ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

« Back

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym, wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 27 września 2017 roku, poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 roku, poz. 261) określam następującą procedurę w przewodach doktorskich na Wydziale Polonistyki UW.

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, złożony przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia:

a) z propozycją tematu i koncepcją rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

b) z propozycją promotora wraz z deklaracją samodzielnego pracownika naukowego o przyjęciu opieki promotorskiej (ewentualnie z propozycją drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, jeśli jest przewidziany jego udział w przewodzie) i z jego opinią w sprawie tematu i zaawansowania pracy.
Kandydat składa pełną dokumentację, zgodnie z wymogami prawnymi. Kandydat może wraz z wnioskiem przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego z wykazu certyfikatów załączonego do Rozporządzenia Ministra z dnia  19 stycznia 2018 r. oraz wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż język polski.

 1. W przypadku kandydata spoza Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wymagane jest ponadto oświadczenie jednostki zatrudniającej go o przejęciu kosztów wynagrodzeń wymaganych przez stosowne regulacje prawne lub deklaracja o osobistym sfinansowaniu kosztów przewodu. Koszty przewodu ponoszą także ci absolwenci studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki, których obrona pracy doktorskiej odbędzie się w terminie późniejszym niż 2 lata od momentu ukończenia studiów doktoranckich
 2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity Dz. U. z 16 grudnia 2016 roku, poz. 2045) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
 3. W momencie wszczęcia przewodu doktorskiego Rada Wydziału zatwierdza temat pracy i osobę promotora oraz powołuje członków komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i, jeżeli to konieczne, języka obcego nowożytnego. Rada Wydziału może dodatkowo wyznaczyć: drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej), kopromotora (w przypadku przewodu  doktorskiego prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej), promotora pomocniczego (w razie jego udziału w przewodzie doktorskim). W zakresie dyscypliny dodatkowej w skład komisji wchodzą: dyrektor (kierownik katedry) lub przewodniczący Rady Naukowej instytutu właściwego merytorycznie dla danego postępowania, promotor, specjalista w zakresie owej dyscypliny ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora; w zakresie języka obcego nowożytnego: dyrektor (kierownik katedry) lub przewodniczący Rady Naukowej instytutu właściwego merytorycznie dla danego postępowania, promotor, egzaminator – lektor wybranego języka w szkole wyższej. Kandydat, który przedstawi certyfikat potwierdzający jego znajomość języka obcego, zgodnie z wymogami prawa, jest zwolniony z egzaminu w tym zakresie. W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i Komisji Doktorskiej Rada może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 4. Promotor przedstawia przewodniczącemu Rady rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią i jednocześnie zamieszcza tę opinię w Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Praca winna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a jeśli napisana jest w języku innym niż polski, również streszczeniem w języku polskim.
 5. Podstawą wyznaczenia recenzentów jest pismo promotora, zawierające propozycje recenzentów i tematyki egzaminu kierunkowego. Rada Wydziału wyznacza recenzentów i zatwierdza temat egzaminu z dyscypliny podstawowej. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 27 września 2017 roku, zatrudniona w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż macierzysta jednostka doktoranta
 6. Na tym samym posiedzeniu Rada wyznacza komisję ds. obron doktorskich, właściwą dla danego tematu pracy i powołuje członków komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny, w tym: promotor oraz jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej – dyrektor (zastępca dyrektora) lub przewodniczący rady naukowej instytutu kierunkowego (specjalizacyjnego, ew. katedry) właściwego merytorycznie dla danego postępowania. Pozostałych dwóch kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej proponuje dyrektor danego instytutu, a w wypadku, gdy pełni on funkcję promotora/recenzenta w przewodzie doktorskim – przewodniczący rady naukowej instytutu.
 7. Jeżeli udział dyrektora i przewodniczącego rady instytutu /katedry/ w komisji egzaminacyjnej jest niemożliwy ze względów formalnych – nie są samodzielnymi pracownikami naukowymi lub pełnią oni w przewodzie doktorskim funkcje promotora/recenzenta, przewodniczącym komisji zostaje przewodniczący właściwej komisji doktorskiej, a w przypadku niemożności jego udziału ze względów proceduralnych, osoba wybrana spośród członków właściwej komisji ds. obron doktorskich.
 8. Recenzję przedstawia się Radzie Wydziału, w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej  sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada Wydziału. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie, która kieruje ją do ponownej recenzji do tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzje uzupełnionej lub poprawionej pracy w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje w formie elektronicznej zostają przekazane do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów celem ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.
 9. Egzamin z dyscypliny podstawowej odbywa się po wpłynięciu dwu pozytywnych recenzji i zdaniu przez doktoranta pozostałych wymaganych egzaminów, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału.
 10. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala termin egzaminu w porozumieniu z członkami komisji, przewodniczy egzaminowi i jest odpowiedzialny za przebieg egzaminu zgodny z procedurą.
 11. W wypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich, Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu i nie więcej niż raz.
 12. Obsługę administracyjną w trakcie przewodu doktorskiego zapewnia Dziekanat.
 13. Rada Wydziału podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony pracy doktorskiej na wniosek komisji egzaminacyjnej, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami.
 14. Obrona odbywa się przed wskazaną komisją doktorską Rady Wydziału. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej, przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie.
 15. Uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora podejmuje Rada Wydziału, na wniosek komisji doktorskiej.
 16. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora staje się prawomocna wraz z chwilą jej podjęcia.