Ruszyła rekrutacja do Pan-European Seal Programme
2021/2022

Celem tego programu jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Program skierowany jest do studentów/absolwentów wybranych uczelni partnerskich. Dzięki programowi możliwe jest odbycie płatnego, trwającego około roku, stażu zawodowego w EPO i EUIPO.

Koordynatorem programu na Uniwersytecie Warszawskim jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przy wsparciu Biura Karier UW oraz Studenckiego Koła Innowacji i Transferu Technologii (INIT).

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2021.

 

EUIPO

EPO

Obszary tematyczne:

    Prawo
    Prawo własności intelektualnej
    Zarządzanie własnością intelektualną i wiedzą
    Nauki polityczne i relacje międzynarodowe
    Lingwistyka
    Technologie informacyjne (analiza danych, analiza biznesowa etc.)
    Komunikacja
    Zarządzanie organizacją

 

Wymagania:

 • ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia
 • minimum certyfikat B1 (sugerowany poziom znajomości języka C1) jednego z pięciu języków urzędowych EUIPO (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański)

Obszary tematyczne:

    Inżynieria chemiczna
    Chemia organiczna
    Farmacja
    Biotechnologia
    Telekomunikacja
    IT
    Elektrotechnika
    Analiza danych
    IoT
    Symulacje obwodu elektronicznego
    Ewolucja cyfrowych rozwiązań
    Zarządzanie tożsamością
 

Wymagania:

 • narodowość jednego z krajów będących członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej
 • ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia. Studia ukończone najpóźniej na dwa lata przed złożeniem aplikacji do programu stażowego
 • minimum certyfikat B1 (sugerowany poziom znajomości języka C1) jednego
  z trzech języków urzędowych EUIPO (angielski, francuski, niemiecki)

 

Jednym z wymagań jest ukończenie kursów przygotowawczych:

EUIPO: dostępnych na stronie EUIPO Academy Learning Portal (czas trwania jednego kursu wynosi ok. 4 h), wymagane jest ukończenie przynajmniej jednego z kursów pn. „EUTM in a Nutshell" i/lub „RCD in a Nutshell";

EPO: obligatoryjny dla wszystkich kandydatów Introduction to the European patent system oraz w zależności od obszaru „Using CPC in classification" (kandydaci w obszarze nauka i inżynieria) lub „The EPO as a PCT authority" (pozostali kandydaci).

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Do 5 marca 2021 - zgłaszanie aplikacji przez zainteresowanych do UOTT 

Po przejściu etapu rekrutacji wewnętrznej (UW) wybrani kandydaci zostaną poproszeni o uzupełnienie dokumentacji na stronach wybranych instytucji

Do 31 marca 2021 – wysyłanie aplikacji wybranych przez UW kandydatów do EUIPO/EPO za pomocą udostępnionego przez Urzędy narzędzia

Do 30 kwietnia 2021 – zakończenie procesu selekcji ze strony Urzędów

16 września 2021 – rozpoczęcie stażu przez wybranych kandydatów

Aby aplikować należy przesłać zgłoszenie do Łukasza Pieczary (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii) na adres mailowy: lpieczara@uott.uw.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV w formacie tekstowym (jeśli to możliwe, Europass) (w jęz. ang.);    
 • List motywacyjny (w jęz. ang.), wyraźnie wskazujący wybór miejsca stażu (EUIPO lub EPO) oraz wskazujący obszary zainteresowań kandydata w których chciałby realizować staż (z oferty Urzędu);    
 • Skan dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;    
 • Dyplom ukończenia (co najmniej studiów pierwszego stopnia) wskazujący ocenę końcową.  Można to zastąpić tymczasowym oświadczeniem kandydata, aż do wydania (otrzymania) dyplomu końcowego.

 

Zanim zaaplikujesz, polecamy zapoznać się ze szczegółami programów EUIPO i EPO.  

Więcej o programach można przeczytać w Broszurze EUIPO [POBIERZ] oraz na stronach:

EUIPO https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=73916&forceview=1

EPO https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html   oraz https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB

 

 

 


  

 

 

 

 

 

POBIERZ