Uchwała nr 433 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UW za 2018 rok

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego dla Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
 
Bilans Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
 
Rachunek zysków i strat Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku