dr Magdalena Wanot-Miśtura

Kontakt

mwanot@uw.edu.pl

Stanowisko

asystent

 

Życiorys naukowy

2012 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Paradygmaty słowotwórcze rzeczowników polskich. Opis gniazdowy (dyplom z wyróżnieniem) (UW)

2002–2007 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW (filologia polska, dyplom z wyróżnieniem)

2001–2007 – studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej (stosunki międzynarodowe)

Działalność organizacyjna

2010–2013 – koordynator Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego

2010–2013 – sekretarz Zakładu Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego i koordynator ds. USOS

Zainteresowania naukowe

słowotwórstwo synchroniczne (w tym słowotwórstwo gniazdowe), kultura języka polskiego, poprawność językowa w tekstach specjalistycznych, edytorstwo

Granty, uczestnictwo w pracach zespołowych

od 2014 – realizacja projektu „Warszawska tradycja poradnictwa językowego w latach 1972–2013: historia i perspektywy funkcjonowania poradni językowej Uniwersytetu Warszawskiego"

2012–2013 – realizacja projektu „Paradygmaty słowotwórcze przymiotników polskich. Opis gniazdowy" w ramach Konkursu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2011 – realizacja projektu „Narzędzie elektroniczne do ilościowej i statystycznej analizy słowotwórczej oparte na Słowniku gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego (gniazda rzeczownikowe)" w ramach Konkursu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2010–2011 – projekt badawczy promotorski „Paradygmaty słowotwórcze rzeczowników polskich. Opis gniazdowy" (grant NCN nr N N104 054 738), kierownik: H. Jadacka

2010–2011 – praca w zespole D. Zdunkiewicz-Jedynak „Stylistyka polska i jej obrzeża w ćwiczeniach i komentarzach"

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizacja i współorganizacja konferencji

2013 – Międzynarodowa Konferencja Młodych Językoznawców POLYSLAV XVII w Kijowie, referat Kierunki derywacji odrzeczownikowej na przykładzie wybranych grup semantycznych

2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa „Młodzi o języku", referat Wzorce słowotwórcze struktur odrzeczownikowych. Egzemplifikacja

2012 – Międzynarodowa Konferencja Młodych Językoznawców POLYSLAV XVI w Zurychu, referat Word-formation Paradigms of Polish Adjectives – Preliminary Characterization

2011 – ogólnopolska konferencja językoznawcza „Język w ruchu – ruch w języku" w Katowicach, referat Aktywność słowotwórcza rzeczowników nazywających czynności ruchowe na tle grupy semantycznej nazw czynności, procesów i stanów

2011 – ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych pracowników naukowych „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych" w Krakowie, referat Paradygmaty słowotwórcze rzeczownikowych nazw specjalistycznych. Opis gniazdowy

2011 – Międzynarodowa Konferencja Młodych Językoznawców POLYSLAV XV w Pradze, referat „Word-formation Paradigms – Useful Tool for Slavonic Word Formation. Polish Example"

2009 – konferencja studencko-doktorancka „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW", referat Paradygmat słowotwórczy w badaniach językoznawczych. Analiza krytyczno-porównawcza

2008 – ogólnopolska konferencja językoznawcza „Z zagadnień metodologii w badaniach nad językiem" w Krakowie, referat Paradygmaty słowotwórcze a paradygmaty fleksyjne. Perspektywy zastosowania metodologii gniazdowej do pomiaru stopnia gramatyczności słowotwórstwa

Ważniejsze publikacje

2014, Poprawność interpunkcyjna, współaut. M. Będkowski [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2014, Poprawność fleksyjna – nazwy własne, współaut. M. Będkowski [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2014, Poprawność słowotwórcza – nazwy własne, współaut. M. Będkowski [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2014, Poprawność słowotwórcza – nazwy pospolite [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2014, Kierunki derywacji odrzeczownikowej na przykładzie wybranych grup semantycznych [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 17, red. E. Gutiérrez Rubio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień, S. Terekhova, München – Berlin – Washington.

2013, Word-Formation Paradigms of Polish Adjectives and Nouns Meaning Mental Features [w:] POLYSLAV 16: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik, red. S. Ulrich, E. Kislova, E. Kubicka, Muenchen – Berlin – Washington.

2012, Word-Formation Paradigms – Useful Tool of Slavonic Word Formation. The Polish Example [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), red. E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancova, S. Ulrich, Muenchen – Berlin – Washington.

2011, Słownictwo wspólnoodmianowe w słowotwórstwie gniazdowym [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Jedynak, Warszawa.

2011, Paradygmaty słowotwórcze rzeczownikowych nazw
specja­listycznych. Opis gniazdowy
[w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, red. M. Kuczera, Kraków.

2011, Nowe trendy w słowotwórstwie gniazdowym [w:] Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, red. M. Kuczera, Kraków.

2010, współautorstwo, Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2010, Vegetabilia versus Animalia. Gniazda i paradygmaty słowotwórcze nazw roślin i zwierząt, „LingVaria", nr 1.

2010, Paradygmat słowotwórczy gniazd konstytuowanych przez rzeczowniki związane z czasem [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2009, Paradygmaty słowotwórcze a paradygmaty fleksyjne. Perspektywy zastosowania metodologii gniazdowej do pomiaru stopnia gramatyczności słowotwórstwa [w:] Język z różnych stron widziany, red. M. Skarżyński, A. Czelakowska, Kraków.

2007, Gniazda słowotwórcze od nazw krajów (państw) europejskich. Zakres potencjalności, „LingVaria", nr 2.

Publikacje redagowane (wybór):

2011, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa, red. M. Skarżyński, A. Czelakowska, Kraków.

2011, Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, red. A.A. Ambroziak, Warszawa.

2010, współredakcja z J. Łachnikiem, M. Przygudzką i M. Wiśnickim, Słownik języka polskiego, red. nauk. J. Podracki.

2010, A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa.

2010, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", Warszawa.

2009–2010, prowadzenie serii około 20 podręczników akademickich „Ustrój Unii Europejskiej", red. nauk. J. Barcz

2009, T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

2009, współredakcja z E. Derelkowską, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", Warszawa.

2008, Szkolny słownik ortograficzny, red. nauk. J. Podracki, Ożarów Mazowiecki.

2008, Słownik ortograficzny języka polskiego, red. nauk. J. Podracki, Ożarów Mazowiecki.

Wyróżnienia i nagrody

2006/2007 – Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II