dr Alicja Sztuk                                                                                                       

tytuł zawodowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 259
e-mail: alicja.sztuk@uw.edu.pl
nr pokoju 510
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje  

                    

    

                                          

CV naukowe

Wykształcenie:

licencjackie:  2007-2010, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Katedra Języków Specjalistycznych, tytuł licencjata filologii w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (język niemiecki i język angielski), tytuł pracy licencjackiej:  „Polnisch-deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich des Familienrechts anhand des polnischen Familien – und Vormundschaftsgesetzbuches und seiner deutschen Übersetzung."

magisterskie: 2010-2012, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, tytuł magistra filologii w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (język niemiecki i język angielski), tytuł pracy magisterskiej: „Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und seine Übersetzung ins Polnische. Eine translationsorientierte Analyse."

doktoranckie: 2012-2016, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, temat rozprawy doktorskiej: „Normalizacja translatoryczna polskiej i niemieckiej terminologii z zakresu ochrony danych osobowych"; Promotor: prof. dr hab. S. Grucza.

Dodatkowe uprawnienia zawodowe:
2011/2012, zdobycie uprawnień zawodowych pedagogicznych uprawniających do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych w publicznych i niepublicznych placówkach dydaktyczno-wychowawczych;

Funkcje naukowe:
2014 – obecnie Członek zespołu redakcyjnego serii Debiuty Akademickie;
2017 – obecnie Asystent redaktora naczelnego punktowanego (13pkt wg MNiSW) czasopisma Applied Linguistics Papers (dawniej: Lingwistyka Stosowana); redaktor tematyczny: terminologia;
2018 – Członek projektu LISST/LISTiG – opracowanie techniczne i językowe tekstu polskojęzycznej  instrukcji obsługi oprogramowania.

Funkcje akademickie:
2016/2017 Koordynator ds. dydaktyki języka niemieckiego, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej;
2018 – obecnie Koordynator międzynarodowej wymiany praktykantów z Uniwersytetem Kraju Saary (Niemcy);
2018 – obecnie Koordynator sekcji Fachkommunikationsforschung (Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów IVG; Palermo);
2018 – obecnie Koordynator współpracy IKSI z przedstawicielami przedsiębiorczości niemieckiej (firma SITEL Polska).
2017 – obecnie Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk/ Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk dydaktycznych;

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i organizacjach:
2014 – obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej –  PTLS;
2015 – obecnie Członek Reprezentant z aktywnym prawem głosu Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią (podkomitet terminologiczny) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym;
2016 – obecnie Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich – SGP;
2017 – obecnie Ekspert wiodący w KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w zakresie współpracy z podkomitetem SC3 TC37 (koordynowanie pracy innych ekspertów; opiniowane projektów, inicjowanie zmian);
2018 – obecnie Członek ekspert w Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.


Zainteresowania naukowe

• Terminologia
• Zarządzanie terminologią
• Planowanie języka  i terminologii
• Terminotyka
• Bazy danych terminologicznych
• Nowe technologie
• Terminology Management Tools/ Terminology Extraction Tools

Publikacje:

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.