ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA I KULTUROLOGII

Kierownik - prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
 • prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski
 • prof.ucz.dr hab. Krzysztof Fordoński
 • dr hab. Magdalena Latkowska
 • dr hab. Tomasz Łysak
 • dr hab. Dario Prola
 • dr hab. Boris Schwencke
 • dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber
 • dr Giulia Cilloni-Gaździńska
 • dr Wanda Józwikowska
 • dr Dominika Michalak
 • dr Matteo Piccin
 • dr Janina Pietraszkiewicz
 • dr Joanna Piotrowska
 • dr Piotr Podemski
 • dr Patrycja Spytek
 • dr Małgorzata Trzeciak-Cygan
 • dr Ewelina Walendziak-Genco
 • dr Orhan Wasilewski

Zakres badań naukowych

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturologii prowadzi badania wielokierunkowe i interdyscyplinarne z zakresu m.in.: dialogu kultur, dialogu literatury i kultury, komunikacji interkulturowej, komparatystyki literackiej, uwarunkowań historycznych współczesnych stosunków międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej i poza Unią. Obszarem zainteresowań i badań są też historia i literatura obszarów języków obcych, teoria literatury w świetle najnowszych badań naukowych, wieloaspektowa praca nad interkulturową rolą tłumaczeń humanistycznych i literackich (analiza i krytyka przekładu, teoria przekładu literackiego, rola przekładu literackiego i humanistycznego w dialogu międzykulturowym). Planowana jest też szeroka wymiana międzynarodowa oraz zapraszanie gości zagranicznych zarówno na seminaria organizowane dla młodych badaczy, jak i na wykłady dla studentów, w ramach wymiany dwustronnej m.in. z USA, Francją, Hiszpanią, Portugalią, Wielką Brytanią, Niemcami, Szwecją, Włochami, Szwajcarią, Austrią, Republiką Czech, Rumunią, Rosją.

Zakład zajmuje się również studiami nad węzłowymi problemami współczesnej kulturologii: najważniejszym z nich jest transfer kulturowy, czyli wzajemna wymiana wartości duchowych na pograniczu kultur i literatur wschodnioeuropejskich oraz ich więzi z kulturą polską. W szczególności badane są:   
a. wewnątrzsłowiańskie kontakty kulturowe, ich dzieje i stan obecny,  
b. polsko-wschodnioeuropejski dialog kultur,   
c. publicystyka i literatura dokumentu osobistego w krajach wschodnioeuropejskich: krąg prezentowanych przez nią zagadnień i wartości, podobieństwa i rozbieżności problemowo-tematyczne, językowe, stylistyczne,  
d. recepcja literatur wschodnioeuropejskich na gruncie polskim. 

Współpraca międzynarodowa i krajowa z ośrodkami uniwersyteckimi w USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Rosji, we Włoszech, Francji, na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Litwie, Estonii, Słowenii oraz Węgrzech. Zakład współpracuje blisko z Instytutem Kultury Włoskiej i Ambasadą Włoch w Polsce, a także Uniwersytetem Jagiellońskim, Wrocławskim, Gdańskim i Lubelskim.