STUDIA I STOPNIA

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2018/2019

  1. Najważniejsze, aby w odpowiednim terminie zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl

Warto wcześniej bardzo dokładnie przeczytać zasady rekrutacji na studia, jakie obowiązują na poszczególne kierunki.

Pomocny w rejestracji będzie ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=jwYBxIGze5U&feature=youtu.be

Należy pamiętać, aby wybrać odpowiednią ścieżkę rekrutacji, „P" lub „C".

Pomóc może w tym prezentacja:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wybierz-odpowiednia-sciezke-rekrutacji/

UWAGA! Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za zły wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata!

  1. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola na swoim koncie rekrutacyjnym.

      Podczas rejestracji należy uważnie czytać wszystkie polecenia i wskazówki!

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek problemów  na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW:

       http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

  1. Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia, musi złożyć -  w wyznaczonym terminie i najlepiej osobiście wszystkie wymagane dokumenty w siedzibach komisji rekrutacyjnych:
  1. kandydaci na studia na kierunki: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna składają dokumenty w gmachu głównym Wydziału Polonistyki UW (budynek na terenie kampusu centralnego, po prawej stronie Pałacu Kazimierzowskiego, sala nr 6 na parterze; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
  1. kandydaci na studia na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze składają dokumenty w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek na terenie kampusu centralnego, dawny Szpital św. Rocha; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
  1. kandydaci na kierunek slawistyka składają dokumenty w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (budynek na terenie kampusu centralnego za Auditorium Maximum; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  2. kandydaci na kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie składają dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (budynek obok kościoła św. Krzyża, drugie piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 1)

WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA należy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

1. świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą;

2.  kopia świadectwa dojrzałości (lub innego świadectwa/ dyplomu uzyskanego za granicą (celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem)

3. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

4. dowód osobisty (albo – w przypadku cudzoziemców – inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata, np. paszport)

5. kopia dowodu osobistego albo -  w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami - innego dokument potwierdzający tożsamość kandydata, celem poświadczenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem

6. jedna aktualna, podpisana na odwrocie fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (do teczki akt osobowych studenta)

7. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (UWAGA: status zdjęcia „Czekający na akceptację" nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS);

8. oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

9. dowód uiszczenia opłaty za ELS (w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski)

Dodatkowo mogą być wymagane:

  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,
  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

UWAGA! Kandydatów z zagranicy prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentów, które znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

*) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument [wzór upoważnienia] (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba upoważniona powinna przedstawić kserokopię dowodu (a w przypadku cudzoziemca paszportu), poświadczoną notarialnie albo poświadczoną przez Biuro ds. Rekrutacji UW lub odpowiedni urząd jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd gminy), bądź polską placówkę dyplomatyczną (w przypadku kandydata przebywającego za granicą). UWAGA! Podania z IRK muszą być podpisane przez kandydata!