Konferencje

KONFERENCJA "LITERATURE AND PHILOSOPHY"

W dniach 4-5 września 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja "Literature and Philosophy. Research Methods, Figures and Forms of Thoughts", organizowana przez Pracownię Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych działającą przy Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Obrady odbędą się za pośrednictwem platformy Google Meet meet.google.com/nsj-cimu-pph.

Pobierz program konferencji [PDF].

II KONFERENCJA: ARCHEOLOGIA I FILOLOGIA KLASYCZNA

Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą dorobku i współpracy archeologii klasycznej w badaniach filologicznych oraz filologii klasycznej w badaniach archeologicznych. Konferencja odbędzie się 24 września 2021 r. na platformie Google Meet. Zgłoszenia - krótki abstrakt (do 300 słów) oraz afiliację - prosimy przesłać na adres konferencja.f.a@gmail.com do 10 września 2021 r. Szczegóły: https://fb.me/e/5i4U3mHbr.

Taktylność i kinetyczność - konferencja

Zakład Komparatystyki oraz Pracownia Badań Instersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugim spotkaniu konferencyjnym w cyklu Poszerzanie poetyki, zatytułowanym Taktylność i kinetyczność, odbywającym się 14–15 września 2020. Obrady prowadzimy za pomocą platformy Google Meet, można do nas dołączyć pod adresem: https://meet.google.com/jhg-utnn-iyg

Pobierz

Z wyrazami szacunku – organizatorzy:

Prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Dr Robert Birkholc

Dr Weronika Lipszyc

Konferencja Naukowa „Po transformacji?”

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

zaprasza na konferencję naukową

Po transformacji?

Literackie idiomy procesów i zjawisk rzeczywistości III RP

25-26 maja 2020 roku

sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski UW

Od powstania III Rzeczpospolitej minęło ponad trzydzieści lat. Pierwsza dekada jej istnienia to czas wieloimiennych, najbardziej widocznych zmian transformacyjnych, na drugą przypadło budowanie przestrzeni głównych stronnictw politycznych uwodzących obywateli swoimi wizjami skoku cywilizacyjnego, kształtu tożsamości zbiorowej i zestawów wartości odpowiadających XXI wiekowi w wersji polskiej. Zjawiskom tym towarzyszy upowszechnienie wpływów globalnej nowoczesności, której istotnym elementem stała się komunikacja internetowa. Zaś trzecia dekada suwerenności RP stanowi z wielu względów wyjątkowe dziesięciolecie. Warto sobie uświadomić, że od końca XVIII wieku Polacy nie mieli okazji doświadczyć trzeciej dziesiątki lat wolności, więc też nie ma ona w przeszłości odpowiednika, z którym można by ją porównać.

Rzeczywistość III Rzeczpospolitej skłania do zadawania jej pytań; podejmowania prób problematyzacji zjawisk oraz procesów, które się na nią składają. Jedno z pierwszych dotyczy zagadnienia transformacji ustrojowo-cywilizacyjnej, z jej procesualnością i cezurami/„etapami" (do 1999 roku, do 2004 roku? Później?), jak również okresu „po transformacji", jeśli uznać ją za zakończoną.

Znaki szczególne transformacji to nie tylko cezury, ale także idiomy jej literackiego dyskursu. Toposy, obrazy, sposoby kreacji bohatera tworzą wyraziste reprezentacje często trudno zauważalnych, bo rozciągniętych w czasie procesów. Przekształcenia figur literackich mogą stanowić istotny wyznacznik wewnętrznych granic wielkiej (czy aż tak) zmiany. Proponujemy poszukiwanie nowych idiomów transformacji oraz weryfikację tych, które stały się już  ikoniczne. Próbę odpowiedzi na pytanie, czy literatura jako mimesis procesu  zdolna jest ukazywać społeczne przeobrażenia, szczególnie te, które nie zostały jeszcze nazwane.

Możemy również zaryzykować wejście w niepomyślane rzeczywistości – niezapisane w literaturze naszych czasów. Zastanowić się nad tym, jakich tematów nie chciały ukazywać transformacyjne i potransformacyjne: proza, poezja, dramat. Jakie lęki, ambicje, wyzwania, oglądy rzeczywistości nie znalazły tekstowych reprezentacji i dlaczego?

Refleksja, którą proponujemy, rozwijałaby się więc w trzech polach tematycznych:

1. Transformacja. Próba syntezy i weryfikacja. Literackie idiomy, procesy decydujące o tym, że w okresie zapoczątkowanym rokiem 1989 da się wyodrębnić cezury problemowe;

2. Po transformacji. Próba opisu czasu rządzącego się nowymi regułami, rodzącego nowe zjawiska i problemy. Refleksja nad możliwościami dyskursywizacji procesu przejścia okresu transformacji w okres po/(post)transformacyjny. Odpowiedź na pytanie, czy wiązki po/(post)transformacyjnych zagadnień już wytworzyły własne środki wyrazu, „poetyki", sposoby narratywizacji, nazywania tego, co wydaje się przezroczyste lub nie posiada własnego słownika;

3. Niepomyślane transformacji. Introspekcje, oglądy. Wskazanie opowieści, które dotykają źle widocznych, a newralgicznych ogniw procesów zachodzących w rzeczywistości lub… sygnalizujących treści nieprzepracowane, nadal szukające własnego głosu.     

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń

na adres: h.gosk@uw.edu.pl  lub  pawlowskilukasz2@wp.pl

do 31 grudnia 2019.

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy [DOC].

Opłata konferencyjna, pokrywająca koszty organizacyjne oraz stanowiąca zaczątek funduszu na publikację książkową, wynosi 400 zł. Organizatorzy zapewniają rezerwację miejsc noclegowych w hotelu UW.

Serdecznie zapraszamy

Prof. dr hab. Hanna Gosk

Dr Łukasz Pawłowski

 

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW

Jak badać Oświecenie? - Konferencja

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obradach międzynarodowej konferencji metodologicznej "Jak badać Oświecenie? How to study the Enlightenment? Comment étudier les Lumières?", która w dniach 4-5 czerwca 2019 roku odbędzie się w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Organizatorem tego naukowego wydarzenia, w którym wezmą udział badacze z ośmiu krajów europejskich, jest Pracownia Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 działająca przy Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW.
 
Zapraszamy serdecznie!
 
Organizatorzy:
Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
Dr Agata Wdowik
Mgr Edyta Pętkowska
 
Pobierz

Imponderabilia Teatralne - Konferencja

W imieniu Koła Naukowego Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego proszę o udostępnienie informacji o
VI Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej

Imponderabilia Teatralne: Non-fiction, (auto)biografie i przeciwhistorie w teatrze współczesnym

która odbędzie się 1 i 2.06 na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie. 
 
Pobierz

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA "AREA SLAVICA"

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku", która odbędzie się 17 i 18 września 2019.
 

Uwaga! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń to 23 kwietnia 2019 r.!

Pobierz:

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

i

Stowarzyszenie na rzecz Języka i Języków (Gesellschaft für Sprache und Sprachen, GeSuS)

serdecznie zapraszają na 27. doroczną konferencję GeSuS

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Warszawa, 30.05.2019 – 01.06.2019

Tegoroczna konferencja dotyczy dyscyplin związanych z badaniami nad językiem i językami oraz interdyscyplinarności sensu largo.

W dyskusjach na temat szeroko rozumianej interdyscyplinarności jako tendencji współczesnej nauki, widocznych jest wiele podejść do badań określanych jako interdyscyplinarne: od opracowywania wspólnych pojęć, zapożyczania pojęć wypracowywanych w innych dziedzinach nauki, poprzez równoległe realizowanie podobnych projektów badawczych, po przekształcanie różnych elementów teorii i metodologii określonych dyscyplin naukowych.

Refleksją przewodnią konferencji jest przede wszystkim pytanie o obecną praktykę w obrębie określonych dyscyplin, ale i interdyscyplinarność w praktyce. Celem dyskusji jest wskazanie potencjałów i ograniczeń w tym zakresie. Do debaty na ten temat zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych postrzegających postawę interdyscyplinarną, będącą często koniecznością, zarówno produktywnie jak i krytycznie. Co więcej, termin interdyscyplinarność niekoniecznie musi być rozumiany jako dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami, ale może również dotyczyć twórczej wymiany i współpracy osób reprezentujących subdyscypliny nadrzędnych dziedzin nauki, takich jak językoznawstwo, pedagogika, psychologia czy socjologia. W kontekście zbliżającej się konferencji zarysowują się następujące aspekty tak naszkicowanego zagadnienia:

 • język jako „szczególny" przedmiot refleksji interdyscyplinarności w kontekście takich (sub)dyscyplin jak lingwistyka stosowana, dydaktyka języków obcych, (krytyczna) analiza dyskursu, translatoryka, językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, semiotyka społeczna itp.
 • wartość dodana podejść interdyscyplinarnych i specjalizacji w zakresie badań nad językiem i językami
 • typowe i nietypowe zagadnienia interdyscyplinarności, takie jak edukacja, migracje, polityka, media, kultura, literatura
 • praktyka pracy interSUBdyscyplinarnej
 • praktyka pracy dziedzinowej i interdyscyplinarnej
 • teoretyczne i empiryczne możliwości poszerzenia obecnie praktykowanej dyscyplinarności i interdyscyplinarności
 • granice pracy dyscyplinarnej i interdyscyplinarnej
 • dialog między dyskursami naukowymi i pozanaukowymi

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną: RK.konferencje@polsl.pl. Propozycję referatów w języku angielskim, niemieckim, polskim lub ukraińskim (w formie abstraktu, ok. 300 słów) prosimy przesyłać do 31.03.2019 r. Prelegentki oraz prelegenci zostaną powiadomieni o akceptacji wystąpienia najpóźniej do 15.04.2019 r.

 

Dr hab. Przemysław E. Gębal, prof. UW

Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz S. Kumięga

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

Dr Monika J. Nawracka

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

 

KONFERENCJA: "PRZYGODA W NIEZNANYM KRAJU"

Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku wraz z Kołem Naukowym Literatury Kobiet UW serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2019 roku w Starej BUW w sali 308 (kampus centralny UW). Zaprosiliśmy badaczki i badaczy do przeprowadzenia rekonesansu wśród zapomnianych powieści autorek XIX wieku: w „Bibliografii polskiej XIX stulecia" Karola Estreichera znajduje się ponad 550 nazwisk, pseudonimów i kryptonimów kobiecych, spośród których zaledwie kilka (kilkanaście?) przedostało się do historycznoliterackiego kanonu. Na wzór Dale Spender, autorki monografii „Mothers of the Novel: 100 Good Women Writers before Jane Austen", postawiliśmy sobie za cel sprawdzenie, co kryje się poza tym głównym nurtem historycznoliterackiej narracji.
 
Więcej informacji na temat konferencji: https://literaturykobiet.wordpress.com/2019/01/27/program-konferencji/ „
Pobierz

KONFERENCJA: "ANTAGONIZM WIESZCZÓW"

Zakład Literatury Romantyzmu oraz Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zapraszają na konferencję "Antagonizm wieszczów. Spór i legenda", która odbędzie się 10-11 stycznia 2019 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich.

Pobierz

KONFERENCJA „DZIEŃ DOBRY BIZNES”

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na konferencję „Dzień dobry Biznes". Spotkanie odbędzie się w czwartek, 22 listopada, w godzinach 10:00-13:30 w sali D Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

W programie:

 • „Pierwsze kroki w biznesie" (spotkanie z Andrzejem Jeznachem, prezes firmy GERSO, która nosi miano „turkusowej organizacji" – firmy, która jest zarządzana demokratycznie, prawie bez szefa);
 • „Jak sfinansować swój biznes?" (prezentacje programów, pozwalających ubiegać się o fundusze w ramach projektów „Wsparcie w starcie", „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka", „Jeremie2");
 • „Czy kreatywności w biznesie można się nauczyć?" (warsztat kreatywności prowadzony przez Inkubator UW).

Zapraszamy studentów oraz absolwentów, którzy już prowadzą lub planują założyć działalność gospodarczą. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1174163866057638/.

Konferencja - "Kompetencje nauczyciela polonisty"

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pn.

"Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością".

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Pobierz

KONFERENCJA "POJĘCIE - KATEGORIA - SŁOWO W TEORII I PRAKTYCE"

KONFERENCJA "KATEGORIA EKSPERYMENTU W LITERATURZE"

KONFERENCJA "(NIE)OPOWIEDZIANE. POLSKIE DOŚWIADCZENIE UPOKORZENIA I WSTYDU OD CZASU ROZBIORÓW DO DZISIAJ"

KONFERENCJA "PRZYGODA W NIEZNANYM KRAJU"

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku. Część pierwsza: powieściopisarki", która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 lutego 2019. Termin nadsyłania abstraktów: 31 grudnia 2018 r.

Pobierz:

Zaproszenie [PDF]

XXVI KONFERENCJA POLSKO-CZESKA, 24-25 WRZEŚNIA 2018 R.

24 i 25 września Wydział Polonistyki UW zaprasza na XXVI Konferencję Polsko-Czeską Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze.
Obrady toczą się na Wydziale Polonistyki w dwóch równoległych blokach: literaturoznawczym i językoznawczym.

Część językoznawcza:
Człowiek – jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka
Člověk – jeho vlastnosti a chování prizmatem jazyka

Część literaturoznawcza:
Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce 1918-1939
Revoluce v polské a české literatuře a umění 1918-1939

Pobierz

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZO-LITERATUROZNAWCZA

Instytut Języka Polskiego UW, Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają na konferencję naukową:

„LITERACKI HOMO LOQUENS"

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września w sali nr 4 na Wydziale Polonistyki. Wezmą w niej udział literaturoznawcy i językoznawcy, a także poloniści uczący w warszawskich szkołach różnych szczebli.

Głównym celem konferencji jest uzasadnienie tezy, że literatura istnieje poprzez język, który nie jest bytem samym w sobie, ale stanowi źródło człowieczeństwa. Przekonanie, że człowiek jako istota mówiąca jest obecny w każdym dziele literackim, pozwala sądzić, że jego odkrycie w gąszczu słów, a także między słowami, stanie się kluczem do zupełnie nowej interpretacji tekstu artystycznego.

Pobierz:

VII KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "GLOSA DO LEKSYKOGRAFII"

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
i Laboratorium Semiotycznym Wydziału „Artes Liberales" UW
wraz z Fundacją Języka Polskiego
zapraszają na VII konferencję naukową z cyklu

GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

„Leksykografia w różnych kontekstach".
 
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 24–25 września 2018 roku. Gośćmi konferencji wygłaszającymi wykłady plenarne będą prof. Piotr Żmigrodzki oraz dr. Paweł Rutkowski.
 
Celem spotkania jest przyjrzenie się funkcjonowaniu dorobku leksykograficznego z rozmaitych perspektyw. Zachęcamy badaczy z Polski i z zagranicy do zgłaszania referatów dotyczących zarówno leksykografii dawnej, jak i współczesnej.
 
Szczegółowe informacje o wykładach i referatach, jak również wstępny program konferencji można pobrać poniżej.
Korespondencję w sprawach konferencyjnych prosimy kierować pod adresem: konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl.

Aktualne informacje zamieszczamy również na stronie: www.konferencjaglosa.uw.edu.pl

Zapraszamy do udziału!

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Mirosław Bańko

dr Monika Kresa

dr Ewelina Kwapień

dr Ewa Rudnicka

dr Izabela Stąpor

dr Magdalena Wanot-Miśtura

Pobierz

SEMINARIUM "MEDYCYNA NARRACYJNA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium

Medycyna narracyjna.

Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji"

które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r.

na Uniwersytecie Warszawskim

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna" to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

 • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon

 • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce

 • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)

 • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie

 • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej

 • rola języka w medycynie narracyjnej

 • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji

 • literackie doświadczenia lekarzy

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 kwietnia 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Pobierz formularz zgłoszeniowy. [docx]

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca

dr Antonina Doroszewska

mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

 

Komitet Naukowy:

prof. Jarosław Barański

dr Antonina Doroszewska

prof. Jan Doroszewski

dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca 

mgr Agnieszka Kaluga

prof. Marek Kulus

dr hab. Lena Magnone

prof. Jerzy Majkowski

prof. Roman Ossowski

prof. Tadeusz Parnowski

prof. Tomasz Pasierski

prof. Krystyna Waszakowa