______________________________________________________________________________________________________

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"

 

O PROJEKCIE

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu promotorów będą przygotowywać prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie), odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy i zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia w obszarze zgodnym z profilem kształcenia.

PROMOTOR W PROJEKCIE

Promotorem w projekcie może być pracownik etatowy Uniwersytetu Warszawskiego mający uprawnienia do prowadzenia prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich.

Jego zadaniem będzie:

  • uszczegółowienie tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej odpowiadającej potrzebom Partnera – wsparcie w tym zakresie zapewnia Animator ds. współpracy z otoczeniem na Wydziale;
  • pozyskanie studenta chętnego do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej na wybrany temat (studenci również mogą zgłaszać się z partnerami i tematami do promotorów);
  • poprowadzenie pracy dyplomowej we współpracy z Partnerem – przedsiębiorstwem, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową – do czasu jej obrony i uzyskania zamówionych rezultatów przez Partnera.

JAKIE MOGĄ BYĆ TEMATY PRAC APLIKACYJNYCH?

Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Tematy muszą być  jednak odpowiedzią na realne potrzeby Partnera – organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa.

Po uzgodnieniu zakresu współpracy i wyborze kandydata zostanie podpisana umowa trójstronna między Partnerem, Uniwersytetem i studentem na realizację pracy i możliwość korzystania z jej efektów. Dlatego istotne jest późniejsze praktyczne zastosowanie i użyteczność rezultatów dla partnera.

Tematy mogą być zgłaszane przez potencjalnego Partnera, przedstawicieli Wydziału lub studentów. W projekcie bezpośrednim wsparciem na Państwa Wydziale jest Animator ds. współpracy z otoczeniem.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt daje możliwości:

  • uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje w obszarze wdrażania wiedzy akademickiej;
  • udziału w spotkaniach i wydarzeniach networkingowych;
  • wpływu na rozwój innowacyjnych metod praktycznego zastosowania wiedzy;
  • otrzymania dodatkowego wynagrodzenia od każdej pracy dyplomowej zakończonej obroną i uzyskaniem przez Partnera zamówionych rezultatów.

>> REJESTRACJA PROMOTORÓW