Prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

tytuł naukowy Prof. dr hab. 
tel. do pokoju  
e-mail:  
nr pokoju  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  

 

CV naukowe

1.Czarnecki Tomasz Tadeusz,
ur. 26.07.1944 r. Ostrowiec Świętokrzyski
Nauki filologiczne, językoznawstwo germańskie
2. Studia germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim 1962 – 1964, studia germanistyki ukończone z wyróżnieniem na Uniwersytecie Karola Marksa w Lipsku (1967) zdobyciem dyplomu germanisty, doktorat (1973) pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Czochralskiego z UW, habilitacja (1982) – Uniwersytet Warszawski.
3. Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe: dr n. hum. (1973), dr hab. w zakresie językoznawstwa germańskiego (1983), prof. dr hab. (2000), Uniwersytet Warszawski (1967 – 1992), Uniwersytet Gdański (1992- 2005), Uniwersytet Warszawski (2005 – 2013).
4. Stanowiska związane z działalnością naukową: pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (1967 – 1992) i Uniwersytetu Gdańskiego: asystent-stażysta (od 1967), asystent (od 1968) i st. asystent (od 1970) Katedry Filologii Germańskiej UW, adiunkt (od 1973) i docent (od 1983) Instytutu Germanistyki UW, profesor nadzwyczajny UG (1992 – 2000), profesor nadzwyczajny na stałe (2000- 2005), profesor nadzwyczajny Katedry Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005 – 2006), profesor zwyczajny Katedry Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2006 – 2008) i Katedry Teorii Języków i Akwizycji UW (od 19.02.2008)
// profesor PWZS  w Elblągu od 1998 do 30.09.2013 r.
5. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych: Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1970), Stowarzyszenia Germanistów Polskich (od 1991, w latach 1994 – 2000 członek Zarządu Stowarzyszenia), członek Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheimie, RFN (od 2000 r.), członek Międzynarodowego Zrzeszenia Germanistów (IGV, od 1996), członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Gdańsku (1992 – 2005).
6. Publikacje / recenzje / prace niepublikowane / opinie / referaty: ok. 257 prac, w tym: 4 książki, 1 redakcja książki, 122 artykułów naukowych, 3 recenzje naukowe, 64 recenzji wydawniczych / opinii o pracach, 7 recenzji prac habilitacyjnych, 21 recenzji prac doktorskich, 2 opinie / recenzje dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. tytułów i stopni naukowych), 34 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach.
7. Udział w 77 konferencjach /sympozjach / posiedzeniach naukowych krajowych i zagranicznych z wygłoszonymi 34 referatami i z głosem w dyskusji.
8. Osiągnięcia dydaktyczne i kształcenie kadry naukowej (studentów): ponad 110 prac magisterskich, ponad 70 prac licencjackich, 3 wypromowanych doktorów. Prace doktorskie obronione pod moim kierunkiem to:
1/ 1998: Aleksandra Markiewicz "Konfrontative Untersuchung zum deutschen und polnischen Imperativ".
2/ 2005: Grażyna Kulpa-Woś "Die Finitivität im Deutschen und Polnischen. Versuch einer Konfrontation".
3/ 2013: Piotr Bartelik "Niemieckie zapożyczenia leksykalne w kaszubskim dialekcie gowidlińskim".
9. Najważniejsze nagrody i odznaczenia: 1978 – Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki trzeciego stopnia za pracę doktorską, 1978 – Nagroda Rektora UW drugiego stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną, 1999 – Nagroda Rektora UG drugiego stopnia za pracę naukową – monografię Aspektualität i Polnischen und Deutschen, 1987 – Złoty Krzyż Zasługi, 2006 – nagroda Rektora UW, 2009 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

 Zainteresowania naukowe

a) Przed uzyskaniem tytułu naukowego profesora (2000) zainteresowania dotyczyły: 1. gramatyki współczesnego języka niemieckiego; 2. kontaktów językowych niemiecko-polskich i polsko-niemieckich, 3. studiów kontrastywnych i konfrontatywnych niemiecko-polskich.
b) Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora (2000) oraz stanowiska profesora zwyczajnego UW (2006) – rozszerzenie zainteresowań o nowe dziedziny badawcze, tzn. o interdyscyplinarne relacje terminologiczne językoznawstwa, historii i kulturoznawstwa (badania dotyczą terminologii języków specjalistycznych w aspekcie strukturalnym, historyczno- etymologicznym i interkulturowym.

 

 Prace naukowe : publikacje naukowe / prace niepublikowane

1. Książki (4):
1) 1977, Der Konjunktiv im Deutschen und Polnischen. Versuch einer Konfrontation. Ossolineum. Wrocław.
2) 1985, Das Passiv im Deutschen und Polnischen. Form und Verwendung. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
3) 1998, Aspektualität im Polnischen und Deutschen. Bedeutungen und Formen in einer konfrontativen Übersicht. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
4) 2014, Szlachta. Studia nad pochodzeniem historycznego terminu prawnego języka polskiego Studien zur Herkunft eines historischen Rechtsterminus des Polnischen. Studi@ Naukowe 12 pod redakcją Sambora Gruczy. IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2014.

2. Redakcja książek (1):
5) 1994, Studia Germanica Gedanensia 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.

3. Publikacje naukowe (artykuły, rozprawy, recenzje, sprawozdania, prace nie oddane do druku):
1966 Die Widerspiegelung der ritterlichen Kultur in deutschen Lehnwörtern des Altpolnischen, Leipzig 1966, Masch. S. 56. Praca roczna (maszynopis znajduje się u autora pracy).
1967   Die Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen. Leipzig 1967. Masch. S. 157. Praca magisterska (maszynopis w bibliotece Sekcji Germanistyki Uniwersytetu Karola Marksa w Lipsku; fotokopia u autora pracy).
6) 1970a, Pośrednictwo czeskie w staropolskich pożyczkach z niemieckiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 9/1970, s. 37 - 44.
1970b, Uwagi na temat zapożyczeń niemieckich w słowniku staropolskim. Materiały dla Pracowni Słownika Staropolskiego w Krakowie, 4 str. Warszawa 1970.
7) 1971a, Staropolskie harc, harcerz, harcować. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 10/ 1971, s. 35 - 41.
8) 1971b, Etymologia ludowa w warunkach kontaktów językowych: Dwa wyrazy staropolskie roztruchan i rostrucharz. Język Polski 51/1/1971, s. 42 - 46.
1972, Unterschiedliches und Gemeinsames beim deutschen und polnischen Konjunktiv. Deutsch als Fremdsprache 4/1972. S. 244 - 248.
9) 1973a, Unterschiedliches und Gemeinsames, dargestellt am deutschen und polnischen Konjunktiv. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität-Berlin, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe XXII/1973, Bd. 3. Konfrontative Grammatik und Interferenzforschung, Berlin, s. 187 - 190.
10) 1973b, O formie tzw. trybu przypuszczającego we współczesnym języku polskim. Język Polski 53/5/1973, s. 337 - 344.
1973d, Konfrontative Untersuchung zum deutschen und polnischen Konjunktiv, Warszawa 1973, str. 261 Rozprawa doktorska (praca pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Czochralskiego, Instytut Germanistyki UW; maszynopis pracy znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i u autora pracy).
1974, Interferenztypen beim Gebrauch des deutschen Konjunktivs durch die Polen, referat (10 stron maszynopisu) wygłoszony na konferencji dla nauczycieli języka niemieckiego, zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Informacji NRD w 1974 roku.
11) 1978a, Rozważania etymologiczne. O pewnych zapożyczeniach niemieckich w staropolszczyźnie. Język Polski 58/2/1978, s. 118 - 122.
12) 1978b, Das deutsche und das polnische Passiv in kontrastiver Auffassung. Linguistische Studien 49/1978, Reihe A Arbeitsberichte, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwisscnschaft, s. 94 - 109.
13) 1979, Recenzja pracy R. Graf - Der Konjunktiv in gesprochener Sprache. Form, Vorkommen und Funktion untersucht an Tonbandaufnahmen aus Baden-Württemberg, Bayrisch-Schwaben, Vorarlberg und Liechtenstein. Max Niemeyer Verlag Tübingen 1977, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 1/1979, str. 132 - 136.
14) 1980a, Das deutsche und das polnische Passiv in kontrastiver Sicht. Deutsch als Fremdsprache 2/1980, s. 78 - 85.
15) 1980b, Z historii wyrazów staropolskich pochodzenia niemieckiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 19/1980, s. 11 - 16.
16) 1980c, Das Passiv im Deutschen und Polnischen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Acta Philologica X / 1980. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 31 - 39.
1980d, Das Passiv im Deutschen und Polnischen. Form und Verwendung. Str. 275. Masch. Warszawa 1980. Rozprawa habilitacyjna: (praca po dokonaniu zmian: uwzględnieniu niektórych uwag krytycznych recenzentów i uzupełnieniu bibliografii została wydana jako książka pod tym samym tytułem).
17) 1981a, O kilku staropolskich terminach prawniczych pochodzenia niemieckiego. Slavia Occidentalis 38/1981, s. 9 - 14.
18) 1981b, O wyrazach staropolskich pochodzenia niemieckiego z zakresu tkactwa i sukiennictwa. Poradnik Językowy 5/1981,s. 251 - 254.
19) 1982, Bemerkungen zum deutschen und polnischen Zustandspassiv. Linguistische Studien 102/1982, Reihe A Arbeitsberichte, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, s. 22 - 39.
20) 1983, Zum Problem des Zustandspassivs im Deutschen. [w:] Germanistisches Jahrbuch DDR - VRP 1983, wyd. przez Kultur- und Informationszentrum der Deutschen Demokratischen Republik in Warszawa. Deutschlektorat, Warszawa, s. 153 - 168.
1984,   Czasownik niemiecki (126 stron maszynopisu) - praca został napisana w ramach problemu resortowego R.III.7 "Metody efektywizacji nauczania języków obcych na szczeblu szkoły wyższej". Jest to opracowanie dla gramatyki języka niemieckiego (zostało częściowo wykorzystane w pracy Jana Czochralskiego "Gramatyka niemiecka dla Polaków). Tekst znajduje się u autora pracy.
21) 1985, Die Ausdrucksmittel der Iterativität im Polnischen und Deutschen. [w:] Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich II , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z. 80/1985, s. 15 - 30.
1986, Passiv und Zustandspassiv im Deutschen, artykuł niepublikowany wygłoszony w formie referatu (10 stron maszynopisu) na posiedzeniu naukowym Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheimie, 2.10.1986 r.
22) 1988, Recenzja pracy: Andre de Vincenz unter der Mitarbeit von Alek Pohl und Gert Hentschel - Probeheft zum Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Polnischen, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main 1985, S. 81, [w]: Kwartalnik Neofilologiczny XXXV 1/1988, s. 103 - 108.
23) 1989a, Typen des deutschen werden-Passivs. Studia Niemcoznawcze 4/1989 - Studia nad językiem i literaturą. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 61 - 67.
24) 1989b, Die Ausdrucksmittel des Agens im deutschen und polnischen Passivsatz. Studia Niemcoznawcze 4/1989 - Studia nad językiem i literaturą. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 79 - 85.
25) 1989c, Zum altpolnischen Wortschatz deutscher Herkunft. Studia Niemcoznawcze 4/1989 - Studia nad językiem i literaturą. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 111 - 117.
26) 1989d, Allgemeine Charakteristik des Passivs im Deutschen und Polnischen. Studia Niemcoznawcze 5/1989, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 71 - 76.
27) 1989e, Zum Wortschatz deutscher Herkunft im Altpolnischen. Studia Niemcoznawcze 5/1989, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 105 - 111.
28) 1989f, Die Ausdrucksmittel der Kontinuativität im Deutschen und Polnischen. [w:] Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów, s. 109 - 120.
29) 1989g, Die Ausdrucksmittel der Perdurativität im Polnischen und Deutschen. [w:] Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich III. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z. 94/1989, s. 47 - 58.
30) 1990, Die Ausdrucksmittel der Repetition im Deutschen und Polnischen. [w:] Deutsche Sprache im Kontrast und im Kontakt. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów, s. 81 - 90.
1990b) Zur Chronologie der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen (1050 - 1500) praca została napisana w ramach problemu resortowego CPBP 0805 "Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i jej percepcja: Język Polski - Kontakty języka polskiego z innymi językami". Jest to opracowanie (108 stron maszynopisu) składające się z trzech części; (1) Die Entlehnungen aus dem Mittelhochdeutschen (1050 - 1250) - 33 strony maszynopisu; (2) Die Entlehnungen aus dem Spätmittelhochdeutschen (1250 - 1350) - 40 stron maszynopisu; (3) Die Entlehnungen aus dem Frühneuhochdeutschen (1350 - 1500) - 35 stron maszynopisu. Praca została napisana w latach 1988 - 1990; została oddana we wrześniu 1990 r., jej większe fragmenty zostały opublikowane jako artykuły.
1991) Die Ausdrucksmittel der Finitivität im Deutschen und Polnischen. Artykuł (18 stron maszynopisu) został przyjęty przez Acta Universatis Nicolai Copernici. Toruń w 1990 roku; nie został jednak opublikowany (wycofany został przez autora w 1991 r. i wykorzystany w dalszych badaniach naukowych).
31) 1992a, Zur Chronologie der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen. I. Entlehnungen aus dem Althochdeutschen. Studia Niemcoznawcze 6/1992, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 153 - 174.
32) 1992b, Zur Geschichte eines christlichen Terminus: Poln. Biskup - dt. Bischof < griech. episkopos. [w:] Studia Neerlandica et Germanica. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1356. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 65 - 77.
1992c), Aspekt und Aspektualität im Polnischen und Deutschen. Artykuł (52 stron komputerowych) ukończony w 1999 roku; nie został oddany do druku (jest to streszczenie pracy "Aspektualität im Polnischen und Deutschen").
33) 1993a, Zur Chronologie der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen. II. Entlehnungen aus dem Mittelhochdeutschen (1050 - 1250). Studia Niemcoznawcze 7/1993, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 125 - 146.
34) 1993b, Die Ausdrucksmittel der Initialität im Deutschen und Polnischen. Studia Niemcoznawcze 8/1993, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 83 - 95.
35) 1993c, Zur Chronologie der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen. III. Entlehnungen aus dem Spätmittelhochdeutschen (1250 - 1350) und aus dem Frühneuhochdeutschen (1350 - 1500). Studia Niemcoznawcze 8/1993, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 207 - 249.
36) 1993d, Die Ausdrucksmittel der Diskontinuativität im Deutschen und Polnischen. Studia Niemcoznawcze 8/1993, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 251 - 261.
37) 1994a, Vorwort, [w]: Studia Germanica Gedaniensia 2. Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, s. 5 - 6.
38) 1994b, Grußadresse - im Namen des Senators der Republik Polen, Herrn Józef Borzyszkowski. [w:] Grucza F. [red.]: Vorurteile zwischen Deutschen und Polen. Materialien des deutsch-polnischen wissenschaftlichen Symposiums 9. bis 11. Dezember 1992 Görlitz – Zgorzelec, Warszawa, s. 45.
39) 1994c, Wystąpienie - w imieniu Józefa Borzyszkowskiego senatora Rzeczpospolitej Polskiej. [w]: Grucza F. [red.]: Uprzedzenia między Polakami i Niemcami. Materiały polsko-niemieckiego Sympozjum Naukowego 9 - 11 grudnia 1992 r. Görlitz - Zgorzelec, Warszawa, s. 43.
40) 1995a, Zum Problem der ältesten Lehnwörter des Polnischen aus dem Deutschen. [w:] Analecta Indoevropea Cracoviensia Ioannis Safarewicz Memoriae Dicata, 1995, Kraków, s. 109 - 121.
41) 1995b, Die polnischen Lehnwörter aus dem Althochdeutschen und Altsächsischen. [w:] Chronologische, areale und situative Varietäten des Deutschen in der Sprachhistoriographie. Festschrift für Rudolf Große. Peter Lang Verlag, Frankfurt, s. 255 - 261.
42) 1996a, Die Finitivität im Deutschen und Polnischen. [w:] Die deutsche Sprache und Literatur als Brücke in Europa. Band 1 Beiträge zur Sprachwissenschaft. Wydawnictwa WSP Rzeszów, s. 31 - 53.
43) 1996b, Die ältesten Lehnwörter des Polnischen aus dem Deutschen. Słupskie Prace Humanistyczne Nr 15 a/1996, Wydawnictwa WSP Słupsk, s. 77 - 106.
44) 1996c, Die Ausdrucksmittel der Distributivität im Polnischen und Deutschen. [w:] Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Festschrift für Jan Czochralski, Warszawa, s. 23 - 37.
45) 1996d, Poln. Herb ‘Wappen' - eine deutsche oder eine tschechische Entlehnung. Studia Niemcoznawcze 12/1996, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 279 - 303.
46) 1997a, Zur Geschichte eines christlichen Terminus: Poln. cerkiew - dt. Kirche < griech. kiriakón. Studia Germanica Gedanensia 3/1997, s. 59 - 83.
1997b, Die Ausdrucksmittel der Finitivität im Deutschen. Studia Germanica Gedanensia 3/1997, s. 85 - 97.
47) 1997c, Die Kumulativität im Deutschen und Polnischen. Studia Germanica Posnaniensia 23/1997, s. 47 - 55.
48) 1997d, Die Reduplikativität im Deutschen und Polnischen. Studia Germanica Gedanensia 4/1997, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, s. 77 - 90.
49) 1997e, Die Multiplikativität im Deutschen und Polnischen. Studia Niemcoznawcze 14/1997, Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, s. 199 - 210.
50) 1998a, Czy pol. Król pochodzi od imienia Karola Wielkiego? [w:] Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.  68 - 76.
51) 1998b, Die Frage des Aspektes im Deutschen. Studia Germanica Gedanensia 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, str. 165 - 181.
52) 1999a, Najstarsze polskie słownictwo religijne o rodowodzie niemieckim. [w:] Kreja B. [red.] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.13 – 27.
53) 1999b, Die Progressivität im Deutschen und Polnischen. Słupskie Prace Humanistyczne Nr 17 a/1999, Wydawnictwo Uczelniane WSP Słupsk, s. 41 - 54.
54) 1999c, Zum Status des Perfekts im Deutschen. [w:] Kątny A., Schatte ch. [red.] Das Deutsche von innen und außen. Ulrich Engel zum 70. Geburtstag, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 25 – 35.
55) 1999d, O etymologii polskiego terminu szlachta. Studia Germanica Gedanensia 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, s. 113 - 142.
56) 2000a, Aspekt und Aspektualität im Deutschen. [w:] Teoria jazyka, Komparativistika, Germanistika. Sbornik statej k 70-letiju profesora V. J. Myrkina,. Pomorskij gosudarstvennyj universitet M.V. Lomonosova, Archangielsk, s. 106 - 122.
57) 2000b, Interferenztypen der polnischen Muttersprachler beim Gebrauch des deutschen Konjunktivs.  Studia Germanica Gedanensia 8/2000, s.131 – 143.
58) 2000c, Konferenzbericht: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen. Eine Konferenz des Instituts für Germanistik der Universität Gdańsk 4 - 6.10.1999. [w:] Studia Germanica Gedanensia 8/2000, s. 229 – 231.
59) 2000d, Zum Problem des Aspektes im Deutschen. [w:] G. Kurpanik-Malinowska G., Ławnikowska-Koper J., Podobiński S. [red.] Germanistische Texte II, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Częstochowa, s. 187 - 200.
60) 2000e,  Zur Verwendung des Terminus Aspektualität in der sprachwissenschaftlichen Forschung. [w:] Kątny A. [red.] Aspektualität in slawischen und germanischen Sprachen, wyd. UAM Poznań, s. 9 - 20.
61) 2000f, Skąd pochodzi polski termin szlachta? [w:] Śliwiński B. , Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 7: Mazowsze Pomorze Prusy, Officina Ferberiana Gdańsk, s. 39 – 63.
62) 2001a, W poszukiwaniu etymologii wyrazu kobieta. [w:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei. Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 96 – 102.
63) 2001b, Tausend Jahre deutsch-polnische Sprachkontakte. Probleme mit der Chronologie der deutschen Lehnwörter im Polnischen. [w:] Grucza F. [red.] Tausend Jahre Polnisch-deutsche Beziehungen Sprache – Literatur – Kultur – Politik. Materialien des Millenium-Kongresses 5.-8. April 2000 Warszawa, Graf-Punkt, Warszawa, s.  290 – 299.
64) 2001c, Zur Frage der ältesten deutsch-polnischen Sprachkontakte. Studia Germanica Gedaniensia 9/2001, s. 109 – 123.
65) 2002a, Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (1). [w:] Śliwiński B. [red.] Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 8: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Officina Ferberiana Gdańsk, s. 381 – 388.
66) 2002b, Kontraste beim deutschen und polnischen Konjunktiv. [w:] Rycielska M., Lisowska G. [red.] Wschód – Zachód, Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium,  Wydawnictwo Uczelniane PAP w Słupsku, s. 175 – 179.
67) 2002c, Die ältesten deutsch- polnischen Sprachkontakte. [w:] Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 >>Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert<< Band 3: Aufgaben einer zukünftigen Sprachgeschichteforschung, Peter Lang,  Bern, s. 61 – 65.  
68) 2003a, Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (2). [w:] Śliwiński B. [red.] Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 9, MiM / Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 435 – 455.  
69) 2003c, Gotisches im Wortschatz des Polnischen. Studia Germanica Gedaniensia 11/2003, s. 5 – 24.
70) 2004a,  Rückentlehnungen im deutsch-polnischen Sprachkontakt. [w:] Bartoszewicz I., Hałub M., Jurasz A. [red.] Werte und Wertungen – sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag, Wrocław, s. 38 – 43.
71) 2004b, Berichte aus den Ländern: Polen. Germanistik und Deutschunterricht in 15 Ländern. Berichte aus dem Internationalen Wissenschaftlichen Rat des IDS. Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, s. 45 - 49.   
72) 2004c, Auf der Suche nach einer Etymologie  des polnischen Terminus szlachta. [w:] Festschrift für Zdzisław Wawrzyniak zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Z. Bilut-Homplewicz und Z. Tęcza. Verlag Peter Lang, Frankfurt 2004 s.  85 – 94.
73) 2004d, Z badań nad słownictwem języka polskiego pochodzenia gockiego. [w:] Kątny A.  [red.] Kontakty Językowe w Europie Środkowej w perspektywie dia- i synchronicznej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 23-24.06. 2003 r., Olecko.
74) 2004e, W sprawie etymologii polskiego wyrazu pan. [w:] THESAURUS POLYGLOTTUS ET FLORES QUADRILINGUES. Festschrift für Stanisław Prędota, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław s.  77 - 85.
75) 2004f,  Kontraste des deutschen und polnischen Passivs. [w:] Wschód - Zachód, Dialog języków i kultur w kontekście globalizacji, Wydawnictwo PAP w Słupsku, Słupsk, s. 199 – 202.
76) 2004g, Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (3). [w:] Śliwiński B. [red.] Studia z Dziejów Średniowiecza nr 10: Mieszczanie Wasale Zakonnicy, Wyd. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 415 - 433.
2004h) Zapożyczenia niemieckie  w słowniku 16 w. (1). Artykuł dla opracowania haseł słownika języka polskiego 16 w. (wysłany do redakcji Słownika Polszczyzny 16 wieku) - 3 str. (czerwiec 2004 r.)
77) 2005a, Einfluss der deutschen Dialekte auf das Polnische. [w:] Böning H., Jäger H.W., Kątny A., Szczodrowski M.  Danzig und der Ostseeraum. Sprache, Literatur, Publizistik, Bremen s. 47 – 63.
78) 2005b, Rezension: Kotin M. L.: Die werden-Perspektive und die werden-Periphrasen im Deutschen. Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 6. Hrsg. von Andrzej Kątny. Peter Lang Verlag am Main, 2003, [w]: Studia Germanica Gedaniensia 13/2005, s. 196 - 200.
79) 2005c,  Pan i żupan. [w:] Śliwiński B. [red.] Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 11, Muzeum Zamkowe w Malborku. Malbork, s. 109 – 122.
80) 2006a,  Die deutschen Lehnwörter im Altpolnischen und die mittelalterlichen Dialekte des schlesischen Deutsch. [w:] Lasatowicz M. K., Rudolph A., Wolf N. R. [red.] Deutsch im Kontakt der Kulturen. Schlesien und andere Regionen. Akten der V. Internationalen Konferenz des Germanistischen Instituts der Universität Opole 19.-22. April 2004. Trafo Verlag Berlin, s. 39 – 48.
81) 2006b, Mehrmalige Entlehnungen im deutsch-polnischen Sprachkontakt, Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia Nr 3/ 2006, s. 51 – 55.
82) 2006c, O etymologii polskiego terminu "herb". [w:] Śliwiński B.  [red.] Krzyżacy Szpitalnicy Kondotierzy. Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 12, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 43 - 67.
83) 2006d, Kontraste der deutschen und polnischen Tempora. [w:] Nowożenowa Z. [red.] Wschód – Zachód Dialog języków i kultur , Wydawnictwo Naukowe AP w Słupsku, Słupsk, s. 127 – 130.
84) 2006e, Polen. Germanistik und Deutschunterricht in 17 Ländern. Berichte aus dem Internationalen Wissenschaftlichen Rat des IDS. Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache. Mannheim, s. 65 – 70.
85) 2007a, Rozważania nad etymologią chrześcijańskiego terminu piekło. [w:] OPUSCULA LINGUISTICA GEORGIO TREDER DEDICATA. Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, s. 290 – 296.
86) 2007b, O kontrastach polskich i niemieckich czasów gramatycznych. [w:]: W kręgu teorii i praktyki lingwistycznej. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lukszynowi z okazji 70. rocznicy urodzin; pod red. Nauk. S. Gruczy. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2007, str. 73 - 81.
87) 2007c, Zur Etymologie des deutschen Wortes Gespan ‘Gefährte'. W: Kultura Literatura Język. Prace ofiarowane Professorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin. Pod red. K. Grzywki i inn. Instytut Germanistyki UW, Warszawa, 2007, str. 860 – 867.
88) 2007d, Szlachta – kmieć – włodyka – pan – rycerz. Artykuł (27 stron wydruku komputerowego). [w:] Śliwiński B.  [red.] Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 13, Muzeum Zamkowe w Malborku. Malbork 2007, s. 131 - 152.
89) 2007e, Danke / Dziękuję im interkulturellen Sprachkontakt. In: Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität. Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Warszawa 2007, 225 – 234.
90) 2007f, Das spätmittelalterliche Schlesien und der deutsch-tschechisch-polnische Sprachkontakt. In:  Städtische Räume als kulturelle Identitätsstrukturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen. Herausgegeben von Maria Katarzyna Lasatowicz. Trafo Verlag, Berln 2007, 127 – 135.
91) 2008a, Passiv und Perfekt. In: Terra grammatica. Ideen – Methoden – Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von B. Mikołajczyk und M. Kotin. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2008, 93 - 99
92) 2008b Mehrfache Entlehnung im deutsch-polnischen Sprachkontakt: dt. Ritter > poln. rycerz. W: Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur. Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag. Wyd. Inst. Germ. UW. Warszawa 2008, 153 – 161.
93) 2008c, Polskie dziękuję i niemieckie danke jako wyrazy interkulturowego kontaktu językowego. W: Języki specjalistyczne 8 Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych. Wyd. UW. Warszawa 2008, 31 – 37.
94) 2008d, O etymologii polskich wyrazów dzięki, dziękuję, dziękować. W: Kontakty językowe i kulturowe w Europie Sprach- und kulturkontakte in Europa (red. A. Kątny). Studia Germanica Gedanensia 17 Sonderband 1.Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, 47 - 56.
95) 2008e, W sprawie naukowej etymologii terminu szlachta. W: Die Natur und andere Literarische Orte. Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag. Red. / Hrsg. Marion Brandt, Andrzej Kątny. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008, 293 – 299.
96) 2008f, O etymologii polskiego terminu "król"; w: Kaci Święci Templariusze,  Studia z dziejów średniowiecza nr 14, red. B. Śliwiński. Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Muzeum Zamkowe w Malborku. Malbork 2008, 59 - 77.
97) 2009a, Germanistik und Deutschunterricht in 11 Ländern: Polen. Berichte aus dem Internationalen Wissenschaftlichen Tat des  IDS. Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 2008, 93 – 96
98) 2009b, O etymologii polskich terminów "ksiądz" / "książę. w: Studia z dziejów średniowiecza nr 15, red. B. Śliwiński. Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Muzeum Zamkowe w Malborku. Malbork 2009, 45 - 68.
99) 2009c, Zur Etymologie des deutsches Wortes König. w: Auf der Suche nach Humanitas. Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota. Neisse Verlag. Dresden – Wrocław 2009, 145 – 151.
100) 2010a, O kontrastach niemieckiego i polskiego trybu przypuszczającego. W: Publikacje Jubileuszowe III Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy. Katedra Języków Specjalistycznych UW. Warszawa 2010, 57 – 68.
101) 2010b, Thesen zur neuen Etymologie des polnischen Terminus szlachta . W: Studia Germanica gedaniensia 22 Sonderband 6 Studien zur sprachlichen Kommunikation. Festschrift aus Anlass des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Habil. Marian Szczodrowski. Hrsg. Grażyna Łopuszańska unter Mitwirkung von Doris Wilma. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2010, 205 – 212.
102) 2010c, O podsumowaniu badań nad pochodzeniem terminu szlachta. W: Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wrocław 2010, 31 – 41.
103) 2010d, O kontrastach niemieckiej i polskiej strony biernej. W: Translatoryka – koncepcje  metody analizy. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Barbarze Kielar z okzaji 80-lecia urodzin; pod redakcją naukową Sambora Gruczy, Adama Marchwińskiego Moniki Płużyczki. Warszawa KJS 2010, 34 – 40.
104) 2010e, O różnych etymologiach terminu szlachta. W: Mae Afiny tut – nazwaj ich Bandarami. Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-ciolecie. Red. Naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Acta Albaruthenica 10. Wyd. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego . Warszawa 2010, 292 – 300.
105) 2011a, Zum deutsch-polnischen Sprachkontakt: Das Wort szlachta – ein besonderer Entlehnungsfall aus dem Deutschen. In: Der Worte Echo im Spiegel der Sprache. Festschrift für Maria Katarzyna Lasatowicz. Hrsg. von Stanisław Prędota / Andrea Rudolph. Trafo Verlag Berlin, 331 – 339.
106) 2011b, Perfekt – Passiv - Stativ. In: Wort – Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Mariola Smolińska. Wydawnictow Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. Słupsk 2011, 45 – 50.
2011c) Uwagi do artykułu W. Sartorius Bezprym a. Weszprem (artykuł dla historyków gdańskich – prof. Błażeja Śliwińskiego; napisany w 2011 r.).
107) 2012a, Językoznawstwo i historia w poszukiwaniu etymologii szlachty. In: Kultura Literatura Język. Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70 rocznicę urodzin. Pod redakcją Katarzyny Grzywki we współpracy z Małgorzatą Filipowicz, Joanną Godlewską-Adamiec, Anną Irzykowską, Piotrem Kociumbasem, Robertem Małeckim, Eweliną Michtą, Renatą Wyrzykiewicz. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tom II 1376 – 1388.
108) 2012b, Zur Etymologie des polnischen Wortes "szlachta". In: Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Franciszek Grucza. Herausgegeben von Magdalena Olpińska-Szkiełko, Sambor Grucza, Zofia Berdychowska, Jerzy Żmudzki. Warschauer Studien zur Germasnistik und zur angeandten Linguistik. Herausgegeen von Sambor Grucza und Lech Kolago. Peter Lang Frankfurt am Main 2012, 176 – 183.        
109) 2012c, Das Perfekt im Deutschen. In: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Herausgegeben von Franciszek Grucza/ Band 15 Herausgeber: Horst J. Simon, Józef Paweł Darski, Kennosuke Ezawa, Stefan J. Schierholz, Peter Collander. Peter Lang Frankfurt am Main 2012, 145 = 140..
110) 2012d Germanistik und Deutschunterricht in 11 Ländern: Polen. Berichte aus dem Internationalen Wissenschaftlichen Rat des  IDS. Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 2012 (Zweijahresbericht).
111) 2013a, Ksiądz – księża - książę In: Academic Journal of Modern Philology Vol. 2, 7 – 18. Pan Wrocław 2013.
112) 2013b, Jeszcze o pochodzeniu polskiego terminu szlachta. W: Studia z dziejów średniowiecza nr 17, red. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski. Studia z Dziejów Średniowiecza 17, Wyd. DiG Warszawa 2013, 55 – 66.
113) 2013c, Zum germanisch-slawischen Sprachkontakt: Dt. Papst > poln. papież. In: Sprachkontakte und Lexikon. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Ryszard Lipczuk. Hamburg.
114) 2014a: Wprowadzenie / Einleitung. In: Szlachta. Studia o pochodzeniu historycznego terminu prawnego języka polskiego Studien zur Herkunft eines historischen Rechtsterminus des Polnischen, 5 – 7.
115) 2014b) Dyskusji o etymologii terminu szlachta ciąg dalszy. In: Szlachta.  Studia o pochodzeniu historycznego terminu prawnego języka polskiego Studien zur Herkunft eines historischen Rechtsterminus des Polnischen, 131 – 136.
116) 2014c) Etymologia szlachty : Wnioski końcowe. In: Szlachta. Studia o pochodzeniu historycznego terminu prawnego języka polskiego Studien zur Herkunft eines historischen Rechtsterminus des Polnischen, 137 - 140.