REGULAMIN

Regulamin  Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet"

Rozdział I

Koło, jego cele i środki

Art. 1.  Koło nosi nazwę Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet" i zwane jest w niniejszym Regulaminie Kołem.

Art. 2.  Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Art. 3.  Koło działa pod merytorycznym nadzorem co najmniej jednego Opiekuna naukowego.

Art. 4.  Celem Koła jest w szczególności:

1. Pogłębianie wiedzy prawniczej, zwłaszcza w dziedzinie prawa finansowego.

2. Integracja środowiska studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Patronat nad działalnością naukową studentów w zakresie prawa finansowego.

4. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa finansowego.

5. Kształtowanie wzorowej postawy i wysokiego poziomu etyki zawodowej prawnika.

Art. 5.  Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie i organizowanie działań o charakterze naukowym oraz samokształceniowym.

2. Publikację Biuletynu Prawa Finansowego.

3. Kontakty naukowe ze środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą.

4. Współpracę z innymi organizacjami studenckimi i instytucjami finansowymi.

5. Organizowanie innych przedsięwzięć związanych z celami regulaminowymi Koła.

Rozdział II

Członkowie Koła

Art. 6. Członkiem Koła może być każdy student lub doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, który zgłosi chęć przystąpienia do Koła i aktywnie uczestniczy w pracach Koła. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek dwóch członków Koła.

Art. 7. Od decyzji odmownej przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Koła odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Art. 8.  Członkowie Koła mają:

1. Prawo do udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła.

3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i składania wniosków w sprawie działalności Koła.

4. Prawo do otrzymywania informacji o bieżącej działalności Koła.

Art. 9.  Członkowie Koła mają obowiązek:

1. Przestrzegać uchwał organów Koła.

2. Brać czynny udział w pracach Koła.

Art. 10.  Członkostwo wygasa na skutek:

1. Wystąpienia z Koła.

2. Skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Wydalenia z Koła uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w wypadku popełnienia czynu na szkodę Koła lub nieprzestrzegania jego praw.

4. Ustania działalności Koła.

Art. 11.  Od decyzji wydalenia z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Art. 12.  Osobie szczególnie zasłużonej dla Koła Walne Zebranie Członków może nadać tytuł Członka Honorowego. Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział III

Władze Koła

Art. 13.  Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd Koła.

3. Komisja Rewizyjna

Art. 14.  Walne Zebranie Członków Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

Art. 15.  Walne Zebranie Członków Koła:

1. Po przedstawieniu programów przez kandydatów wybiera Prezesa zwykłą większością głosów, a następnie na jego wniosek Zarząd Koła zwykłą większością głosów.

2. Może odwołać większością 2/3 głosów Zarząd Koła lub poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji. W takiej sytuacji musi powołać nowy Zarząd lub nowych członków Zarządu w ciągu jednego miesiąca.

3. Udziela absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Wybiera zwykłą większością głosów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a na jego wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

5. Akceptuje roczny plan pracy Koła przedstawiony przez Zarząd.

6. Stanowi uchwały w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.

7. Wykonuje inne uprawnienia określone w niniejszym Regulaminie.

Art. 16.  Na Walne Zebranie Członków Koła zapraszany jest Opiekun Naukowy.

Art. 17.  Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek ponad połowy członków lub Komisji Rewizyjnej.

Art. 18.  Zarząd informuje wszystkich członków Koła o Walnym Zebraniu w sposób zwyczajowo przyjęty z tygodniowym wyprzedzeniem.

Art. 19.  Raz w roku, w miesiącu, w którym upływa kadencja Władz Koła, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu wyboru Władz Koła oraz uzyskania absolutorium.

Art. 20.  Jeżeli Zarząd nie zwoła walnego Zebrania Członków w regulaminowym terminie, wówczas zwołuje je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Art. 21.  W skład Zarządu wchodzi od 4 do 6 członków (Skarbik może pełnić jednocześnie funkcje Wiceprezesa):

1. Prezes.

2. Co najmniej 2 Wiceprezesów.

3. Skarbnik.

4. Sekretarz.

Art. 22.  Zarząd:

1. Kieruje bieżącymi pracami Koła.

2. Wykonuje inne uprawnienia określone w niniejszym Regulaminie.

Art. 23.  Prezes:

1. Kieruje pracami Zarządu.

2. W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni. Sprawozdanie z działalności Organizacji przedstawiane jest do wiadomości Komisji Rewizyjnej i Opiekuna Koła.

3. Zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, zmiany we władzach Koła oraz aktualny wykaz Członków Koła.

Art. 24.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej trzech członków. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa.

Art. 25.  Zarząd jest wybierany corocznie do dnia 20 czerwca. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Po upływie kadencji Zarząd pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez następny Zarząd.

Art. 26.  W wypadku ustąpienia Zarządu przed upływem kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowego Zarządu. Dotychczasowy Zarząd pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez następny Zarząd.

Art. 27.  Komisja Rewizyjna przedstawia corocznie do 20 czerwca Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdanie z kontroli dokumentów, działalności i finansów Koła.

Art. 28.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Przewodniczący.

2. Dwóch członków.

Art. 29.  Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej dwóch członków.

Art. 30.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

Art. 31.  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa co najmniej jeden rok. Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez następną Komisję Rewizyjną.

Rozdział IV

Finansowanie działalności Koła

Art. 32.  Finanse Koła są jawne. Dokumentację finansową prowadzi Skarbnik.

Art. 33.  Koło finansuje się :

1. Z dobrowolnych składek członkowskich.

2. Ze składek członkowskich, których wysokość uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

3. Z subwencji, darowizn i dochodów nadzwyczajnych.

Rozdział V

Zmiana Regulaminu

Art. 34.  Niniejszy Regulamin uchwala większością 2/3 Walne Zebranie Członków. Tą samą większością Walne Zebranie może dokonywać zmian w Regulaminie.

Art. 35.  Wniosek o zmianę Regulaminu musi wpłynąć do Zarządu Koła najpóźniej 5 dni przed Walnym Zebraniem Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.

Rozdział VI

Przepisy wprowadzające i końcowe

Art. 36.  Wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Walne Zebranie Członków, a pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków Zarząd.

Art. 37.  Regulamin niniejszy obowiązuje z chwilą zatwierdzenia go przez władz Uniwersytetu Warszawskiego.

Art. 38.  Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych na wniosek Zarządu, Opiekuna Koła lub grupy 1/2 wszystkich Członków Koła.