Prof. ucz. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 255
e-mail: m.olpinska@uw.edu.pl
nr pokoju 537
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
  CV naukowe

Studia: 1987-1993, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej (tytuł magistra lingwistyki stosownej: 1993, praca magisterska: Neue Strategien im Marketing. Versuch einer kontrastiven Analyse des Fachwortschatzes aus diesem Bereich); Studia doktoranckie:  1995 – 1999, UW, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich (stopień doktora nauk humanistycznych: 2000, Bilinguale Kindererziehung. Ein Konzept für den polnischen Kindergarten - Wychowanie dwujęzyczne dzieci. Koncepcja dla polskiego przedszkola); Habilitacja (stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: 2009, Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych);

Funkcje akademickie: Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej (2008-2012); członek Rady Programowej Szkoły Języków Obcych UW (2009-2013); Przewodnicząca Rady Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (2010-2012); Kierownik Zakładu Teorii Języków i Akwizycji Językowej (kadencja 2012-2016); członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (kadencja 2012-2016).

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Stowarzyszenie Germanistów Polskich (skarbnik 2000-2012); Internationale Vereinigung fuer Germanistik (IVG, skarbnik 2005-2010); Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (od 2009 r.).


Zainteresowania  naukowe

- Lingwistyka stosowana: Translatoryka, Glottodydaktyka, w szczególności badania nad dwujęzycznością,  zagadnienia edukacji dwujęzycznej i dydaktyki języków specjalistycznych,
- Lingwistyka języków specjalistycznych,
- Lingwistyka tekstu.

Opieka naukowa nad doktoratami
1. mgr Kinga  Szeliga (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW),   tematyka rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie metody Glenna Domana do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym;
2. mgr Loretta Bertelle (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW),  tematyka rozprawy doktorskiej: Wpływ dwujęzyczności na wybrane aspekty rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka;
3. mgr Andrzej Dąbrowski, tematyka rozprawy doktorskiej: Możliwości wykorzystania obcojęzycznych seriali prawniczych w nauczaniu języka specjalistycznego;
4. mgr Katarzyna Szpotakowska, tematyka rozprawy doktorskiej: Dydaktyka tłumaczeń pisemnych z zakresu ekonomii na materiale Unii Europejskiej;
5. mgr Agnieszka Kubiak, tematyka rozprawy doktorskiej: Glottodydaktyczne kompetencje nauczycieli przedmiotów niejęzykowych w programach dwujęzycznych;
6. mgr Kamila Formela, tematyka rozprawy doktorskiej: Analiza komunikacji informatycznej z punktu widzenia lingwistyki antropocentrycznej;
7. mgr Martyna Brągiel-Barszcz, tematyka rozprawy doktorskiej: Nauczanie jeżyka specjalistycznego na początkowym etapie nauki języka obcego;
8. mgr Joanna Markowska, tematyka rozprawy doktorskiej: Tłumaczenia symultaniczne;
9. mgr Katarzyna Kurczak, tematyka rozprawy: Nauczanie zintegrowane (CLIL) a dydaktyka języka specjalistycznego.

Inne osiągnięcia: przygotowanie autorskiego programu zajęć dla tłumaczy języka prawniczego i ekonomicznego i współautorstwo (wraz z Agnieszką Stępnikowską-Berns) skryptu pt. „Terminologia prawnicza i ekonomiczna. Wybór niemieckich i polskich tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa i ekonomii dla tłumaczy"; prowadzenie sekretariatu komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Milenijnego „Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język – literatura – kultura – polityka", 5 – 8 kwietnia 2000, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich; opieka naukowa nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Białymstoku i Ostrołęce w latach 2001-2008; zorganizowanie w lutym 2002 przez Zakład Glottodydaktyki ILS UW pod kierownictwem pani prof. Marii Dakowskiej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom edukacji dwujęzycznej; sprawowanie opieki naukowej nad przedszkolami dwujęzycznymi: „Tęczowy Ogród" w Warszawie „ENTE" we Wrocławiu, Publicznym Przedszkolem nr 4 w Oleśnie i innymi publicznymi przedszkolami na Śląsku, prowadzącymi grupy dwujęzyczne dla mniejszości niemieckiej.

Stypendia naukowe: stypendium w ramach programu Tempus „Terminologia prawna Unii Europejskiej", Universität Gießen: 1995; stypendium doktoranckie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej - DAAD (tzw. „Vor-Ort"-Förderung), dwa pobyty w Universität/Gesamthochschule Siegen: 1995 - 1996; stypendium w ramach programu CEPUS, Universität Wien: 1998; stypendium naukowe, Uniwersytet w Saarbrucken: 2006; stypendium naukowe, Uniwersytet/ Gesamthochschule w Siegen: 2007; stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego: 2004, 2005, 2006, 2008.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj