PRAKTYKI KIERUNKOWE
WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w ramach programu kształcenia
praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie:
Szczegółowe zasady i formę odbywania praktyk określają:
Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Załączniki:
  1. Wniosek o zaliczenie praktyk [pdf] [doc]
  2. Formularz skierowania na praktyki [pdf] [doc]
  3. Ramowy program praktyki [pdf] [doc]
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki [pdf] [doc]

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki UW ds. Praktyk Zawodowych
mgr Ewa Kozłowska

Dyżur (w semestrze letnim):
czwartek, godz. 10.00 - 14.00, pok. 9