Zarządzenia w roku akademickim 2019 - 2020

ZARZĄDZENIE  NR 6

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w gmachu Polonistyki w trakcie trwania prac remontowych.

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 37 Regulaminu Wydziału Polonistyki w związku z pracami remontowymi w gmachu Polonistyki zarządzam, co następuje:

 1. Od 15 czerwca do 30 września 2020 r. wyłącza się z użytku pomieszczenia znajdujące się na poziomie -1 (podziemia), sale nr 1, 3, 4, 6, 8, 10 na parterze, sale nr 17, 18, 19, 26 na I piętrze oraz salę nr 36 na II piętrze budynku.
 2. Pracownicy urlopowani nie powinni w czasie prac remontowych przebywać w budynku.
 3. Pozostali pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w gmachu Polonistyki mogą je realizować w następujący sposób:
  - oddelegowanie do pracy zdalnej w porozumieniu z przełożonym  i po akceptacji władz dziekańskich;
  - praca w pomieszczeniach niewyłączonych z użytkowania lub w innych budynkach administrowanych przez Wydział Polonistyki w wymiarze czasu pracy uzgodnionym z władzami dziekańskimi.

W trakcie trwania prac remontowych w budynku będą wyłączone media (internet, telefony stacjonarne, ciepła woda), spodziewać się też należy częstych wyłączeń energii elektrycznej.

 

ZARZĄDZENIE NR 5

z dnia 11.05.2020 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 rnarca wraz z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony z dnia 6 maja 2020), dla zachowania ciągłości pracy Wydziału, wprowadza się z dniem 12 rnaja 2020 r system dyżurów zespołów kierowniczych, obsługi i administracji Wydziału i jego jednostek wewnętrznych, z zachowaniem wszelkich rygorów nałożonych przez akty prawne dotyczące sytuacji pandemii.

Terminy i obsadę dyżurów ustalają kierownicy jednostek wewnętrznych, sekcji administracji wydziałowej i obsługi, w porozumieniu z władzami dziekańskimi. Godziny dyżurów winny być podane do wiadomości na stronach internetowych Wydziału i jednostek. Ponadto, na stronie internetowej Wydziału umieszcza się dane kontaktowe zespołu dziekańskiego j przedstawicieli administracji wydziałowej, na stronach internetowych jednostek analogicznie, dane kontaktowe dyrekcji i pracownika sekretariatu.

 

ZARZĄDZENIE NR 3

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z Zarządzeniem Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, § 4., pkt. 3., 4., zarządzam co następuje:

§  1

Wprowadzam system pracy administracji i obsługi w trybie dyżurów, uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi: pracownicy administracji pełnią dyżury w miejscu pracy w godzinach od 10.00 do  14.00, pracownicy obsługi od 9.30 do 14.30. Budynki administrowane przez Wydział Polonistyki i jego jednostki otwarte będą od godz. 9.30 do godziny 14.30.

§  2

Pozostałą część obowiązków wynikających z umowy o pracę pracownicy administracji wykonują w trybie zdalnym. Zakres wykonywanych w trybie zdalnym czynności określają bezpośredni przełożeni – kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału.

§  3

Informację o przyjętych rozwiązaniach proszę przekazać do Dziekanatu Wydziału Polonistyki UW.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania.

 

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 3 z dnia 12 marca 2020 r. wyjaśniam, że zapis w par. 1., dopuszczający system pracy zdalnej dla administracji pozwala, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, na zdalny tryb wykonywania obowiązków służbowych i dyżury za pośrednictwem  środków elektronicznych.

W wypadkach spraw wymagających kontaktu w siedzibie jednostki konieczne jest wcześniejsze umówienie się z administracją lub dziekanatem.

Budynki administrowane przez jednostki Wydziału pozostają zamknięte do odwołania.

Dziekan Wydziału Polonistyki: Zbigniew Greń

 

ZARZĄDZENIE NR 2

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z Zarządzeniem Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, w porozumieniu z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki, zarządza się co następuje:

 1. Od dnia 11 marca do 14 kwietnia br. włącznie dopuszcza się odbywanie dyżurów dydaktycznych w formie zdalnej, po uprzednim poinformowaniu o tym Kierownika Jednostki Dydaktycznej oraz studentów.
 2. Do 18 marca br. Dyrekcje Instytutów, Centrum „Polonicum" oraz Kierownik KJOWPiB proszeni są o przygotowanie listy zajęć dydaktycznych, które od 23 marca pracownicy poszczególnych jednostek będą mogli prowadzić w formie on-line. Listę należy przekazać drogą mailową Kierownikowi Jednostki Dydaktycznej.
 3. Od dnia 11 marca do 30 kwietnia br. włącznie odwołuje się planowane publiczne obrony prac doktorskich.
 4. Od dnia 11 marca do 14 kwietnia br. włącznie zamyka się wszystkie czytelnie bibliotek Wydziału Polonistyki, zostawiając możliwość wypożyczania książek przez pracowników i studentów.

W związku z pismem Prorektor Jolanty Choińskiej-Miki z dnia 10 marca 2020, skierowanym drogą mailową do kierowników jednostek dydaktycznych, doprecyzowującym zapisy Zarządzenia Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, w porozumieniu z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej  Wydziału Polonistyki, zarządza się co następuje:

 1. Od dnia 11 marca do 14 kwietnia br. włącznie dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów dyplomowych (licencjackich, magisterskich) i komisyjnych w budynkach Wydziału Polonistyki, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności wymaganych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Od dnia 11 marca do 14 kwietnia br. włącznie zezwala się na prowadzenie seminariów i innych zajęć w formie konsultacji indywidualnych w budynkach Wydziału Polonistyki, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności wymaganych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

W przypadku przeprowadzania egzaminów oraz odbywania dyżurów dydaktycznych i prowadzenia zajęć w formie konsultacji indywidualnych pracownicy Wydziału Polonistyki proszeni są o prowadzenie ewidencji (zgodnie z zasadami RODO) studentów egzaminowanych i korzystających z możliwości konsultacji.

 

ZARZĄDZENIE NR 1

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzaminy certyfikacyjne na poziomach B1, B2, C1 i C2 znajomości języka polskiego jako obcego w roku 2019.

Na podstawie art. 11b ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. O języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43 poz. 224 i Nr 84, poz. 455, Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.1132) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. poz. 405) oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5/DWM/2016 o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu uprawnień do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

§ 1

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Komisje Egzaminacyjne na egzaminy certyfikacyjne na poziomach B1, B2, C1 i C2 znajomości języka polskiego jako obcego w roku kalendarzowym 2020.

§ 2

Sesja wiosenna: 7-8 marca 2020 r. – B1, B2, C1

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

dr Joanna Prędota

członkowie Komisji:

dr Jolanta Aulak

mgr Agnieszka Jastrzębska

mgr Pamela Kaczmarek

dr Maria Kuc

mgr Barbara Łukaszewicz

mgr Małgorzata Malinowska

mgr Piotr Mostowski

mgr Paulina Potasińska

dr Anna Rabczuk

mgr Elżbieta Safjańska

dr Marta Skura

mgr Małgorzata Wojtysiak

mgr Agnieszka Wronowska

mgr Zackiewicz Dorota

Egzamin w Tbilisi (Gruzja)

przewodnicząca Komisji:

mgr Anna Domańśka

członkowie Komisji:

dr Piotr Kajak

mgr Katarzyna Kołak-Danyi

mgr Tomasz Wegner

§ 3

Sesja letnia: 6-7 czerwca  2020 r. – B1, B2, C1

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

mgr Dorota Zackiewicz

członkowie Komisji:

dr Jolanta Aulak

mgr Anna Domańska

mgr Agnieszka Jastrzębska

dr Piotr Kajak

mgr Katarzyna Kołak-Danyi

dr Maria Kuc

mgr Barbara Łukaszewicz

mgr Małgorzata Malinowska

mgr Piotr Mostowski

mgr Paulina Potasińska

dr Joanna Prędota

dr Anna Rabczuk

mgr Elżbieta Safjańska

dr Marta Skura

mgr Tomasz Wegner

mgr Małgorzata Wojtysiak

mgr Agnieszka Wronowska

§ 4

Sesja jesienna: 17-18 października 2020 r. – B1, B2, C1, C2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

dr Joanna Prędota

członkowie Komisji:

dr Jolanta Aulak

mgr Anna Domańska

mgr Agnieszka Jastrzębska

mgr Pamela Kaczmarek

dr Piotr Kajak

mgr Katarzyna Kołak-Danyi

dr Maria Kuc

mgr Barbara Łukaszewicz

mgr Małgorzata Malinowska

mgr Piotr Mostowski

mgr Paulina Potasińska

dr Anna Rabczuk

mgr Elżbieta Safjańska

dr Marta Skura

dr Magdalena Stasieczek-Górna

mgr Tomasz Wegner

mgr Małgorzata Wojtysiak

mgr Agnieszka Wronowska

mgr Dorota Zackiewicz

dr Justyna Zych

    

Zarządzenia w roku akademickim 2018 - 2019

ZARZĄDZENIE NR 7

z dnia 29 listopada 2019 r

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na  Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 18 grudnia 2019 r. w porozumieniu z kierownikiem jednostki dydaktycznej zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sala nr 4 w gmachu polonistyki jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
 2. W dniu 23 grudnia 2019 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki będą otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 3. Dni 24 grudnia 2019 r. i 27 grudnia 2019 r. są dniami wolnymi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 4. W dniach od 25 grudnia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. 30 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki będą otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 6. W dniu 1 stycznia 2020 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. W dniach od 2 stycznia 2020 r. do 3 stycznia 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki będą otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 8. W dniach od 4 stycznia 2020 r. do 6 stycznia 2020 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Od dnia 7 stycznia 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki będą otwarte do godz. 22.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 6

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 60 ust.1. pkt. 1, 4, 9 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz.190)  zarządzam , co następuje:

W porozumieniu z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej w dniu 31 października 2019 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 15.00 – 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

 

ZARZĄDZENIE NR 5

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie organizacji pracy w budynku polonistyki w sierpniu br.

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki w związku z pracami remontowymi w budynku polonistyki zarządzam , co następuje:

 1. Wyłącza się z użytku w sierpniu br. pomieszczenia znajdujące się na poziomie 0 (parter); -1 (podziemia).
 2. Pracownicy urlopowani w sierpniu br. nie powinni przebywać w czasie prac remontowych w budynku.
 3. W wypadku pozostałych pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe w budynku polonistyki, możliwe będą następujące sposoby ich realizacji:
  1. praca w domu (oddelegowanie) w porozumieniu z przełożonymi  i po poinformowaniu władz dziekańskich o przyjętym sposobie pracy
  2. praca w pomieszczeniach na wyższych kondygnacjach budynku,  w skróconym wymiarze czasu w uzgodnieniu z władzami dziekańskimi.

 

ZARZĄDZENIE NR 4

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie Dni Polonistyki oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam , co następuje:

 1. W dniach od 13 maja 2019 r. do 18 maja 2019 r. odbędą się Dni Polonistyki organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW.
 2. W dniu 15 maja 2019 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 16.30 – 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 3. Studenci uczestniczący w wydarzeniach Dni Polonistyki mogą zostać zwolnieni z zajęć na podstawie usprawiedliwienia Zarządu Samorządu Studentów.

 

ZARZĄDZENIE NR 3

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie dni wolnych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Polonistyki

Na podstawie Zarządzenia Nr 122 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2019 zarządza się co następuje:

 1. Dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 1 maja 2019 r. do 5 maja 2019 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 6 maja 2019 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

 

ZARZĄDZENIE NR 2

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie dni wolnych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam , co następuje:

 1. Dzień 19 kwietnia 2019 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniu 19 kwietnia 2019 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki UW.
 3. W dniu 18 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 23 kwietnia 2019 r. budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki UW otwarte będą w godzinach 8.00 – 16.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 15

z dnia 10 grudnia 2018 r

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na

Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 19 grudnia 2018 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sala nr 4 w gmachu polonistyki jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
 2. Dzień 24 grudnia 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 81 Rektora UW z dnia 14 listopada 2017 r. jest dniem wolnym do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 3. W dniach od 22 grudnia 2018 r. do 26 grudnia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. W dniach od 27 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 5. W dniach od 29 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Dzień 31 grudnia 2018 r.  jest dniem wolnym do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 7. W dniach od 2 stycznia 2018 r. do 4 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 8. W dniach 5 i 6 stycznia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Od dnia 7 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte do godz. 22.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 14

z dnia 30 listopada  2018 r.

w sprawie  powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (Monitor UW z 2013 r. poz. 178 ze zm.) oraz § 111 pkt. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 23 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. zarządza się co następuje:

§ 1

      Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Polonistyki od dnia 1 grudnia 2018 r. do 31 października 2019 r.

1) Karolina Krawczuk

2) Zofia Politowicz

3) Jolanta Przygocka

§ 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 13

z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie dni wolnych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam , co następuje:

 1. Dzień 2 listopada 2018 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniu 2 listopada 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki UW.

 

ZARZĄDZENIE NR 12

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 35 Zarządzenia Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  30 września 2015 r. (t.j. Monitor UW z 2015 r., poz. 181 ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzenia Nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  30 września 2015 r. (t.j. Monitor UW z 2015 r., poz. 181 ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (t.j. Monitor UW z 2018 r., poz. 8) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisje Stypendialną dla Doktorantów Wydziału Polonistyki od dnia 21 października 2018 r. do dnia 20 października 2019 r.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród doktorantów:

a) Aneta Syta

b) Marcin Czardybon

2) spośród pracowników:

a) Anna Pokrzywniak

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 11

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2, C1, C2 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 17 listopada 2018 r. do 18 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 11b ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. O języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43 poz. 224, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 8/DWM/2018 z dnia 16 maja 2018 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu uprawnień do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

§ 1

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2, C1 i C2 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 17 listopada 2018 r. do 18 listopada 2018 r.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

mgr Paulina Potasińska

członkowie Komisji:

dr Jolanta Aulak

mgr Katarzyna Basisty

mgr Emilia Danowska-Florczak

mgr Anna Domańska

dr Barbara Janowska-Wierzchoń

mgr Agnieszka Jastrzębska

dr Piotr Kajak

mgr Anna Kiermut

mgr Katarzyna Kołak-Danyi

mgr Maria Kuc

mgr Barbara Łukaszewicz

mgr Małgorzata Malinowska

mgr Piotr Mostowski

dr Joanna Prędota

dr Anna Rabczuk

mgr Elżbieta Safjańska

mgr Marta Skura

dr Monika Skura

mgr Tomasz Wegner

mgr Małgorzata Wojtysiak

mgr Agnieszka Wronowska

mgr Dorota Zackiewicz

dr Justyna Zych

 

ZARZĄDZENIE NR 10

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam , co następuje:

 1. W dniu 2 listopada 2018 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

 

ZARZĄDZENIE NR 9

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie konferencji jubileuszowej 200 lat polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam, co następuje:

 1. W dniach od 5 października 2018 r. do 6 października 2018 r. odbędzie się konferencja jubileuszowa TRADYCJA-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ organizowana w 200-lecie polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. W związku z powyższym zezwalam na odwołanie zajęć dydaktycznych w dniu 5 października 2018 r. lub ich przeniesienie na inny termin pod warunkiem uczestnictwa prowadzącego wraz z grupą zajęciową w konferencji.

 

ZARZĄDZENIE NR 8

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 r.

 1. Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 4294/E-343/S/2018) z dnia 26 czerwca 2018 r. Wydział Polonistyki otrzymał dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku w kwocie
  1 195 610 zł brutto.
 2. Po odjęciu od dotacji kwot składki na import czasopism przez BUW (5%,
  tj. 59 781 zł), na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych (2%, tj. 23 913 zł) oraz obowiązujących narzutów (185 319 zł) do dyspozycji Wydziału pozostaje kwota netto – 926 597 zł.
 3. Ustalam wysokość rezerwy dziekańskiej na 15% kwoty netto dotacji,
  tj. 138 990 zł.
 4. Z dotacji wyodrębniam fundusz DWB w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wydawniczej wydziału.
 5. Pozostałą kwotę 487 607 zł desygnuję na fundusz BST jednostek organiza-cyjnych Wydziału Polonistyki UW.
 6. Propozycję podziału kwoty, o której mowa w punkcie 5., przedstawi Komisja Nauki Rady Wydziału Polonistyki.
 7. Podstawą podziału środków, o których mowa w punkcie 5., będzie udział procentowy jednostki w dorobku naukowym Wydziału Polonistyki z trzech lat poprzedzających rok przyznania dotacji.

 

ZARZĄDZENIE NR 7

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2, C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 21 lipca 2018 r. do 22 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 11b ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. O języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43 poz. 224, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 8/DWM/2018 z dnia 16 maja 2018 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu uprawnień do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

§ 1

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 21 lipca 2018 r. do 22 lipca 2018 r.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

mgr Anna Domańska

członkowie Komisji:

dr Jolanta Aulak

mgr Agnieszka Jastrzębska

dr Piotr Kajak

mgr Barbara Łukaszewicz

mgr Małgorzata Malinowska

dr Joanna Prędota

mgr Paulina Potasińska

dr Anna Rabczuk

mgr Elżbieta Safjańska

mgr Agnieszka Wronowska

mgr Dorota Zackiewicz

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6

z dnia 30 maja  2018 r.

w sprawie  uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (Monitor UW z 2013 r. poz. 178 ze zm.) oraz § 111 pkt. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 23 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Polonistyki od dnia 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 1. Karolina Krawczuk
 2. Zofia Politowicz
 3. Jolanta Przygocka
 4. Julia Rostkowska

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 5

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie godzin dziekańskich oraz dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na podstawie Zarządzenia Nr 81 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2017 r.  w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2018 zarządzam, co następuje:

 1. W dniu 1 czerwca 2018 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 20.00.
 2. Dzień 1 czerwca 2018 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 3. W dniu 1 czerwca 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki UW.

 

ZARZĄDZENIE NR 4

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie Dni Polonistyki oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 43 ust.1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam, co następuje:

 1. W dniach od 21 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r. odbędą się Dni Polonistyki organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW.
 2. W dniu 21 maja 2018 r. oraz w dniu 22 maja 2018 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 16.30 – 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 3. W dniu 23 maja 2018 r. studenci uczestniczący w prezentacji kół naukowych i debacie o żeńskich nazwach zawodowych mogą zostać zwolnieni z zajęć na podstawie usprawiedliwienia Zarządu Samorządu Studentów.
 4. W dniu 24 maja 2018 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 15.00 – 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 5. W dniu 25 maja 2017 r. studenci uczestniczący w prezentacji kół naukowych oraz „Chale poetyckiej" organizowanej przez koło naukowe Niewinni Dziennikarze mogą zostać zwolnieni z zajęć na podstawie usprawiedliwienia Zarządu Samorządu Studentów.

 

ZARZĄDZENIE NR 3

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2, C1 i C2 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 19 maja 2018 r. do 20 maja 2018 r.

Na podstawie art. 11b ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. O języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43 poz. 224 i Nr 84, poz. 455, Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.1132) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. poz. 405) oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5/DWM/2016 o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu uprawnień do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

§ 1

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 19 maja 2018 r. do 20 maja 2018 r.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

dr Aulak Jolanta

członkowie Komisji:

mgr Basisty Katarzyna

mgr Bielecka Urszula

mgr Chojnowska Sylwia

mgr Danowska-Florczyk Emilia

mgr Domańska Anna

mgr Dziekańska Dorota

dr hab. Garncarek Piotr

mgr Guzel Ewa

dr Hebal-Jezierska Milena

mgr Jach-Rahib Izabela

dr Janowska-Wierzchoń Barbara

mgr Jastrzębska Agnieszka

dr Kajak Piotr

mgr Kiermut Anna

mgr Kołak-Danyi Katarzyna

mgr Kuc Maria

mgr Łukaszewicz Barbara

mgr Malinowska Małgorzata

mgr Mańka Monika

mgr Mostowski Piotr

mgr Prędota Joanna

mgr Safjańska Elżbieta

mgr Skura Marta

dr Skura Monika

mgr Survila Żana

mgr Sylla Ewelina

mgr Szczypior Agnieszka

dr Święcka Aleksandra

dr Teklińska-Kotulska Eulalia

mgr Tokarska Natalia

mgr Wojtysiak Małgorzata

mgr Wronowska Agnieszka

mgr Zackiewicz Dorota

dr Zych Justyna

 

ZARZĄDZENIE NR 2

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie dni wolnych dla pracowników Wydziału Polonistyki

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Dzień 2 maja 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć w związku z kalendarzem akademickim na rok 2017/2018.
 2. W dniu 4 maja 2018 r. zarządzam godziny dziekańskie na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 3. W dniu 30 kwietnia 2018 r. zajęcia mogą być przeniesione na inny termin w uzgodnieniu prowadzących zajęcia ze studentami.

 

§ 2

 1. Dzień 2 maja 2018 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 1 maja 2018 r. do 3 maja 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. W dniu 4 maja 2018 r. budynki zamknięte będą od godz. 16.00

 

ZARZĄDZENIE NR 1

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie dnia wolnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na podstawie § 43 ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki zarządzam co następuje:

 1. Dzień 30 marca 2018 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 30 marca 2018 r. do 2 kwietnia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 3 kwietnia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

 

ZARZĄDZENIE NR 14

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie: godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 22 grudnia 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 13.00 – 20.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 13

z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 20 grudnia 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sala nr 4 w gmachu polonistyki jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
 2. W dniach od 23 grudnia 2017 r. do 26 grudnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. W dniach od 27 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 4. W dniach od 30 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. W dniach od 3 stycznia 2018 r. do 5 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 6. W dniach 6 i 7 stycznia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Od dnia 8 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte do godz. 22.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 12

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki:

 1. W dniu 31 października 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 13.00 – 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 2. W dniu 2 listopada 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 15.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

 

ZARZĄDZENIE NR 11

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie  powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 35 Zarządzenia Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. (Monitor UW z 2015 r. poz. 181 ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Doktorantów Wydziału Polonistyki od dnia 21 października 2017 r. do 20 października 2018 r.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

 1. spośród doktorantów:

a) Marcin Czardybon

b) Martyna Sabała

c) Aneta Syta

d) Agnieszka Szypulska

2) spośród pracowników:

a) Anna Pokrzywniak

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

ZARZĄDZENIE NR 10

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (Monitor UW z 2013 r. poz. 178 ze zm.) oraz § 111 pkt. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 23 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Polonistyki od dnia 21 października 2017 r. do 20 października 2018 r.

1) Jolanta Babut

2) Sylwia Koprowska

3) Jolanta Przygocka

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

ZARZĄDZENIE NR 9

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2, C1 i C2 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 18 listopada 2017 r. do 19 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 11b ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. O języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43 poz. 224 i Nr 84, poz. 455, Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.1132) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. poz. 405) oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5/DWM/2016 o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu uprawnień do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

§ 1

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2, C1 i C2 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 18 listopada 2017 r. do 19 listopada 2017 r.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

dr Aulak Jolanta

członkowie Komisji:

mgr Basisty Katarzyna

mgr Domańska Anna

mgr Jastrzębska Agnieszka

dr Kajak Piotr

mgr Kołak-Danyi Katarzyna

mgr Kuc Maria

mgr Malinowska Małgorzata

mgr Potasińska Paulina

mgr Prędota Joanna

mgr Skura Marta

dr Stasieczek-Górna Magdalena

dr Święcka Aleksandra

mgr Wojtysiak Małgorzata

mgr Wronowska Agnieszka

mgr Zackiewicz Dorota

dr Zych Justyna

 

Zarządzenia w roku akademickim 2016 - 2017

ZARZĄDZENIE NR 8

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2017 zarządza się co następuje:

 1. W dniach od 15 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki UW.
 2. Dzień 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

 

ZARZĄDZENIE NR 7

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie dnia Dni Polonistyki oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki UW.

Na podstawie § 43 ust.1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki.

 1. W dniach od 23 maja 2017 r. do 24 maja 2017 r. odbędą się Dni Polonistyki organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW.
 2. W dniu 23 maja 2017 r. studenci uczestniczący w spotkaniu z reżyserem Andrzejem Barańskim mogą zostać zwolnieni z zajęć na podstawie usprawiedliwienia Zarządu Samorządu Studentów.
 3. W dniu 24 maja 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

 

ZARZĄDZENIE NR 6

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie dnia wolnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla parcowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2017 zarządza się co następuje:

 1. Dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 30 kwietnia 2017 r. do 3 maja 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 4 maja 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

 

ZARZĄDZENIE NR 5

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 10 czerwca 2017 r. do 11 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 11b ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. O języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43 poz. 224 i Nr 84, poz. 455, Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.1132) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. poz. 405) oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5/DWM/2016 o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu uprawnień do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

§ 1

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 10 czerwca 2017 r. do 11 czerwca 2017 r.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

przewodnicząca Komisji:

dr Aulak Jolanta

członkowie Komisji:

dr Doliński Ignacy

mgr Domańska Anna

mgr Fiszer Alina

mgr Jelonkiewicz Mirosław

dr Kajak Piotr

mgr Kołak-Danyi Katarzyna

mgr Kuc Maria

mgr Malinowska Małgorzata

mgr Potasińska Paulina

mgr Prędota Joanna

dr Rabczuk Anna

dr Stasieczek-Górna Magdalena

dr Święcka Aleksandra

mgr Wojtysiak Małgorzata

mgr Wronowska Agnieszka

mgr Zackiewicz Dorota

dr Zych Justyna

 

ZARZĄDZENIE NR 4

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r. na Wydziale Polonistyki

Na podstawie art. 13 ust. 1a pkt. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki (DZ. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) z dnia 30 kwietnia 2010 r.; załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443) z dnia 11 września 2015 r.; uchwały Senatu UW nr 325 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad podziału niektórych środków finansowych z budżetu państwa; uchwały Senatu UW nr 18 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich zarządza się co następuje:

§ 1

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 4294/E-343/S/2017) z dnia 14 lutego 2016 r. Wydział Polonistyki otrzymał dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku w kwocie1 250 200 zł brutto.

§ 2

Po odjęciu od dotacji kwot składki na import czasopism przez BUW (5%, tj. 62 510 zł) oraz obowiązujących narzutów (197 948 zł) do dyspozycji Wydziału pozostaje kwota netto – 989 742 zł.

§ 3

Ustalam wysokość rezerwy dziekańskiej na 15% kwoty netto dotacji, tj. 148 461 zł.

§ 4

Z dotacji wyodrębniam fundusz DWB w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawnictw cyklicznych  i konkursu wydawniczego.

§ 5

Pozostałą kwotę 541 281 zł desygnuję na fundusz BST jednostek organizacyjnych Wydziału Polonistyki UW.

§ 6

Propozycję podziału kwoty, o której mowa w punkcie 5., przedstawi Komisja Nauki Rady Wydziału Polonistyki.

§ 7

Podstawą podziału środków, o których mowa w punkcie 5., będzie udział procentowy jednostki w dorobku naukowym Wydziału Polonistyki z trzech lat poprzedzających rok przyznania dotacji.

 

ZARZĄDZENIE NR 3

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie dnia wolnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na podstawie Statutu Uniwersytetu Warszawskiego § 43 ust.1 pkt 3

 1. Dzień 14 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 14 kwietnia 2017 r. do 17 kwietnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 18 kwietnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

 

ZARZĄDZENIE NR 2

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie odwołania oraz powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu warszawskiego.

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (Monitor UW z 2013 r. poz. 178 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

      W zarządzeniu Nr 21 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie odwołania i powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w § 3 pkt 1 dodaje się lit. f oraz g w brzmieniu:

      f) Oliwia Bagińska

      g) Aleksandra Berłowska

§ 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

ZARZĄDZENIE NR 1

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 1 kwietnia 2017 r. do

2 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 11b ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. O języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43 poz. 224 i Nr 84, poz. 455, Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.1132) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. poz. 405) oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5/DWM/2016 o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu uprawnień do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

§ 1

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 1 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2017 r.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi:

przewodnicząca Komisji:

dr Aulak Jolanta

członkowie Komisji:

dr Doliński Ignacy

mgr Domańska Anna

mgr Fiszer Alina

mgr Jelonkiewicz Mirosław

dr Kajak Piotr

mgr Kołak-Danyi Katarzyna

mgr Kuc Maria

mgr Malinowska Małgorzata

mgr Potasińska Paulina

mgr Prędota Joanna

mgr Skura Marta

dr Stasieczek-Górna Magdalena

dr Święcka Aleksandra

mgr Wojtysiak Małgorzata

mgr Wronowska Agnieszka

mgr Zackiewicz Dorota

dr Zych Justyna

 

Zarządzenie nr 24

z dnia 14.12.2016 r.

w sprawie: godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 22 grudnia 2016 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych od godziny 13.00.

 

Zarządzenie nr 23

z dnia 2.12.2016 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 14 grudnia 2016 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sala nr 4 w gmachu polonistyki jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
 2. Dzień 23 grudnia 2016 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 3. W dniach od 23 grudnia 2016 r. do 26 grudnia 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. W dniach od 27 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 5. W dniach od 31 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. W dniach od 2 stycznia 2017 r. do 5 stycznia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 7. Dzień 6 stycznia 2016 r. jest dniem wolnym od pracy.
 8. Od dnia 6 stycznia 2017 r. do 8 stycznia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Od dnia 9 stycznia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte do godz. 22.00.

 

Zarządzenie nr 22

z dnia 14.11.2016 r.

         Skład Komisji Egzaminacyjnej ds. certyfikacji języka polskiego jako obcego zostaje poszerzony o następujących członków:

dr Ignacy Doliński

dr Magdalena Stasieczek-Górna

dr Aleksandra Święcka

mgr Urszula Bielecka

mgr Sylwia Chrostowska

mgr Anna Domańska

mgr Mirosław Jelonkiewicz

mgr Maria Kuc

mgr Małgorzata Malinowska

mgr Paulina Potasińska

mgr Joanna Prędota

mgr Marta Skura

mgr Danuta Szczęsna

mgr Małgorzata Wojtysiak

mgr Agnieszka Wronowska

mgr Dorota Zackiewicz

 

Zarządzenie nr 21

z dnia 21.10.2016 r.

w sprawie odwołania oraz powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 35 Zarządzenia Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  30 września 2015 r. (t.j. Monitor UW z 2015 r., poz. 181 ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, powołaną Zarządzeniem nr 6 z dnia 25 stycznia 2016 r.

§ 2

Powołuje się Komisje Stypendialną dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 21 października 2016 r. do dnia 20 października 2017 r., zwaną dalej Komisją.

§ 3

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród studentów:

a) Jolanta Babut

b) Sylwia Koprowska

c) Małgorzata Malesa

d) Karolina Płusa

e) Magdalena Rosada

2) spośród pracowników:

a) Jolanta Przygocka

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 20

z dnia 21.10.2016 r.

w sprawie odwołania oraz powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 35 Zarządzenia Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  30 września 2015 r. (t.j. Monitor UW z 2015 r., poz. 181 ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Komisję Stypendialną dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, powołaną Zarządzeniem nr 7 z dnia 10.02.2016 r.

§ 2

Powołuje się Komisje Stypendialną dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 21 października 2016 r. do dnia 20 października 2017 r., zwaną dalej Komisją.

§ 3

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród doktorantów:

a) Monika Kwiecień

b) Martyna Sabała

c) Urszula Siarkiewicz

d) Aneta Syta

e) Marcin Czardybon

2) spośród pracowników:

a) Anna Pokrzywniak

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 19

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Dzień 31 października 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 34 z dnia 30 października 2015 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniu 31 października 2016 r. zarządzam godziny dziekańskie na wszystkich kierunkach studiów od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 3. W dniach od 29 października 2016 r. do 1 listopada 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Od dnia 2 listopada 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.
 5. W dniach od 11 listopada 2016 r. do 13 listopada 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zarządzenia w roku akademickim 2015 - 2016

Zarządzenie nr 18

z dnia 14.09.2016 r.

            Powołuję Komisję Egzaminacyjną ds. certyfikacji języka polskiego jako obcego w następującym składzie:

Przewodnicząca:  dr Jolanta Aulak

Członkowie:        dr Piotr Kajak

                        dr Justyna Zych

            Skład Komisji zostanie rozszerzony w wypadku dużej liczby zgłoszeń.

 

Zarządzenie nr 17

Dziekana Wydziału Polonistyki

z dnia 2.09.2016 r.

            Skład Komisji Egzaminacyjnej ds. certyfikacji języka polskiego jako obcego zostaje poszerzony o następujących członków:

 • dr Ignacy Doliński
 • dr Aleksandra Święcka
 • mgr Dorota Zackiewicz
 • mgr Małgorzata Wojtysiak
 • mgr Joanna Prędota
 • mgr Agnieszka Wronowska
 • mgr Marta Skura
 • mgr Danuta Szczęsna
 • mgr Małgorzata Malinowska
 • mgr Paulina Potasińska
 • mgr Sylwia Chrostowska
 • mgr Mirosław Jelonkiewicz

 

Zarządzenie nr 16

Dziekana Wydziału Polonistyki

z dnia 13.07.2016

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Spraw Studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwerysytetu Warszawskiego

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011r. (tj. Monitor UW z 2013r., poz 178 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 04.07.1016 do dnia 31 grudnia 2016r., zwaną dalej Komisją.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród studentów

a) Oliwia Bagińska

b)Aleksandra Berłowska

c) Damian Marcin Sosnowski

2) spośród pracowników

a) mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 15

z dnia 28.06.2016 r.

Powołuję Komisję Egzaminacyjną ds. certyfikacji języka polskiego jako obcego w następującym składzie:

Przewodnicząca:  dr Jolanta Aulak

Członkowie:        dr Piotr Kajak

                        mgr Maria Kuc

Skład Komisji zostanie rozszerzony w wypadku dużej liczby zgłoszeń.

 

ZARZĄDZENIE NR 14

z dnia 16.05.2016 r.

w sprawie: godzin dziekańskich i dni wolnych od pracy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 27 maja 2016 r. zarządzam godziny dziekańskie w godzinach 8.00 – 20.00 na studiach stacjonarnych.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 października 2015 r. dzień 27 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 3. W dniach od 26 maja 2016 r. do 29 maja 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Od dnia 30 maja 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 20.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 13

z dnia 4.05.2016 r.

w sprawie: godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z Dniami Polonistyki trwającymi w dniach od 11 maja 2016 r. do 13 maja 2016 r., zarządzam godziny dziekańskie 12 maja 2016 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ZARZĄDZENIE NR 12

z dnia 22.04.2016 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 października 2015 r. dzień 02 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 01 maja 2016 r. do 03 maja 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 4 maja 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 20.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 11

z dnia 22.04.2016 r.

w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r.

 1. Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 4294/E-343/S/2016) z dnia 22 lutego 2016 r. Wydział Polonistyki otrzymał dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku w kwocie
  1 104 300 zł brutto.
 2. Po odjęciu od dotacji kwot składki na import czasopism przez BUW (5%,
  tj. 55 215 zł) oraz obowiązujących narzutów (174 847 zł) do dyspozycji Wydziału pozostaje kwota netto – 874 238 zł.
 3. Ustalam wysokość rezerwy dziekańskiej na 15% kwoty netto dotacji,
  tj. 131 136 zł.
 4. Z dotacji wyodrębniam fundusz DWB w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawnictw cyklicznych  i konkursu wydawniczego.
 5. Pozostałą kwotę 443 102 zł desygnuję na fundusz BST jednostek organiza-cyjnych Wydziału Polonistyki UW.
 6. Do beneficjentów funduszu, o którym mowa w punkcie 6., zostaje włączone Centrum „Polonicum".
 7. Propozycji podziału kwoty, o której mowa w punkcie 6., dokona Komisja Nauki Rady Wydziału Polonistyki.
 8. Podstawą podziału środków, o których mowa w punkcie 6., będzie udział procentowy jednostki w dorobku naukowym Wydziału Polonistyki z poprzedniego roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 10

z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie:  godzin dziekańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

    W związku z obchodami jubileuszu stulecia slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim zarządzam godziny dziekańskie w dniu 15 kwietnia 2016 r. od godz. 10.45. Jednocześnie zobowiązuję prowadzących zajęcia i uczestników zajęć do udziału w uroczystości.

 

Zarządzenie nr 9

z dnia 11.03.2016 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy dla pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Dzień 25 marca 2016 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 25 marca 2016 r. do 28 marca 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 29 marca 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

 

Zarządzenie nr 8

z dnia 10.02.2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 19.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

            Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j.) Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

            W zarządzeniu nr 2 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w § 2 pkt. 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) Oliwia Bagińska"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 7

z dnia 10.02.2016 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 33 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  11 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2011 r., poz. 163 ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje Stypendialną dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 10 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zwaną dalej Komisją.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród doktorantów:

a) Monika Kwiecień

b) Martyna Sabała

c) Irmina Kozłowska

2) spośród pracowników:

a) Anna Pokrzywniak

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 6

z dnia 25.01.2016 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

            Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje Stypendialną dla Studentów kierunków studiów filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna, filologia bałtycka Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.,

zwaną dalej Komisją.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród studentów:

a) Sylwia Rogalska

b) Magdalena Rosada

c) Jolanta Babut

2) spośród pracowników:

a) Jolanta Przygocka

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 5

z dnia 25.01.2016 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej dla Studentów Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

            Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje Stypendialną dla Studentów Instytutu Slawistyki zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.,

zwaną dalej Komisją.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród studentów:

a) Patrycja Maczkanowa

b) Robert Rubaj

c) Adrianna Składanek

2) spośród pracowników:

a) Bożena Burczycka

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 4

z dnia 15.01.2016 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej dla Studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

            Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje Stypendialną dla Studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.,

zwaną dalej Komisją.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród studentów:

a) Magdalena Felczak

b) Waleria Siekierzyńska

c) Maria Waszkiewicz

2) spośród pracowników:

a) Oksana Radina

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 3

z dnia 9.12.2015 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 17 grudnia 2015 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Sala nr 4 jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00
 3. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00
 4. W dniu 22 grudnia 2015 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych od godz. 13.00
 5. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2014 r. dzień 24 grudnia. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 6. W dniach od 24 grudnia 2015 r. do 27 grudnia 2015 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. W dniach od 28 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 8. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 października 2015 r. dni 1 stycznia 2016 r., 6 stycznia 2016 r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 9. W dniach od 1 stycznia 2016 r. do 3 stycznia 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. W dniach od 4 stycznia 2016 r. do 5 stycznia 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 11. Od dnia 7 stycznia 2016 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte do godz. 22.00.

ZARZĄDZENIE NR 2

z dnia 19.11.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 40 ust. l Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2013 r., póz. 178 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 19.11.2015r. do dnia 31 grudnia 2016r., zwaną dalej Komisją.

§2

W skład Komisji wchodzą:

1) spośród studentów:

a) Paulina Szczepan
b) Aleksandra Berłowska

2) spośród pracowników:

a) mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

ZARZĄDZENIE NR 1

z dnia 21.10.2015 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 2 listopada 2015 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 15.00 na studiach stacjonarnych.
 2. W dniu 2 listopada 2015 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie.

 

Zarządzenia w roku akademickim 2014 - 2015

ZARZĄDZENIE NR 10

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Dzień 5 czerwca 2015 r. w wyniki decyzji JM Rektora jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 2. W dniu 5 czerwca 2015 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 20.00 na studiach stacjonarnych.
 3. W dniu 5 czerwca 2015 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez Wydział Polonistyki UW.

ZARZĄDZENIE NR 9

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 14 maja 2015 r. – w związku z Dniami Polonistyki, organizowanymi przez Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW – zarządzam godziny dziekańskie w godz. 13.00 – 20.00 na studiach stacjonarnych.
 2. Studenci uczestniczący w imprezach związanych ze świętem Wydziału (11, 12, 13 i 14 i 15 maja) mogą zostać zwolnieni z zajęć na podstawie usprawiedliwienia Zarządu Samorządu Studentów.

ZARZĄDZENIE NR 8

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.

 1. Informuję, że decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 4294/E-343/S/2015) z dnia 19 lutego 2015 r. Wydział Polonistyki otrzymał dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku w kwocie 958 720 zł brutto; dotacja jest wyższa o kwotę 310 160 zł od dotacji z roku 2014.
 2. Po odjęciu od dotacji kwot składki na import czasopism przez BUW (5%, tj. 47 936 zł) oraz obowiązujących narzutów (151 797 zł) do dyspozycji Wydziału pozostaje kwota netto – 758 987 zł.
 3. Z powyższej kwoty wyodrębniam fundusz jubileuszowy obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w wysokości 200 000 zł.
 4. Z pozostałych środków (558 987 zł) – zgodnie z wydziałowymi zasadami – wyodrębniam  kwotę ~ 10% rezerwy dziekańskiej:  56 000 zł.
 5. Drugą pulę rezerwy dziekańskiej (56 000 zł) przeznaczam na konkurs dofinansowania czasopism wydziałowych, który – zgodnie z zasadami wydziałowymi – przeprowadzi Komisja Nauki Rady Wydziału Polonistyki UW.
 6. Z dotacji wyodrębniam fundusz DWB w kwocie 128 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawnictw cyklicznych i konkursu wydawniczego.
 7. Pozostałą kwotę 318 987 zł desygnuję na fundusz BST jednostek organizacyjnych Wydziału Polonistyki UW.
 8. Propozycji podziału kwoty, o której mowa w punkcie 6., dokona Komisja Nauki Rady Wydziału Polonistyki.

ZARZĄDZENIE NR 7

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 16.12.2014 do dnia 31.12.2015, zwaną dalej Komisją.

§2

W skład Komisji wchodzą:
1. spośród studentów:
a) Aleksandra Kowalska
b) Oliwia Seth
c) Adrianna Składanek
d) Alicja Spaltabaka
e) Monika Pietryga
f) Jolanta Zakrzewska

2. spośród pracowników:
a) Bożena Burczycka

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 6

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy

 1. W dniu 18 grudnia 2014 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30–20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Sala nr 4 jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00.
 3. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
 4. Zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 listopada 2013 r. dzień 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 5. W dniach od 24 grudnia 2014 r. do 28 grudnia 2014 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. W dniach od 29 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00–16.00.
 7. Zgodnie z Zarządzeniem nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2014 r. dni 2 stycznia 2015 r., 5 stycznia 2015 r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 8. W dniach od 1 stycznia 2015 r. do 6 stycznia 2015 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE NR 5

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (tj. Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Instytutu Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 21.11.2014 do dnia 31.12.2015, zwaną dalej Komisją.

§2

W skład Komisji wchodzą:

1.) spośród studentów:
a.) Justyna Smak
b.) Zofia Węgrzyn
c.) Justyna Jadachowska

2.) spośród pracowników:
a.) Roksana Radina

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 4

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 33 Zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  11 września 2011 r. (tj. Monitor UW z 2011 r., poz. 163 ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 14.11.2014 do dnia 31.12.2015, zwaną dalej Komisją.

§2

W skład Komisji wchodzą:
1.) spośród doktorantów:
a.) mgr Małgorzata Lisicka
b.) mgr Martyna Sabała
c.) mgr Magdalena Falska
d.) mgr Irmina Kozłowska
e.) mgr Olga Szadkowska

2.) spośród pracowników:
a.) mgr Anna Pokrzywniak

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 3

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów

Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej oraz Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (tj. Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej oraz Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 14.11.2014 do dnia 31.12.2015, zwaną dalej Komisją.


§2

W skład Komisji wchodzą:
1.) spośród studentów:
a.) Jolanta Babut
b.) Magda Makać
c.) Magdalena Rosada

d.) Sylwia Rogalska


2.) spośród pracowników:
a.) mgr Jolanta Przygocka

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

ZARZĄDZENIE NR 2

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 40 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2013r., poz. 178 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Stypendialną dla Studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego od dnia 15.10.2014r. do dnia 31.12.2015r., zwaną dalej Komisją.

§2

W skład Komisji wchodzą:
1.) spośród studentów:
a.) Katarzyna Osior
b.) Magdalena Ślaska
c.) Mateusz Tarwacki
2.) spośród pracowników:
a.) Magdalenę Rymwid-Mickiewicz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 1

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 31 października 2014 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 13.15 – 20.00 na studiach stacjonarnych.
 2. Dzień 10 listopada 2014 r. w wyniki decyzji JM Rektora jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 3. W dniu 10 listopada 2014 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 20.00 na studiach stacjonarnych.

Zarządzenia w roku akademickim 2013 - 2014

ZARZĄDZENIE NR 6

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozliczenia finansowego godzin ponadwymiarowych i nadpensum

 1. Na podstawie Zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych nauczyciele akademiccy w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, mogą zostać zobowiązani do przeprowadzenia zajęć ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych (pensum), określonego w § 105 Statutu UW oraz w Uchwale Senatu nr 129 z dnia 19 czerwca 2013 r. (godziny ponadwymiarowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych 52,5 godziny; docentów 135 godzin; wykładowców i starszych wykładowców 180 godzin; lektorów 270 godzin).
 2. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych realizowane jest za pomocą tabeli stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 78 Rektora UW z dnia 4 grudnia 2012 r. W tabeli podać należy źródło finansowania oraz stawkę za godzinę. Źródłem finansowania może być dotacja budżetowa lub przychody własne.
 3. Stawka godzinowa w roku 2014 może wynosić:

Profesor tytularny               od 50,00 zł do 177,84 zł

Doktor habilitowany            od 40,00 zł do 151,92 zł

Doktor                              od 30,00 zł do 126,00 zł

Magister                            od 20,00 zł do 87,50 zł

Określając wysokość stawki, należy brać pod uwagę konsekwencje finansowe takiej decyzji.

 1. Powyższe stawki obowiązują również w odniesieniu do nadpensum, czyli godzin przekraczających wymiar zajęć wraz z godzinami ponadwymiarowymi, rozliczanego na podstawie umów licencyjnych i dotyczą pracowników Wydziału Polonistyki, innych pracowników UW oraz osób spoza UW.
 2. Godziny ponadwymiarowe obciążone są składkami na ubezpieczenie społeczne.
 3. Maksymalna liczba godzin prowadzonych przez doktorantów otrzymujących stypendium bez dodatkowego wynagrodzenia wynosi 90 godzin. Doktoranci bez stypendium powinni otrzymywać wynagrodzenie za prowadzone samodzielnie zajęcia. Zajęcia te mogą być realizowane na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. W celu rozliczenia godzin przekraczających podany wymiar zajęć oraz realizowanych przez doktorantów nieotrzymujących stypendium stosować należy umowy licencyjne, które doktoranci podpisują jako osoby spoza UW.
 4. Wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i płatnych kursach mogą być opłacone wyłącznie z przychodów własnych.
 5. Zajęcia prowadzone na studiach płatnych mogą zostać zaliczone do pensum, ale odpowiednia część pensji musi zostać opłacona z przychodów własnych. Według zapewnień władz rektorskich osoba, której uposażenie finansowane jest w taki sposób, zostanie w pełni zaliczona do algorytmu służącego do naliczania dotacji budżetowej.

ZARZĄDZENIE NR 5

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Dzień 19 czerwca 2014 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 2. Dzień 20 czerwca 2014 r. w wyniki decyzji JM Rektora jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 3. W dniach od 19 czerwca do 20 czerwca 2014 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. W dniach 21 czerwca i 22 czerwca 2014 r. budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne czynne będą w godzinach od 8.00 do 16.00.

ZARZĄDZENIE NR 4

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniach 17 kwietnia, 18 kwietnia, 22 kwietnia 2014 r., budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego będą otwarte w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. W dniach 19 kwietnia, 20 kwietnia, 21 kwietnia 2014 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. W dniu 2 maja 2014 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 – 20.00 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 4. W dniach od 1 maja 2014 r. do 4 maja 2014 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. W dniu 15 maja 2013 r. – w związku z Dniami Polonistyki, organizowanymi przez Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW – zarządzam godziny dziekańskie w godz. 13.15 – 20.00 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 6. Studenci uczestniczący w imprezach związanych ze świętem Wydziału (12, 13, 14 i 15 maja) mogą zostać zwolnieni z zajęć na podstawie usprawiedliwienia Zarządu Samorządu Studentów.

ZARZĄDZENIE NR 3

z dnia 7 marca 2014 r.

Niniejszym powołuję Wydziałowy Komitet Obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego (rok 2016). Komitet będzie pełnił również funkcję Komitetu Obchodów 200-lecia Polonistyki UW (rok 2018).

Skład Komitetu:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Członkowie:

 •     prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
 •     dr hab. Romuald Huszcza, prof. UW
 •     dr hab. Agnieszka Karpowicz
 •     dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
 •     prof. dr hab. Andrzej Markowski
 •     dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW
 •     dr hab. Elżbieta Wichrowska, prof. UW
 •     dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW


Uprawnienia komitetu wynikają z aktów prawnych, zakres, tryb pracy i podejmowane przedsięwzięcia rocznicowe uzgadniane będą z władzami Wydziału.

ZARZĄDZENIE NR 2

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 20 grudnia 2013 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. dni 24 grudnia 2013 r., 27 grudnia 2013 r., są dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 3. Dni 24 grudnia 2013 r. i 27 grudnia 2013 r. są dniami do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 4. W dniach od 24 grudnia 2013 r. do 29 grudnia 2013 r. oraz w dniu 1 stycznia 2013 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. W dniach 23 grudnia 2013 r., 30 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2013 r. oraz 2 stycznia 2013 r. i 3 stycznia 2013 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.

ZARZĄDZENIE NR 1

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 31 października 2013 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 15.00 - 20.00 na studiach stacjonarnych.

Dzień 31 października 2013 r. jest dniem pracy w pełnym zakresie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarządzenia w roku akademickim 2012 - 2013

ZARZĄDZENIE NR 10

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie: dnia wolnego od pracy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zgodnie z decyzją JM Rektora dzień 16 sierpnia 2013 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi - do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej. Decyzja ta nie dotyczy pracowników obsługi w Gmachu Polonistyki ze względu na odbywające się kursy językowe.

 

ZARZĄDZENIE NR 9

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie rozliczenia finansowego godzin ponadwymiarowych i nadpensum

 1. Na podstawie Zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych nauczyciele akademiccy w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, mogą zostać zobowiązani do przeprowadzenia zajęć ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych (pensum), określonego w § 105 Statutu UW (Pracownicy naukowo-dydaktyczni 52 godziny; docenci - 135 godzin, wykładowcy i starsi wykładowcy 180 godzin, lektorzy - 270 godzin).
 2. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych realizowane jest za pomocą tabeli stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 78 Rektora UW z dnia 4.12.2012. W tabeli podać należy źródło finansowania oraz stawkę za godzinę. Źródłem finansowania może być dotacja budżetowa lub przychody własne.
 3. Stawka godzinowa w roku 2013 może wynosić:
  • Profesor tytularny - od 50,00 zł do 162,90 zł
  • Doktor habilitowany - od 40,00 zł do 139,14 zł
  • Doktor - od 30,00 zł do 115.38 zł
  • Magister - od 20,00 zł do 80,15 zł
  Określając wysokość stawki, należy brać pod uwagę konsekwencje finansowe takiej decyzji.
 4. Powyższe stawki obowiązują również w odniesieniu do nadpensum, czyli godzin przekraczających wymiar zajęć oraz godziny ponadwymiarowe, rozliczanego na podstawie umów licencyjnych i dotyczą pracowników Wydziału Polonistyki, innych pracowników UW oraz osób spoza UW.
 5. Godziny ponadwymiarowe obciążone są składkami na ubezpieczenie społeczne.
 6. Informację o zakresie i możliwościach zwolnień umów licencyjnych ze świadczeń na ubezpieczenie społeczne zawiera pismo prorektora prof. Tadeusza Tomaszewskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.
 7. Maksymalna liczba godzin prowadzonych przez doktorantów otrzymujących stypendium bez dodatkowego wynagrodzenia wynosi 90 godzin. Doktoranci bez stypendium powinni otrzymywać wynagrodzenie za prowadzone samodzielnie zajęcia. Zajęcia te mogą być realizowane na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. W celu rozliczenia godzin przekraczających podany wymiar zajęć oraz realizowanych przez doktorantów nieotrzymujących stypendium stosować należy umowy licencyjne, które doktoranci podpisują jako osoby spoza UW.
 8. Wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i płatnych kursach mogą być opłacane wyłącznie z przychodów własnych.
 9. Zajęcia prowadzone na studiach płatnych mogą zostać zaliczone do pensum, ale odpowiednia część pensji musi zostać opłacona z przychodów własnych. Wg zapewnień władz rektorskich osoba, której uposażenie finansowane jest w taki sposób, zostanie w pełni zaliczona do algorytmu służącego do naliczania dotacji budżetowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 8

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 16 maja 2013 r. - w związku z Dniami Polonistyki, organizowanymi przez Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW - zarządzam godziny dziekańskie w godz. 16.00 - 20.00 na studiach stacjonarnych i wieczorowych.
 2. Studenci uczestniczący w imprezach związanych ze świętem Wydziału (13, 14, 15 i 16 maja) mogą zostać zwolnieni z zajęć na podstawie usprawiedliwienia Zarządu Samorządu Studentów.
 3. W dniu 31 maja 2013 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 - 20.00 na studiach stacjonarnych i wieczorowych.
 4. Zgodnie z decyzją JM Rektora dzień 31 maja 2013 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi - do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 5. W dniach 30 i 31 maja 2013 r. Gmach Wydziału Polonistyki będzie zamknięty. W dniach 1 i 2 czerwca 2013 r. gmach będzie otwarty w godz. od 8.00 do 17.00. Wszystkie pozostałe budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego będą zamknięte od 30 maja 2013 r. do 2 czerwca 2013 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 7

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 2 maja 2013 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 8.00 - 20.00 na studiach stacjonarnych i wieczorowych.
 2. Dzień 2 maja 2013 r. w wyniku decyzji JM Rektora jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 3. W dniach od 1 maja 2013 r. do 5 maja 2013 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ZARZĄDZENIE NR 6

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 r.

 1. Informuję, że decyzją minister nauki i szkolnictwa wyższego (nr 4294/E-343/S/2013) z dnia 27 lutego 2013 r. Wydział Polonistyki otrzymał dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 roku w kwocie 629 890 brutto; dotacja jest niższa o kwotę 45 510 zł od dotacji z roku 2012.
 2. Po odjęciu od dotacji kwot składki na import czasopism przez BUW (5%, tj. 31 494 zł) oraz obowiązujących narzutów (99 733 zł) do dyspozycji pozostaje kwota netto - 498 663 zł.
 3. Z powyższej kwoty wyodrębniam (zgodnie z wydziałowymi zasadami) kwotę 10% rezerwy dziekańskiej: 49 000 zł.
 4. Drugą pulę rezerwy dziekańskiej (49 000 zł) przeznaczam na konkurs dofinansowania czasopism wydziałowych, który - zgodnie z zasadami wydziałowymi - przeprowadzi Komisja Nauki Rady Wydziału Polonistyki UW, oraz na tworzenie i utrzymanie bibliotecznych baz naukowych.
 5. Z dotacji wyodrębniam fundusz DWB w kwocie 127 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawnictw cyklicznych i konkursu wydawniczego.
 6. Pozostałą kwotę 273 663 zł desygnuję na fundusz BST jednostek organizacyjnych Wydziału Polonistyki UW.
 7. Propozycję podziału kwoty, o której mowa w punkcie 6., dokona Komisja Nauki Rady Wydziału Polonistyki.
 8. Przedstawione powyżej kwoty mogą ulec zmianom w zależności od ostatecznych narzutów, które określa Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ZARZĄDZENIE NR 5

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: 29 marca 2013 r.

 1. W dniu 29 marca 2013 r. ustanawiam godziny pracy dla pracowników administracji, bibliotek od godz. 8.00 do 13.00.
 2. W dniu 29 marca 2013 r. budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego będą otwarte w godzinach 8.00 - 16.00.
 3. W dniu 2 kwietnia 2013 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie.

 

ZARZĄDZENIE NR 4

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 listopada 2011 r. dni 22 grudnia 2012 r., 24 grudnia 2012 r., 29 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2012 r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi.
 2. Dni 24 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2012 r. są dniami do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 3. W dniach od 22 grudnia 2012 r. do 26 grudnia 2012 r. oraz w dniach od 29 grudnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. W dniach 27 grudnia 2012 r. i 28 grudnia 2012 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 - 16.00.

 

ZARZĄDZENIE NR 3

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie: godzin dziekańskich na

Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 20 grudnia 2012 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych i wieczorowych w godz. 16.45 - 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Sala nr 4 jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00
 3. Studenci przygotowujący wigilię są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
 4. Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na wigilię zapraszam.

 

ZARZĄDZENIE NR 2

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie: godzin dziekańskich na

Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. W dniu 31 października 2012 r. zarządzam godziny dziekańskie w godz. 15.00 - 20.00 na studiach stacjonarnych i wieczorowych.
 2. Dzień 31 październik 2012 r. jest dniem pracy w pełnym zakresie dla wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ZARZĄDZENIE NR 1

z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie: dni wolnych od pracy na

Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Dzień 2 listopada 2012 r. w związku z Postanowieniem Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Dzień 2 listopada 2012 r. w związku z Zarządzeniem Nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 listopada 2011 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 3. W dniach od 2 listopada 2012 r. do 4 listopada 2012 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.