dr hab. Katarzyna Kłosińska

Kontakt

katarzyna.klosinska@uw.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

2013 - habilitacja

2012 - książka Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku

2005–2010 – urlop wychowawczy

2001Studium Głosu i Wymowy Akademii Teatralnej w Warszawie, zakończone uzyskaniem uprawnień nauczyciela wymowy

1994 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Kontrastywne studium językowego obrazu psa, kota i konia (na polskim i francuskim materiale leksykalno-frazeologicznym) (UW)

1984–1988 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW

Działalność poza UW

od 2004 – współpracownik Programu III Polskiego Radia (prowadzenie codziennych audycji poświęconych polszczyźnie)

od 1999 – sekretarz naukowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

od 1998 – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

od 1997 – rzeczoznawca w Ministerstwie Edukacji Narodowej

1994–2003 – współautorka i uczestniczka cotygodniowych audycji radiowych w Polskim Radiu Bis

Zainteresowania naukowe

kultura języka polskiego, socjolingwistyka, etnolingwistyka, politolingwistyka, leksykologia, semantyka

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizacja i współorganizacja konferencji

2012 – konferencja „70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje" w Kazimierzu Dolnym, referat Język polskiej polityki po 1989 roku

2011 – konferencja „Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji" w Toruniu, referat Poprawność polityczna jako przejaw dominacji kultury strachu nad kulturą wstydu

2011 – VIII Forum Kultury Słowa „Kultura zachowań językowych Polaków" w Rzeszowie, referat Poprawność polityczna a potrzeba wyrazistości w komunikowaniu się

2011 – Kongres Języka Polskiego w Katowicach, referat Na ile sposobów mówimy o sprawach publicznych?

2008 – VII Forum Kultury Słowa „Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych" w Gdańsku, referat O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej

2007 – konferencja zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP w Warszawie, referat Dlaczego politycy nie mogą się porozumieć?

2005 – VI Forum Kultury Słowa „Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w UE" w Katowicach, referat O odpowiedzialności za język

2003 – konferencja „Demokracja – psychospołeczne koszty i zyski" (IV Kolokwia Chodakowskie) w Warszawie, referat O retoryce partii politycznych

2003 – konferencja „Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego" w Krakowie, referat Językowe cechy politycznego dyskursu zamkniętego

2002 – posiedzenie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, referat Kto, do kogo i o czym mówi w polityce – konwencjonalnie i niekonwencjonalnie

2002 – XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Krakowie, referat Dyskurs romantyczny i dyskurs liberalny w polskiej polityce po 1989 roku

2001 – konferencja „Manipulacja w języku mediów" w Kazimierzu Dolnym, referat Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji „my" / „oni" w języku polityki po 1989 roku

2001 – XIII Biennal Conference of the International Society for the History of Rhetoric, Warszawa, referat Opposition NOUS/EUX dans la rhétorique polonaise après 1989

2001 – konferencja z okazji stulecia „Poradnika Językowego" „Język narzędziem myślenia i działania" w Warszawie, referat Nazwa Polska w deklaracjach ideowych współczesnych polskich partii politycznych

2000 – interdyscyplinarna konferencja „Zmiany w publicznych zwyczajach językowych", RJP przy Prezydium PAN, w Cedzynie k. Kielc, referat Zwyczaje nominacyjne w polityce – autoidentyfikacja i stygmatyzacja

1999 – posiedzenie Towarzystwa Kultury Języka, referat Jak współcześni Polacy wyobrażają sobie piękną i bogatą polszczyznę?

1999 – III Forum Kultury Słowa w Białymstoku, referat Wulgaryzacja języka mediów

1999 – konferencja naukowa „Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian" w Kazimierzu Dolnym, referat Nowe polskie słownictwo ogólne okresu 1989-1999 na tle współczesnych zjawisk kulturowych

1999 – konferencja „Polszczyzna w mediach – od puryzmu do liberalizmu językowego" w Warszawie, referat Ślady polskich przemian po 1989 roku w słownictwie ogólnym

1997 – konferencja „Rola terminologii w procesie zdobywania wiedzy" w Warszawie, referat O nieterminologicznym rozumieniu terminów (przyczynek do opisu wyrazów wieloznacznych w słownikach ogólnych)

1997 – posiedzenie Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, referat Innowacje frazeologiczne jako źródło powstawania nowych jednostek leksykalnych

1996 – sesja naukowa poświęcona językowi w komunikacji publicznej, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, referat Słowa naród i Europa w wypowiedziach osób publicznych

1999 – organizacja III Forum Kultury Słowa w Białymstoku „Język w mediach masowych"

2000 – organizacja konferencji „Zmiany w publicznych zwyczajach językowych" w Kielcach

2001 – organizacja IV Forum Kultury Słowa „Język perswazji publicznej" w Poznaniu

2003 – organizacja V Forum Kultury Słowa „Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty" w Lublinie

2005 – organizacja VI Forum Kultury Słowa „Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej" w Katowicach

2008 – organizacja VII Forum Kultury Słowa „Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych" w Gdańsku

2011 – współorganizacja Kongresu Języka Polskiego w Katowicach

2011 – VIII Forum Kultury Słowa „Kultura zachowań językowych Polaków" w Rzeszowie

współorganizacja licznych konferencji i debat organizowanych przez Sejm RP, Senat RP i Kancelarię Prezydenta RP (m.in. I Kongres Języka Urzędowego oraz „Polszczyzna czterech pokoleń" w 2012, „Uczyć po polsku – co to znaczy?" w 2008)

Ważniejsze publikacje

2012, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa.

2011, Zamiast zakończenia. Od sasa do lasa [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2010, współautorstwo, Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2009, O języku marginalnych partii politycznych. Nieudolność strukturalna [w:] Polszczyzno moja… Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, red. W. Gruszczyński, D. Lewandowska-Jaros, Warszawa.

2008, O odpowiedzialności za język [w:] Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, red. J. Warchala, D. Krzyżyk, Katowice.

2008, O nazwach współczesnych polskich ugrupowań politycznych, „Poradnik Językowy", z. 8.

2005, Skąd się biorą słowa, Warszawa.

2005, O retoryce partii politycznych [w:] Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Warszawa.

2004, Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji „my"/„oni" w języku polityki po 1989 roku [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin.

2004, Językowe cechy politycznego „dyskursu zamkniętego" [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków.

2004, 2011, Słownik przysłów, czyli przysłownik, Warszawa.

2003, Uczniowski słownik ortograficzny, Warszawa.

2003, Elementy retoryki romantycznej i retoryki liberalnej w polskich tekstach politycznych po 1989 roku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 59.

2002, Z Polską na sztandarze. O posługiwaniu się słowem Polska w autoprezentacjach partii politycznych (na podstawie deklaracji ideowych współczesnych polskich partii politycznych) [w:] Język narzędziem myślenia i działania, red. W. Gruszczyński, Warszawa.

2002, współautorstwo z J. Bralczykiem i W. Gruszczyńskim, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk.

2002, Językowy obraz nowej polskiej polityki, „Polonistyka", z. 6.

2002, Innowacje frazeologiczne jako źródło powstawania nowych jednostek leksykalnych [w:] Problemy frazeologii europejskiej, Lublin.

2001, współautorstwo z J. Bralczykiem, Zwyczaje nominacyjne w polityce – autoidentyfikacja i stygmatyzacja [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa.

2001, współautorstwo z A. Ciesielską, W kilku słowach… Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.

2001, red. i współautorstwo, Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa.

2001, Jak współcześni Polacy wyobrażają sobie piękną i bogatą polszczyznę? (na materiale prac nadesłanych na konkurs polszczyzny pięknej, bogatej i skutecznej o Gęsie Pióro Mikołaja Reja) [cz. 2], „Poradnik Językowy", z. 2.

2001, Jak współcześni Polacy wyobrażają sobie piękną i bogatą polszczyznę? (na materiale prac nadesłanych na konkurs polszczyzny pięknej, bogatej i skutecznej o Gęsie Pióro Mikołaja Reja) [cz. 1], „Poradnik Językowy", z. 1.

2000, Wulgaryzacja języka w mediach [w:] Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa.

2000, Polskie słownictwo okresu 1989–1999 na tle współczesnych zjawisk kulturowych [w:] Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin.