ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

« Back

Rozporządzenie nr 2 z dnia 3 XI 2014 w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW

nr 2 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym

Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, z uwzględnieniem komunikatu nr 2/2012 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, określam następującą procedurę w postępowaniach habilitacyjnych na Wydziale Polonistyki UW:

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, złożony przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Habilitant składa pełną dokumentację, zgodnie z wymogami prawnymi oraz zaleceniami CK. Autoreferat i wykaz publikacji składa się w języku polskim i angielskim. Wniosek wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej. Habilitant we wniosku wskazuje tę część dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 2. Habilitant wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną, posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji. W wypadku gdy rada wskazanej jednostki nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, Centralna Komisja, w terminie 14 dni, wskazuje inną jednostkę spełniającą odpowiednie kryteria.
 3. Centralna Komisja dokonuje w terminie 14 dni oceny formalnej wniosku. Wnioski uznane za niekompletne lub nieodpowiadające wymogom ustawy kierowane są do uzupełnienia lub poprawienia.
 4. W wypadku gdy wniosek spełnia wymogi formalne, Centralna Komisja, w terminie 6 tygodni powołuje komisję habilitacyjną, w składzie: czterech członków spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów, oraz trzech członków wyznaczonych przez jednostkę prowadzącą postępowanie, w tym sekretarza i recenzenta. Rada jednostki organizacyjnej podejmuje (w trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy) uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej. Propozycje trzech kandydatów (za ich zgodą) na członków komisji habilitacyjnej, ze wskazaniem sekretarza i recenzenta, przedstawia Dyrektor instytutu kierunkowego właściwego merytorycznie dla danego postępowania. Członkami komisji habilitacyjnej mogą zostać osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Niezależnie od pełnionej funkcji, członkiem komisji habilitacyjnej nie powinna być osoba posiadająca wspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace badawcze z habilitantem, a także osoba będąca recenzentem wydawniczym dorobku.
 5. Centralna Komisja, za pośrednictwem dziekana, przekazuje komisji habilitacyjnej uzyskane od habilitanta dokumenty. Komisja habilitacyjna (w imieniu której działa przewodniczący lub sekretarz), za pośrednictwem dziekana, ma prawo zażądać od habilitanta przedstawienia we wskazanym terminie prac składających się na „osiągnięcie" lub „osiągnięcia naukowe lub artystyczne", o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy.
 6. O organizacji, trybie pracy i liczbie posiedzeń komisji habilitacyjnej decyduje jej przewodniczący (korzystając z pomocy sekretarza). Przewodniczący komisji zobowiązany jest do zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta, opiniami sporządzonymi przez recenzentów. Organizację posiedzeń przewodniczący zleca sekretarzowi komisji. Komisja działa w siedzibie jednostki prowadzącej postępowanie.
 7. Recenzenci – członkowie komisji, przygotowują recenzje w terminie  ustawowym 6 tygodni. Sporządzone recenzje powinny obejmować w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych częściach, ocenę „osiągnięcia naukowego" i „istotnej aktywności naukowej" (w rozumieniu art. 16 ust. 1 i 2).
 8. W wypadku habilitanta niezatrudnionego w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie składa on oświadczenie jednostki, której jest pracownikiem lub osobistą deklarację o przejęciu kosztów wynagrodzeń wymaganych przez stosowne regulacje prawne (i ewentualnie pozostałych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania). Na tej podstawie przygotowywana jest i zawierana odpowiednia umowa dot. przejęcia kosztów postępowania.
 9. Członkowie komisji habilitacyjnej zapoznają się z recenzjami i autoreferatem, a następnie, w głosowaniu jawnym, podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Na wniosek kandydata głosowanie to może mieć formę tajną. Komisja, w wypadku wątpliwości co do treści dokumentacji, może przed podjęciem uchwały, przeprowadzić z habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Komisja powiadamia go o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 10. Komisja habilitacyjna przedstawia radzie jednostki organizacyjnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją.
 11. Rada jednostki prowadzącej postępowanie w terminie miesiąca podejmuje (w trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy) uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Uchwała Rady o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. W odniesieniu do uchwały Rady Wydziału, o której mowa w art. 18a ust.11, jeśli jest odmowna, mają zastosowanie przepisy art. 21 Ustawy (dot. trybu odwoławczego).
 12. Rada jednostki prowadzącej postępowanie zamieszcza na stronie internetowej wniosek habilitanta wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem.
 13. Rozbieżność między opinią komisji habilitacyjnej a uchwałą rady jednostki prowadzącej postępowanie może być przesłanką do oceny przez Centralną Komisję spełniania przez Radę warunków do nadawania stopni naukowych i zasadności podejmowanych uchwał.