ZAKŁAD KULTUROLOGII WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ

Kierownik - prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

Członkowie:

  • dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber
  • dr Janina Pietraszkiewicz
  • dr Joanna Piotrowska
  • dr Patrycja Spytek


Zakres badań naukowych   

Studia nad węzłowymi problemami współczesnej kulturologii: najważniejszym z nich jest  transfer kulturowy, czyli wzajemna wymiana wartości duchowych na pograniczu kultur i literatur wschodnioeuropejskich oraz ich więzi z kulturą polską. W szczególności badane są:   
a.wewnątrzsłowiańskie  kontakty kulturowe,  ich dzieje i stan obecny,  
b.polsko-wschodnioeuropejski dialog kultur,   
c.publicystyka i literatura dokumentu osobistego w krajach wschodnioeuropejskich: krąg prezentowanych przez nią  zagadnień i wartości, podobieństwa i rozbieżności problemowo-tematyczne, językowe,  stylistyczne,  
d.recepcja literatur wschodnioeuropejskich na gruncie polskim.  

Współpraca krajowa:

Z Uniwersytetem JagieLlońskim, Wrocławskim, Gdańskim, Lubelskim.

Współpraca międzynarodowa:   

Z ośrodkami uniwersyteckimi w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, Łotwie, Litwie, Estonii, Słowenii, Węgrzech, we Włoszech i w Niemczech.