ROK AKADEMICKI 2012/2013

8 listopada

prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa oraz prof. dr hab. Jadwiga Wajszczuk

Różne rozumienia pragmatyki w językoznawstwie. Dwugłos

22 listopada

prof. dr hab. Magdalena Danielewicz

Wokół problemu wieloznaczności w języku

6 grudnia

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Dwuznaczność fraz z polskimi zaimkami nieokreślonymi

10 stycznia

prof. dr hab. Jadwiga Wajszczuk

Miejsce pragmatyki w językoznawstwie. Próba strukturalizacji pola

24 styczn

prof. dr hab. Mirosław Bańko

Obrazy Google jako źródło informacji lingwistycznej

21 luty

dr Dorota Kopcińska

Słowa dnia - zwierciadło współczesnej polszczyzny?

7 marca

mgr Ewa Dulna-Rak

Słownictwo teatralne Juliusza Osterwy – wybrane zagadnienia

21 marca

mgr Ewa Kozioł-Chrzanowska

Potoczne reprodukty języka polskiego - zarys problematyki badawczej

4 kwietnia

prof. Henri Menantaud

Androcentryczne kategorie gramatyczne w polszczyźnie: mieszaność, małżeńskość, określoność

18 kwietnia

Sympozjum Semantyczne CZŁOWIEK – JĘZYK – RZECZYWISTOŚĆ