Uchwała nr  337 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UW za 2017 rok
 
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego dla Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 
Bilans Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 
Rachunek zysków i strat Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku