The Institute's scientific meetings are held on Thursdays, at 13.15, room 37 (Central Campus, Faculty of Polish Studies, 2nd floor)

 

03.11.2016 r. - Magdalena Wanot-Miśtura, Poradnia językowa Uniwersytetu Warszawskiego: wczoraj, dziś i jutro.

Referat będzie podsumowaniem projektu dokumentującego 41-letnią działalność Telefonicznej (i Internetowej) Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego, najstarszej tego typu instytucji w Polsce. Poradnia, utworzona w roku 1972 z inicjatywy Mieczysława Szymczaka, postawiła sobie za cel kontynuowanie warszawskiej tradycji poradniczej, zapoczątkowanej przez Witolda Doroszewskiego. Od roku 2001 pytania i wątpliwości można było przesyłać do poradni również za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W wystąpieniu zostanie krótko przypomniana historia poradni. Zaprezentowany zostanie także jej dorobek materialny (archiwum): bruliony i pliki tekstowe z zapisem pytań telefonicznych, a także korespondencja tradycyjna i e-mailowa. Ocena merytoryczna tych materiałów będzie punktem wyjścia rozważań o możliwości ich twórczego wykorzystania, np. do wzbogacenia siatki haseł w planowanym słowniku poprawnej (dobrej) polszczyzny. 

Ponieważ zaś w różnych kręgach rozważane jest wznowienie działalności poradni warszawskiej, w wystąpieniu zostaną przedstawione również elementy jej biznesplanu: analiza rynku i konkurencji, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia (analiza SWOT), a także plan techniczny i finansowy. Wszystko to posłuży do znalezienia potencjalnych przewag konkurencyjnych poradni, wykorzystujących jej dotychczasowy dorobek i jednocześnie wpasowujących się w realia współczesności. 

01.12.2016 r. - Marta Falkowska, Konstruowanie wypowiedzi wyrażających empatię we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie wybranych tekstów prasowych o problemie uchodźców i imigrantów)

Referat zdaje sprawę z wyników przeprowadzonych analiz, które miały na celu sprawdzenie, czy jest możliwe wskazanie pewnego zasobu środków językowych (fleksyjnych, składniowych), wykorzystywanych przez nadawców w budowaniu wypowiedzi wyrażających empatię. Termin empatia rozumiem jako identyfikowanie się nadawcy tekstu z którymś z uczestników opisywanej sytuacji (Kuno 1987: 206). Szersze rozumienie zaproponowanego przez S. Kuno terminu pozwala uwzględnić także perspektywę odbiorcy, który zachęcany jest przez nadawcę do przyjęcia punktu widzenia któregoś z uczestników sytuacji. Metodologicznie praca sytuuje się w obrębie krytycznej analizy dyskursu wykorzystującej model gramatyki kognitywnej R. Langackera. Odwołuję się do istniejących już opisów anglojęzycznego dyskursu na temat imigrantów (Baker i in. 20098, Khosravinik 2009, 2010; Hart 2010, 2014), aby ustalić, czy wskazane przez badaczy strategie dyskursywnego komunikowania empatii są reprezentowane również w materiale polskim. Analiza bazuje na korpusie tekstów prasowych opublikowanych w 2015 roku w „Tygodniku Powszechnym". 

12.01.2017 r. - Jarosław Łachnik, (temat wystąpienia zostanie podany później)

23.02.2017 r. - Aleksandra Żurek, Nazwiska konwertytów z judaizmu na chrześcijaństwo w Warszawie w latach 1826-1850. 

09.03.2017 r. - Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, (temat wystąpienia zostanie podany później)

06.04.2017 r. - Katarzyna Kłosińska, (temat wystąpienia zostanie podany później)

11.05.2017 r. -