prof. ucz. dr hab. Elżbieta Jamrozik

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 215
e-mail: e.jamrozik@uw.edu.pl
nr pokoju 525
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

  

CV naukowe

 

Przebieg pracy na UW
1971 –1976 – studia w Instytucie Filologii Romańskiej UW
1976 – obrona pracy magisterskiej Les verbes de mouvement en français et en italien. Analyse syntaxique et sémantique - promotor prof. K. Bogacki; dyplom z wyróżnieniem;
1976 - 1985: zatrudniona w Instytucie Filologii Romańskiej UW jako asystent, starszy asystent, adiunkt
1984 – obrona rozprawy doktorskiej La syntaxe et la sémantique des verbes métainformatifs français (Semantyczno-składniowa analiza francuskich czasowników metainformacyjnych) - promotor prof. K. Bogacki; rozprawa opublikowana w Wydawnictwach UW (1992);
13. 11. 1984 - nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
1985 – 2010: zatrudniona w Katedrze Italianistyki UW:
1985-2002 -  adiunkt w Katedrze Italianistyki
2003. – kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Il collegamento transfrastico in italiano (Zakłady Graficzne UW 2002) i nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (26. 05. 2003)
2004 – 2009  – profesor nadzwyczajny
2009 – profesor nadzwyczajny na czas nieokreślony
2006 – członek korespondent zagraniczny Accademia Della Crusca
Od 01. 10. 2010 zatrudniona w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (Wydział Lingwistyki Stosowanej UW)
Od 2010 - kierownik Zakładu Leksykologii i Leksykografii
Od 2012 - zastępca Dyrektora Instytutu

2004-2011 współpraca z Instytutem Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu (zajęcia z językoznawstwa włoskiego, zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne w Zakładzie Języka Włoskiego).
2010-2013 współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (Italianistyka, studia I stopnia)


Zainteresowania  naukowe 

- semantyka i składnia współczesnego języka włoskiego;
- leksykologia i leksykografia włoska i francuska: współpraca z prof. G. Grossem (Paris XIII Villetaneuse) przy słowniku elektronicznym języka francuskiego; współpraca z Accademia Della Crusca – najstarszym ośrodkiem leksykograficznym we Włoszech przy realizacji Wielkiego słownika włosko-polskiego (Wiedza Powszechna), którego jestem współautorem; autorstwo Słownika włosko-polskiego polsko-włoskiego (PWN);
- historia nauczania języka włoskiego w Polsce oraz publikacje z tym zagadnieniem związane (pierwsze gramatyki języka włoskiego dla Polaków);
- odmiany społeczne i terytorialne języka włoskiego
- współczesne słowotwórstwo w języku włoskim z uwzględnieniem neologizmów i języków specjalistycznych
- włoskie języki specjalistyczne

Ważniejsze osiągnięcia naukowe w okresie po ukończeniu habilitacji
Udział z referatem w 47 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
Wykłady w 17 ośrodkach zagranicznych (Włochy, Francja, Belgia)

Udział w projektach międzynarodowych
- projekt Pinocchio w ramach Socrates-Lingua 2001-03;
- IP ‘IDEURO' we współpracy z Università degli Studi di Udine 2003/04
- Projekt Le lexique européen dans les langues d'Europe w ramach francusko-polskiego programu POLONIUM realizowany 2009-10 we współpracy z Laboratoire SELOEN, l'Université Charles de Gaulle (Lille 3).
- Projekt Atelier de traduction de la terminologie psychosystématique de Gustave Guillaume realizowany we współpracy z Université Aix-Marseille oraz Association Internationale de Psychomécanique du Langage (AIPL)

Koordynowanie projektów międzynarodowych:
- IP IT-EURO – L'italiano e gli italiani in Europa – 2006
- POLONIUM - 2009-10

Organizacja sesji naukowych
- L'italiano del XXI-esimo secolo: innovazioni lessicali, sintattiche e morfologiche (21-24 kwiecień 2008);
- L'italiano o gli Italiani: modelli di lingua a confronto (18-21 05. 2009); 
- Il lessico tra grammatica e dizionario (07-10. 06. 2010) ;
- Il Risorgimento nella lingua e nella cultura italiana, (IKLA 13-14. 10. 2011; współorganizacja z A. Tylusińską-Kowalską)
- Visto dall'altra parte: lingue, letterature, culture in traduzione (IKLA 26-27.04. 2013; współorganizacja z A. Tylusińską-Kowalską)

Przynależność do organizacji naukowych
- Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (PTJ)
- Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (PTLS)
- Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW)
- Członek Società Internazionale di Linguistica e Filologia italiana (SILFI)
- Członek L'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI)
- Członek korespondent zagraniczny Accademia della Crusca, Florencja

Odznaczenia
- odznaczenie Republiki Włoch : Ordine della Stella di Solidarietà Italiana - III classe (24.10. 2005).
- 2010 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi
- stała współpraca z Accademia Della Crusca
- konsultant i recenzent Centralnej Komisji Egzaminacyjnej d/s matur
- współpraca z ORE (dawnym CODN) w zakresie kształcenia kadry nauczycielskiej; uczestnictwo w kursie dla nauczycieli języka włoskiego (2004; 2006; 2009);

Działalność naukowo-dydaktyczna w zakresie językoznawstwa i języka włoskiego:
Zajęcia kursowe: Gramatyka Opisowa języka włoskiego, Wstęp do językoznawstwa, Historia języka włoskiego
Zajęcia specjalistyczne na studiach II stopnia: proseminarium i seminarium magisterskie; wykłady monograficzne z zakresu semantyki i składni, leksykologii, dialektologii, historii języka i odmian języka włoskiego; Wstęp do leksykografii; Metodologia badań językoznawczych; Wprowadzenie do Lingwistyki Korpusowej
Wypromowanych  148 prac magisterskich w Katedrze Italianistyki i IKLA.

Kształcenie kadry naukowej:
Wypromowane doktoraty:  3 na UW i 1 na UAM : Marta Kaliska, Il parlato giovanile alla radio  in Italia e in Polonia. Un confronto lessicale (UW Wydział Neofilologii, 2007) ; Kamila Miłkowska-Samul, La persuasione politica in Italia e in Polonia. Per un'analisi pragmatico – retorica (UW, Wydział Neofilologii 2009); Edyta Bocian, La traduzione della metafora alla luce della teoria cognitiva sull'esempio della prosa italiana contemporanea; (UAM, Wydział Neofilologii, 2012); wyznaczona na 24.10.2013. obrona mgr Katarzyny Foremniak (UW Wydział Neofilologii).

Recenzje prac doktorskich: 17 recenzji prac doktorskich na UW, UJ, UAM, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim, Paris III La Sorbonne Nouvelle, Université Charles de Gaulle (Lille 3), Université d'Aix-Marseille.
Recenzje rozpraw habilitacyjnych i dorobku naukowego: recenzje 3 prac na UJ, UAM, Uniwersytecie Łódzkim
Recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych: recenzje 4 rozpraw na UJ, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim

Działalność organizacyjna na UW:
Funkcje pełnione w Katedrze Italianistyki:
1997-2000 - zastępca kierownika Katedry Italianistyki d/s studenckich
1997 - wypracowanie programu i wdrożenie (wraz z prof. A. Tylusińską Kowalską i dr J. Szymanowską)  Studium Wieczorowego w Katedrze Italianistyki
2000-2009 - Kierownik Katedry Italianistyki
2003-2006 -Kierownik Katedry Italianistyki
2006-2009 - Kierownik Katedry Italianistyki
Funkcje pełnione w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej:
2010-2012; 2012 - - Kierownik Zakładu Leksykologii i Leksykografii
2011-2012; 2012 - - zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych i Organizacyjnych

Zrealizowane projekty:
Wdrożenie i realizacja projektu Modernizacja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2006-2008)
Pozyskanie środków, przygotowanie i realizacja projektu Modernizacja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego dotowanego przez rząd Republiki Włoch za pośrednictwem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (wysokość dotacji: 1.131.900 zł. na podstawie umowy nr 01/CPF/ITALY/06) z przeznaczeniem na a) remont i wyposażenie pomieszczeń Katedry Italianistyki UW; b) poszerzenie księgozbioru Katedry Italianistyki; c) wyposażenie wspólnej Biblioteki Iberystyki,  Italianistyki i Romanistyki w sprzęt informatyczny d) stworzenie i wyposażenie pracowni informatycznej, multimedialnej i lingwistycznej. Czas trwania projektu: 2006-2008.

Działalność na rzecz studentów
1993-1997 - organizacja wymiany studenckiej z Uniwersytetem w Saarbrucken.
1997-1999 - Koordynator Katedry Italianistyki ds. programu Sokrates-Erasmus
1999-2002 - Koordynator Katedry Italianistyki ds. programu Sokrates-Erasmus
2002-2005 - Koordynator Katedry Italianistyki ds. programu Sokrates-Erasmus
2005-2008 - Koordynator Katedry Italianistyki ds. programu Sokrates-Erasmus
2008-2010 - Koordynator Katedry Italianistyki ds. programu Sokrates-Erasmus
2010-2012 - Koordynator Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej ds. programu Sokrates-Erasmus
2012 - Koordynator Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej ds. programu Sokrates-Erasmus

Udział w Komisjach
a) Wydziału Neofilologii
- członek Wydziałowej Komisji d/s Badań Naukowych w kadencjach 1996-1999, 1999-02 ; 2002-2005; 2005-2008
- członek Wydziałowej Komisji d/s ocen okresowych nauczycieli akademickich; kadencja 2005-2008
b) Uniwersytetu Warszawskiego
- członek Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich – kadencja 2008-2012


Publikacje naukowe 

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.