Powrót

Podstawy prawne funkcjonowania projektu IBIZA

Projekt IBIZA został otwarty w 2005 r. na mocy zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wspierania internetowych zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie IBIZA funkcjonuje na zasadach określonych w zarządzeniu nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie ogólnouniwersyteckich zajęć dydaktycznych przez Internet prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów. Nad prawidłowym funkcjonowaniem projektu czuwa Komisja Kwalifikacyjna ds. IBIZA powoływana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

O projekcie

Kursy IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) mają stanowić wzorce kursów internetowych z różnych dziedzin. Co roku / Co semestr oferowane są kursy spełniające następujące wymagania:

 • adresaci zajęć: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego wszystkich lat oraz słuchacze studiów doktoranckich.
 • tematyka: Większość kursów IBIZA dotyczy wprowadzenia do różnych dyscyplin, tak aby zwiększyć interdyscyplinarność kształcenia i przygotowywać studentów do rozumienia pojęć i podstawowych zagadnień z danego przedmiotu bez względu na kończony kierunek.
 • czas: Kursy są prowadzone w wymiarze 30 h i trwają nie krócej niż 6 tygodni.
 • prowadzący: Wśród prowadzących zajęcia musi być przynajmniej jeden pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i co najmniej jedna osoba ze stopniem naukowym doktora. Nadzór merytoryczny sprawuje jednostka zgłaszająca kurs (kursy wymagają zatwierdzenia). Jakość i metodyka kursów IBIZA nadzorowana jest przez Komisję Kwalifikacyjną przy współpracy z COME. Preferowane są co najmniej dwuosobowe zespoły prowadzących.
 • zaliczenie: Zajęcia kończą się zaliczeniem stacjonarnym (certyfikacja).
 • liczba osób: Przy pierwszej edycji limit studentów nie może być większy niż 30 osób. Przy kolejnych — 100, jeżeli tylko prowadzący ma takie wsparcie asystentów, które nie pozwala na pogorszenie jakości zajęć (wskazane jest, aby liczba asystentów rosła proporcjonalnie do liczby osób na kursie).
 • metodyka: Metodyka zależy od przedmiotu i trudno podać wspólne kryteria. Prowadzący powinni zapoznać się z sugestiami zawartymi w tekście prof. Grażyny Wieczorkowskiej i prof. Jana Madeya Dekalog edukacji internetowej.

Komisja kwalifikacyjna

Skład Komisji Kwalifikacyjnej ds. IBIZA:

 • Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, Prorektor ds. Studenckich (przewodnicząca)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Wydział Prawa i Administracji
 • Prof. dr hab. Jan Madey, Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. informatyzacji dydaktyki i zarządzania / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Dr Katarzyna Czaplicka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dr Tomasz Krawczyk, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji
 • Dr Leszek Rudak, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji
 • Dr Piotr Lehr-Spławiński, Wydział Polonistyki
 • Mgr Dorota Sidor, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (sekretarz)

Do zadań Komisji należy:

 • ogłaszanie konkursu na zajęcia internetowe,
 • precyzowanie preferowanej tematyki zajęć oraz kryteriów, jakie mają spełniać,
 • przyjmowanie projektów zajęć do realizacji,
 • ocenianie kursów po ich zakończeniu (na podstawie wyników ewaluacji i decydowanie o kolejnych edycjach).

Uruchamianie zajęć

 • Przed zgłoszeniem kursu prowadzący powinni zapoznać się z Dekalogiem edukacji internetowej, opracowanym przez prof. dr hab. Grażynę Wieczorkowską i prof. dr hab. Jana Madeya.
 • Prowadzący zgłasza projekt kursu za pomocą formularza.
 • Wszyscy prowadzący kurs muszą przejść obowiązkowe szkolenie z obsługi platformy Moodle ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
 • Projekty kursów przedstawiane są Komisji Kwalifikacyjnej ds. IBIZA. Komisja ocenia je i wybrane przyjmuje do realizacji.
 • Wykładowcy, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję, zwracają się do kierowników swoich jednostek z pisemną prośbą o zatwierdzenie przedmiotu i przesyłają je w dowolnej formie do COME (skan, faks, poczta tradycyjna).
 • Prowadzący dodają swój przedmiot do USOS (z pomocą wydziałowego pełnomocnika USOS).
 • COME przygotowuje dla kursu przestrzeń na platformie i udostępnia ją prowadzącym.
 • Prowadzący wprowadza materiały dydaktyczne na platformę.
 • Studenci zapisują się na zajęcia w USOS (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl) i zajęcia rozpoczynają się.