ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

« Back

Rozporządzenie nr 1 z dnia 3 XI 2014 w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki UW 

nr 1 z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora określam następującą procedurę w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Polonistyki UW:

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek osoby ubiegającej się o nadanie tytułu, skierowany do Dziekana Wydziału. Wniosek wraz z pełną wymaganą przez prawo dokumentacją przedstawia się w formie papierowej i elektronicznej. Władze dziekańskie przeprowadzają ocenę formalną wniosku.

W wypadku Kandydata niezatrudnionego w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie składa on oświadczenie jednostki, której jest pracownikiem lub osobistą deklarację o przejęciu kosztów wynagrodzeń wymaganych przez stosowne regulacje prawne (i ewentualnie pozostałych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania). Na tej podstawie przygotowywana jest i zawierana odpowiednia umowa dot. przejęcia kosztów postępowania.

 1. Rada Wydziału przeprowadza postępowanie w zakresie artykułu 27. ust. 2. pkt. 1. wymienionej Ustawy, podejmując uchwałę w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Na tym samym posiedzeniu Rada powołuje, spośród swoich członków posiadających tytuł profesora, Zespół Rady Wydziału ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w celu przygotowania projektów uchwał odnośnie do art. 27. ust. 2. pkt. 2. i 3. wymienionej Ustawy, to jest w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów i poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Kandydatów na członków Zespołu (2-4 os.) proponuje dyrektor instytutu kierunkowego, właściwego merytorycznie dla danego postępowania. Z racji funkcji Zespołowi przewodniczy Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej, chyba że Rada Wydziału postanowi inaczej.
 2. Zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia Radzie Wydziału listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami Rady Wydziału Polonistyki. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy. Recenzentem nie powinna być osoba posiadająca wspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace badawcze z Kandydatem, a także osoba będąca recenzentem wydawniczym dorobku.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów. Treść uchwał o wszczęciu postępowania i wyznaczeniu  kandydatów na recenzentów oraz lista kandydatów na recenzentów zostaje przekazana do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 4. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki organizacyjnej lub spośród innych osób, a następnie przekazuje ich listę Dziekanowi Wydziału.
 5. Dziekan zleca wyznaczonym recenzentom sporządzenie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące recenzji, zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora spełnia wymagania ustawowe, oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora. Wszystkie recenzje w formie elektronicznej zostają przesłane do Centralnej Komisji.
 6. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zamieszcza na swojej stronie internetowej uchwałę o wszczęciu postępowania, listę recenzentów i recenzje.
 7. Zespół Rady Wydziału, po zapoznaniu się z recenzjami, przygotowuje projekt uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, przedkładając projekt Radzie.
 8. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. W odniesieniu do uchwał Rady Wydziału, jeśli są odmowne, mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 21 Ustawy (dot. trybu odwoławczego).
 9. W posiedzeniu Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć recenzenci, na zaproszenie Dziekana Wydziału (nie są uprawnieni do głosowania).
 10. Rada Wydziału po podjęciu uchwały o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora przesyła wniosek wraz z aktami postępowania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały.
 11. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW.
 12. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
 13. W wypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora składa ona, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Prezydenta Rzeczypospolitej wniosek o nadanie tytułu profesora.
 14. W wypadku podjęcia przez Centralna Komisję uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 15. Centralna Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.