Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk w serwisie www.biurokarier.edu.pl. Student korzystający z bazy ofert samodzielnie wybiera miejsce i kontaktuje się z Organizatorem praktyki w celu ustalenia jej terminu. Po uzgodnieniu warunków praktyki z Organizatorem praktyki Student na miejscu w Biurze Karier UW wypełnia formularz Praktykanta, okazuje aktualną legitymację studencką oraz ubezpieczenie NNW. Biuro Karier UW przygotowuje i wydaje Porozumienie krótkoterminowe (trójstronne) bądź wystawia skierowanie w przypadku podpisania Porozumienia długoterminowego z Organizatorem praktyki. Na podstawie tak przygotowanych dokumentów Student może rozpocząć praktykę u Organizatora Praktyki.

RODZAJ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZATORAMI PRAKTYKI

 POROZUMIENIE DŁUGOTERMINOWE - jeżeli planowana jest długofalowa współpraca z Uniwersytetem, umożliwiająca studentomrokrocznie odbywać praktyki.  Porozumienie długoterminowe podpisuje: ze strony Organizatora praktyki podmiot umocowany do reprezentowania, ze strony Uniwersytetu Warszawskiego Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów na mocy udzielonego Pełnomocnictwa przez Władze Uczelni.

Porozumienie długoterminowe umożliwia podjęcie przez Studenta praktyki obowiązkowej lub nieobowiązkowej.

 

POROZUMIENIE KRÓTKOTERMINOWE - Porozumienie krótkoterminowe podpisuje ze strony Organizatora praktyki podmiot umocowany do reprezentowania, ze strony Uniwersytetu Warszawskiego Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów na mocy udzielonego Pełnomocnictwa przez Władze Uczelni.

Porozumienie krótkoterminowe umożliwia podjęcie przez Studenta praktyki nieobowiązkowej.

 

A. PROCEDURY ZE WZGLĘDU NA OKRES TRWANIA UMOWY

POROZUMIENIE DŁUGOTERMINOWE

POROZUMIENIE KRÓTKOTERMINOWE

Wzór porozumienia długoterminowego POBIERZ 

Procedura postępowania przy realizacji porozumienia długoterminowego - w przygotowaniu 

Wzór porozumienia krótkoterminowego  POBIERZ   (dotyczy jednego konkretnego studenta)

Procedura postępowania przy realizacji porozumienia krótkoterminowego - - w przygotowaniu

Umożliwia podjęcie przez studenta praktyki  obowiązkowej lub nieobowiązkowej.

Umożliwia podjęcie przez studenta praktyki nieobowiązkowej.

Praktyka obowiązkowa (przed rozpoczęciem praktyki ale po zgłoszeniu do Biura Karier UW należy zgłosić się do Pełnomocnika ds. praktyk studenckich na właściwym Wydziale, w celu zgłoszenia do ubezpieczenie NNW).

Praktyka nieobowiązkowa (samodzielne wykupienie przez studenta ubezpieczenia NNW).

Praktyka nieobowiązkowa (przed rozpoczęciem praktyki następuje samodzielne wykupienie przez studenta ubezpieczenia NNW).

 

 

B. PROCEDURY ZE WZGLĘDU NA STATUS STUDENTA

 

RODZAJ PRAKTYK

PRAKTYKI STUDENCKIE

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

 

wzór

Wzór porozumienia
/ krótkoterminowego 
  pobierz

Wzór porozumienia - wersja polsko-angielska   pobierz

 

 

podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365)

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

(Dz. U. 2009 Nr 127, poz. 1052)

 

sylwetka/wymagania

- Status Studenta,

- zakończenie praktyk najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej.

- Absolwent do 30 r.ż.,

- wykształcenie min. gimnazjalne.

podst. pr.: art. 2 ust. 1 Ustawy o praktykach absolwenckich

 

czas trwania

Praktyki obowiązkowe: czas trwania ustalany jest na poszczególnych Wydziałach/kierunkach studiów.

Praktyki nieobowiązkowe: czas trwania ustalany na podstawie porozumienia Studenta z Organizatorem praktyki.

Maksimum 3 miesiące u jednego Organizatora praktyki, co oznacza że można podjąć u następnego Organizatora praktyki kolejną praktykę absolwencką.

 

podst. pr.: art. 5 ust. 4 i 4 Ustawy o praktykach absolwenckich

 

wynagrodzenie

Praktyka bezpłatna

(wynagrodzenie Praktykanta możliwe jest na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Organizatorem praktyki a Studentem).

Praktyka odpłatna lub nieodpłatna.

W przypadku praktyki odpłatnej wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679).

podst. pr.: art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. .Nr 127, poz. 1052).

 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Biuro Karier UW potwierdza przy odbiorze skierowania/porozumienia przez Studenta, że posiada ubezpieczenie NNW.

Organizator praktyki nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla Praktykanta, jednak w jego interesie jest zadbanie o ubezpieczenie osoby podejmującej praktykę.

dokumentacja praktyki

Po zakończeniu praktyki Organizator praktyki wydaje stosowne zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki studenckiej.

np. "Przykładowy wzór zaświadczenia praktyk studenckich" (pobierz)

Po zakończeniu praktyki Organizator praktyki wydaje stosowne zaświadczeni potwierdzające odbycie praktyki absolwenckiej (na prośbę absolwenta).

np. "Przykładowy wzór zaświadczenia praktyki absolwenckich" (pobierz)