Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 na kierunku filologia polska w ramach specjalności język – literatura – kultura

Każdy student, który planuje odbyć dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności język – literatura – kultura i uzyskać tytuł magistra, musi zaliczyć co najmniej 120 punktów ECTS.

Rok I

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Typ

ECTS

Gramatyka historyczna języka polskiego

30 godz.

ćwiczenia

3

Metodologia badań filologicznych (do wyboru spośród: a. metodologia badań literaturoznawczych; b. metodologia badań językoznawczych – synchronia; c. metodologia badań językoznawczych – diachronia)

30 godz.

wykład

3

Seminarium magisterskie (tym projekt studencki)

60 godz.

seminarium

16

Opracowanie językowe tekstu naukowego

30 godz.

ćwiczenia

4

Przedmiot ogólnouniwersytecki

 30 godz.

wykład lub ćwiczenia

3

Translatorium B2+

30 godz.

konwersatorium

3

 

Przedmioty realizowane w ramach modułów do wyboru

 

TRADYCJA

NOWCZESNOŚĆ

KOMPARATYSTYKA

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Literatura polska lat 1918-1945

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Literatura polska lat 1918-1945

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Teksty literatury współczesnej – analiza kontekstowa

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Literatura polska lat 1945-1989

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Literatura polska lat 1945-1989

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

konwersa-torium do wyboru

konwersa-

torium

30 godz.

7

konwersa-torium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

konwersatorium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

konwersa-torium do wyboru

konwersa-

torium

30 godz.

7

konwersa-torium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

konwersatorium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

 

 

Rok II

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Typ

ECTS

Historia języka polskiego

30 + 30

ćwiczenia + wykład

(egzamin)

8

Językoznawstwo ogólne

30

Wykład (egzamin)

7

Literatura popularna

30

Ćwiczenia

5

Literatura najnowsza

30

Ćwiczenia

5

Seminarium magisterskie (w tym praca magisterska i egzamin dyplomowy)

60

seminarium

25

Przedmiot ogólnouniwersytecki

30

wykład lub ćwiczenia

3

Konwersatorium do wyboru związane z wybranym modułem

30

konwersatorium

 7

 

Moduły i przedmioty wybierane przez studenta:

 • moduły do wyboru (tradycja, nowoczesność, komparatystyka) w wymiarze 35 ECTS
 • seminaria magisterskie w wymiarze 41 ECTS
 • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 6 ECTS
 • translatoria w wymiarze 3 ECTS

Uwagi:

 • liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 120 ECTS
 • liczba punktów ECTS związana z profilem ogólnoakademickim: 120 ECTS
 • liczba punktów ECTS dla modułów zajęć do wyboru: 85 ECTS, co stanowi 70,83 % wszystkich punktów ECTS koniecznych do uzyskania na studiach drugiego stopnia
 • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 20 ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, których całościowa łączna wartości wynosi 120 ECTS, przy czym studenci mogą realizować niektóre przedmioty ogólnouniwersyteckie w formie zajęć internetowych
 • liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: minimum 5 ECTS. Punkty te student musi uzyskać na zajęciach z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich
 • minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku studiów, wynosi 6 ECTS
 • zgodnie z Uchwałą nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz Zarządzeniem nr 59 Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej z dn. 1 grudnia 2014 r. z późn. zm. studenci zobowiązani są uzyskać poziom B2+ z nowożytnego języka obcego