Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne).

Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

PENSUM

 1. Pensum – to obowiązkowy w roku akademickim wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego, ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu).
  1. Przepisy dot. pensum:
   1. ustawa  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – art. 130
   2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063)
   3. Statut Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego poz. 150 z dnia 7 lipca 2015 r.) - § 105
   4. Uchwała nr 249 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim
    http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/1492/M.2014.132.U.249.pdf
   5. uchwały rad wydziałów
  2. obowiązkowe pensum w UW wynosi:

Stanowisko

Liczba godzin dydaktycznych

W tym zajęcia regularne[1]

asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny, profesor wizytujący

210

120

Docent

270

180

Starszy wykładowca, wykładowca

360

180

Lektor, instruktor

540

270

 1. Zniżka pensum – zasady udzielania obowiązujące od 1.10.2015 r.

Na wniosek pracownika (zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy) zaopiniowany przez dziekana wydziału/ kierownika innej jednostki organizacyjnej Rektor,  może obniżyć roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu, do wymiaru określonego w § 105 ust 4 i 6 Statutu jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki, w szczególności z powodu:

1) złego stanu zdrowia;

2) obciążenia funkcjami organizacyjnymi na Uniwersytecie;

3) szczególnego obciążenia zadaniami badawczymi;

4) wymagań pracy dydaktycznej w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.

 

Obniżając roczny wymiar zajęć dydaktycznych dziekanowi oraz kierownikowi międzywydziałowej i ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, Rektor może zasięgnąć opinii Senatu.

Poza wyjątkowymi przypadkami, uzasadnionymi ważnym interesem Uniwersytetu, Rektor nie udziela zniżek pensum nauczycielom wykonującym dodatkowe zatrudnienie (dodatkowe zatrudnienie w rozumieniu art. 129 Ustawy) lub prowadzącym działalność gospodarczą.

Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub innych zadań przewidzianych

 1. Rozliczanie pensum – Dziekani Wydziałów oraz Dyrektorzy/Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych lub międzywiydziałowych, w których realizowany jest proces dydaktyczny, są odpowiedzialni za rozliczanie pensum; do zadań dziekana należy:
 • planowanie pensum –  nie powinno się planować zarówno niedociążeń dydaktycznych, jak i godzin ponadwymiarowych; nauczyciel akademicki może za zgoda dziekana wykonywać całość lub część pensum w innej jednostce organizacyjnej; dziekan może zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć w ramach pensum w innej niż macierzysta jednostce organizacyjnej Uniwersytetu oraz innej szkole wyższej, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ramach umowy zawartej z tą szkołą.
 • określenie szczegółowego zakresu i wymiaru obowiązków nauczyciela akademickiego na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów;
 • rozliczenia pensum dokonuje się raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 249 (współczynniki przeliczeniowe,zniżki pensum proporcje zajęć regularnych oraz paragrafach 7 i 8 ww. rozporządzenia[1]
 • za prawidłowe rozliczanie pensum, w tym za kontrolę rachunkową i merytoryczną sprawozdań rocznych pracowników odpowiedzialny jest dziekan wydziału.

Rozliczenie pensum dydaktycznego obejmuje dwa rodzaje obciążeń dydaktycznych:

 1. godziny regularne oraz
 2. godziny nieregularne (pozostałe obciążenia dydaktyczne).
 1. Zajęcia regularne to takie zajęcia, które:
 1. wpisane są do programu studiów; umieszczane są w tygodniowym planie (rozkładzie) zajęć
 2. prowadzone są dla grup o liczebności nie mniejszej od minimum ustalonego uchwałą przez dziekana, po zasięgnieciu opinii rady wydziału.
 1. Do zajęć regularnych zalicza się także: zajęcia terenowe i praktyki, obowiązkowe dla danego kierunku studiów, przy czym do pensum zalicza się tyle godzin dydaktycznych, ile wynika z programu stydiów; inne zajęcia prowadzone w sposób ciągły, ale ze względu na niestandardowe metody dydaktyczne (np. zajęcia prowadzone za pośrednictwem internetu) niespełniające warunków, zajęć regularnych, w wymiarze określonym przez dziekana,  po zasięgnięciu opinii rady wydziału; opiekę sprawowaną nad studentem indywidualnych stuidów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy w wymiarze nieprzekraczającym rocznie 15 godzin na jednego studenta i 60 godzin na jednego nauczyciela akademickiego.
 1. Zajęcia nieregularne

Wykaz obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi oraz maksymalną liczbę godzin zaiczanych do pensum, z tym, że łącznie nie więcej niż 60 godzin rocznie, ustala Dziekan, po zasiegnięciu rady wydziału.

 1. Współczynniki przeliczeniowe

mnożniki godzin dydaktycznych równe 1,0 dla wszytskich rodzajów obciążeń dydaktycznych, z tym że dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może ustalić współczynnik przeliczeniowy większy od jedności, ale nie większy niż 1,5 w przypadku:

1) zajęć o szczególnym stopniu trudności - zajęć prowadzonych w językach obcych niebędących lektoratami, translatoriami, lub zajęciami na kierunkach filologicznych lub kulturoznawczych standardowo prowadzonych w językach obcych (przelicznik stosowany tylko jeżeli są prowadzone w języku obcym niebędącym językiem ojczystym dla prowadzącego);

2) zajęć prowadzonych w soboty i dni ustawowo wolne od pracy;

3) zajęć prowadzonych poz siedzibą Uniwersytetu.

 


[1]

§ 7. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego, ustalonego na podstawie uchwał senatu oraz na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej określonej w statucie, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.

§ 8. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum dydaktycznego, o którym mowa w § 7, za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.