dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Kontakt

d.jedynak@uw.edu.p

Stanowisko

profesor UW

Funkcja

Kierownik Zakładu Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego

 

 

Życiorys naukowy

2007 – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga…Gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych (Tarnów 2006)

1994 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Językowe środki perswazji w tekstach homiletycznych (UW)

1993–1995 – Podyplomowe Studia Logopedyczne UW, zakończone uzyskaniem tytułu logopedy dyplomowanego

1981–1986 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW

Działalność organizacyjna

rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych

członek Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy PAN

członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zainteresowania naukowe

semantyka i pragmatyka; stylistyka – język polityki i homiletyki, lingwistyczne aspekty patologii mowy (standaryzacja badania mowy w patologii)

Udział w pracach rad naukowych, kolegiów redakcyjnych

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego UW w kadencji 2012–2016

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizacja i współorganizacja konferencji

2011 – organizacja konferencji pt. „Na drogach współczesnej leksykologii" na Wydziale Polonistyki UW z udziałem gości z uniwersytetów w Poznaniu, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Opolu, Zielonej Górze, Berlinie i Bratysławie

Ważniejsze publikacje

2012, red., Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii, Warszawa.

2012, Jeszcze o znaczeniu słowa HONOR w dawnej i współczesnej polszczyźnie [w:] Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii, Warszawa.

2011, red. z B. Pędzich, Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja, Warszawa.

2011, Obraz ciąży i porodu w świetle danych językowych polszczyzny [w:] Odkrywanie znaczeń, red. K. Waszakowa, A. Mikołajczuk, Warszawa.

2011, Językowy kodeks poprawności politycznej a kultura języka [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja, Warszawa.

2010, red., Dyskurs religijny w mediach, Tarnów.

2010, red., Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa.

2010, red. z I. Burkacką i R.Pawelcem, Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa.

2010, O religijnych użyciach języka [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa.

2008, z H. Jadacką i A. Markowskim, Poprawna polszczyzna, Warszawa.

2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.

2006, ABC stylistyki [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa.

2003, z B. Łazińską i J. Klejnockim, Słowa i teksty. Język polski. Literatura i nauka o języku. Klasa I, II, III, Warszawa.

2002, wybrane hasła w: Szkolny słownik pojęć i tekstów kultury, red. E. Szczęsna, Warszawa.

2001, Leksykologia z elementami semantyki i leksykografii w zreformowanej szkole [w:] Nauka o języku polskim w reformowanej szkole, red. J. Puzynina, A. Mikołajczuk, Warszawa.

2001, Jak to napisać?, Warszawa.

Zainteresowania pozanaukowe

podróże, wędrówki piesze i rowerowe