ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK

 

Rodzaj praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

 

wzór

Jako Biuro Karier dysponujemy propozycjami umów krótko- i długoterminowych dotyczących praktyk studenckich.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, w tym celu zachęcamy do kontaktu mailowego biurokarier@adm.uw.edu.pl

Jako Biuro Karier dysponuje propozycją umowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, w tym celu zachęcamy do kontaktu mailowego biurokarier@adm.uw.edu.pl

podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365)

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

(Dz. U. 2009 Nr 127, poz. 1052)

 

sylwetka/wymagania

 

- Status Studenta,

- zakończenie praktyk najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej.

- Absolwent do 30 r.ż.,

- wykształcenie min. gimnazjalne.

podst. pr.: art. 2 ust. 1 Ustawy o praktykach absolwenckich

 

czas trwania

Praktyki obowiązkowe: czas trwania ustalany jest na poszczególnych Wydziałach/kierunkach studiów.

Praktyki nieobowiązkowe: czas trwania ustalany na podstawie porozumienia Studenta z Organizatorem praktyki.

Maksimum 3 miesiące u jednego Organizatora praktyki, co oznacza że można podjąć u następnego Organizatora praktyki kolejną praktykę absolwencką.

podst. pr.: art. 5 ust. 4 i 4 Ustawy o praktykach absolwenckich

 

wynagrodzenie

Praktyka bezpłatna

(wynagrodzenie Praktykanta możliwe jest na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Organizatorem praktyki a Studentem).

Praktyka odpłatna lub nieodpłatna.

W przypadku praktyki odpłatnej wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679).

podst. pr.: art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. .Nr 127, poz. 1052).

 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Biuro Karier UW potwierdza przy odbiorze skierowania/porozumienia przez Studenta, że posiada ubezpieczenie NNW.

Organizator praktyki nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla Praktykanta, jednak w jego interesie jest zadbanie o ubezpieczenie osoby podejmującej praktykę.

dokumentacja praktyki

Po zakończeniu praktyki Organizator praktyki wydaje stosowne zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki studenckiej.

np. "Przykładowy wzór zaświadczenia praktyk studenckich" (pobierz)

Po zakończeniu praktyki Organizator praktyki wydaje stosowne zaświadczeni potwierdzające odbycie praktyki absolwenckiej (na prośbę Absolwenta).

np. "Przykładowy wzór zaświadczenia praktyk absolwenckich" pobierz