Aktualności

« Back

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zajęć w semestrze zimowym na Wydziale Polonistyki

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 206 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września
2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na Wydziale Polonistyki będą prowadzone w trybie zdalnym.

Na podstawie paragrafu 3. wyżej wymienionego zarządzenia do prowadzenia w trybie stacjonarnym – z zachowaniem obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego – dopuszcza się zajęcia, na których uzyskanie zakładanych efektów uczenia się w trybie zdalnym jest niemożliwe:

  1. Nauka polskiego języka migowego (I-II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)
  2. Warsztaty komunikacyjne I (II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)
  3. Dykcja i autokorekcja (I rok studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)
  4. Zajęcia kliniczne oferowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)
  5. Podstawy produkcji muzycznej i wizualnej (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
  6. Czytanie obrazów (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
  7. Metody pracy z grupą (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
  8. Śpiewalnia – warsztat śpiewu głosem naturalnym (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
  9. Niezbędnik aktywnego mieszkańca (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)
  10. Praktyki (wszystkie kierunki studiów)

Ponadto – jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – po 15 listopada 2020 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym innych wybranych zajęć (seminariów, konwersatoriów, warsztatów, ćwiczeń i lektoratów) na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki, pod warunkiem wyrażenia zgody na (jednorazową lub wielokrotną) zmianę trybu zdalnego na stacjonarny przez wszystkich uczestników zajęć (zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów) oraz uzyskania zgody kierownika jednostki dydaktycznej. Zamiar zmiany trybu prowadzenia zajęć powinien być przez prowadzącego zajęcia zgłoszony kierownikowi jednostki dydaktycznej przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w budynkach Wydziału Polonistyki decyzja kierownika jednostki dydaktycznej musi zostać wcześniej skonsultowana z kierownikiem organizacyjnym jednostki (dziekanem) oraz Radą Samorządu Studentów. Zmiana trybu prowadzenia zajęć nie może studentom uniemożliwić uczestnictwa w innych zajęciach, na które są zapisani.

Po 15 listopada 2020 r. za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej dopuszczona zostanie możliwość odbywania konsultacji i dyżurów dydaktycznych w obiektach Wydziału Polonistyki, jeżeli zachowane zostaną wymogi higieniczno-sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

                                           dr Łukasz Książyk