>> INFORMACJE OGÓLNE

>> PROCEDURY NA UW

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE - szansą do zdobywania doświadczenia!

 

>> INFORMACJE OGÓLNE

Czym są praktyki absolwenckie?

Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Odbywa się ona na podstawie umowy zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Nie ma obowiązującego wzoru takiej umowy, ale w Biurze chętnie udostępnimy taki wzór.

Kto może odbywać praktyki absolwenckie?

Każda osoba, jeżeli ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyła 30. roku życia.

Jak długo mogą trwać praktyki absolwenckie?

Umowa o praktyki absolwenckie nie może być zawarta na okres dłuższy niż trzy miesiące. Mogą to być krótsze umowy, ale ich suma u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Dlaczego warto korzystać z praktyk absolwenckich?

Odbywając praktyki absolwenckie, zdobywa się doświadczenie zawodowe, a przy tym można być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.

Przydatne informacje:

* wysokość miesięcznego dochodu z tytułu praktyk absolwenckich nie może przekraczać dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (Sprawdź aktualne kwoty),
* jeżeli masz prawo do zasiłku, nie stracisz go, idąc na praktyki, pod warunkiem że otrzymywany przez Ciebie dochód z praktyk nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (Sprawdź aktualne kwoty),
* umowa o praktykę nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej,
* jeżeli praktykę wykonujesz nieodpłatnie, umowę możesz rozwiązać na piśmie w każdym czasie, jeżeli płatnie – umowa może zostać rozwiązana za 7-dniowym wypowiedzeniem,
* odbywając praktykę, nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu u pracodawcy, pracodawca zapewnia Ci tylko ubezpieczenie wypadkowe,
* odbywanie praktyk stanowi uzasadnioną przyczynę niezgłoszenia się w wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym
z ustawy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (powinieneś tylko przedstawić właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką),
* pracodawca, u którego odbywałeś praktyki, jest obowiązany na Twój wniosek wystawić na piśmie zaświadczenie o wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki,
* pracodawca, który przyjmie Cię na praktykę, zapewnia – na zasadach dotyczących pracowników – bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym również odpowiednie środki ochrony indywidualnej według potrzeb.


Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (art. 33 ust. 3a,   art. 75 ust.1 pkt. 7)
* Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

 

>> PROCEDURY NA UW

Kto popisuje umowę o organizację praktyki absolwenckiej na Uniwersytecie Warszawskim?


Na wydziałach i samodzielnych jednostkach organizacyjnych może to zrobić np. dziekan. Należy pamiętać o poinformowaniu o tym fakcie Biuro Karier (w celach statystycznych i odpowiedzialności: pracodawcą jest Uniwersytet a więc okres 3 miesięcy dotyczy całego Uniwersytetu, nawet jeżeli absolwent zmieniał jednostki).
W przypadku jednostek administracji centralnej, umowę podpisuje Kanclerz Uniwersytetu. Przygotowaniem dokumentów zajmuje się Biuro Karier UW.

Praktykant rozpoczynając praktykę przechodzi szkolenie BHP. Jest zobowiązany do popisywania listy obecności, która stanowi podstawę o rzeczywistego rozliczenia czasu praktyki, zapisanego w umowie.

Osoby zainteresowane odbywaniem takiej praktyki, zapraszamy do kontaktu z wybraną jednostką w Uniwersytecie w celu ustalenia szczegółów programu i terminu odbywania praktyki.

 

„Wzór porozumienia o praktykę absolwencką"   >>   POBIERZ


Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.
Prosimy pisać na adres:  biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  telefonować - 22 55 20 763.