 28.02, II rata do 30.03, III rata do 30.04.
 6. W przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów, pobierana jest opłata za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego. Opłatę wnosi się na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez jej opiekuna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

 

Zarządzenie nr 2

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r., poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzenie określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki UW w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 2. Zarządzenie dotyczy zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 zarządzenia nr 1 KJD Wydziału Polonistyki UW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć (DWPL UW z 2021 r. poz. 1).

§ 2

 1. W trybie innym niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Zajęcia te muszą być prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 2. Dopuszcza się prowadzenie w trybie stacjonarnym następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. praktyki kierunkowe i zawodowe, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
 2. zajęcia zdefiniowane jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna);
 3. Praktyki konwersacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego) – zajęcia fakultatywne (nieobowiązkowe);
 4. Terytoria sztuki: prywatne/publiczne (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne).
 1. Dopuszcza się prowadzenia w trybie hybrydowym (tryb zdalny z możliwością przeprowadzenia części zajęć w trybie stacjonarnym, w tym plenerowym) następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. Restart. Nowa normalność (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 2. Praktyczne zasady organizacji wystaw (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 3. Pracownia terenowa (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 4. Nauka polskiego języka migowego (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego);
 5. Warsztaty komunikacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego).

§ 3

Cykl kształcenia w ramach zajęć dydaktycznych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt. 4 i 5 rozpoczyna się w trybie zdalnym. W sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego możliwa jest zmiana trybu kształcenia na stacjonarny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 1

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć

Na podstawie § 9 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 i w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia na Wydziale Polonistyki UW w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia i na studiach drugiego stopnia, z zastrzeżeniem § 2 pkt 5.

§ 2

 1. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty, seminaria i warsztaty prowadzone są w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym, zgodnie z programami i planami studiów.
 3. Wykłady mogą być prowadzone w formie synchronicznej lub asynchronicznej, umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego wykład. Rekomenduje się, żeby wykłady prowadzone w formie synchronicznej były nagrywane i udostępniane studentom do odtworzenia.
 4. Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej w uzasadnionych merytorycznie przypadkach mogą zawierać komponent asynchroniczny, pod warunkiem zachowania jednolitości w obrębie danego przedmiotu.
 5. W innym trybie niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Lista zajęć zostanie ogłoszona w odrębnym zarządzeniu KJD.

§ 3

 1. Narzędzia informatyczne, służące do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, muszą zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych. Oznacza to, że można używać tylko tych platform e-learningowych, które należą do Uniwersytetu Warszawskiego lub z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisane umowy licencyjne.
 2. W celu zachowania jednolitości procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki dopuszcza się następujące narzędzia informatyczne:
  a) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus" prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Big Blue Button do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  b) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni", w tym Google Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  c) platformę Zoom.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wykład z elementami dyskusji dla ponad 100 osób) dopuszcza się skorzystanie z pakietu Microsoft Teams.
 4. Wybrane narzędzia informatyczne muszą zapewniać studentom uzyskanie jednolitych efektów uczenia się w ramach tego samego przedmiotu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk