_____________________________

 

   link

_____________________________

 

      link

_____________________________

 

 

>>  KONKURSY NA PRACE DYPLOMOWE

NARODOWY BANK POLSKI

Konkurs na prace magisterskie zakresu nauk ekonomicznych, związanych z tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi

14.06. 2019

link

 

Urząd Miasta Płocka

Konkurs na prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie o tematyce związanej z Płockiem albo prace naukowo-badawcze, dające możliwość wdrożenia i zastosowania rozwiązań na terenie miasta.

10.07. 2019

link

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Konkurs na pracę magisterską z zakresu turystyki.  

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. 

18.07. 2019

link

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce      oraz Akademia Leona Koźmińskiego

 

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku.

31.07. 2019

link

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego

do 30.09.2019

link

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konkurs MSZ na pracę magisterską nt. stosunków międzynarodowych

   do  15.10. każdego roku

link

 

Fundacja mBanku

Konkurs „Krok w przyszłość" na prace magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z dziedziny matematyki.

31.10. 2019 (każdego roku)

link

 

Polsko - Chińska Rada Biznesu

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin.

15.11.2019

link

 

 

===================================================================

 JUŻ ZA NAMI                    JUŻ ZA NAMI                       JUŻ ZA NAMI

 

===================================================================

Firma StatSoft Polska i Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konkurs na prace doktorskie i magisterskie wykorzystujące zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica.

29.03. 2019

link

 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Konkurs kierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których prace magisterskie inspirowane są nauczaniem św. Jana Pawła II, a ich tematyka dotyczy szeroko pojętych nauk medioznawczych.

31.03. 2019

link

 

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie, poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

31.01. 2019

link

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

31.01.2019

link

 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki" na prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie, poświęcone zasadom postępowania w obrocie gospodarczym, kwestiom jakości produktów i usług lub też innowacyjności rozwiązań technicznych, procesów lub modelu biznesowego, szczególnie uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

30.11.2018

link

 

Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Konkurs na pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery.

20.11.2018

link

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego i pod patronatem Ministra Sprawiedliwości

Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na pracę magisterską z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, prawa konstytucyjnego.

20.11. 2018

link

 

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na pracę nt. Śląska.

30.11.2018

link

 

Currency One SA

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o rynkach walutowych.

15.11. 2018

link

 

Centrum Badawcze ABB

  • Elektroenergetyka
  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Energoelektronika
  • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • Technologie i systemy informatyczne
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

15.11.2018

link

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Konkurs na pracę magisterską z sądownictwa administracyjnego.

7.11. 2018

link

 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Konkurs na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich magisterskich i doktorskich.

31.10.2018

link

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Konkurs na pracę magisterską z wiedzy o teatrze, widowisku i performansie.

31.10. 2018

link

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Konkurs na pracę magisterską/licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

31.10. 2018

link

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie

31.10.2018

link

 

Fundacja mBanku

Konkurs „Krok w przyszłość" na prace magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z dziedziny matematyki.

31.10. 2018

link

 

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie, prawa cywilnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, dla studentów i absolwentów.

31.10. 2018

link

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konkurs na pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie.

30.10. 2018

link

 

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

Konkurs im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

25.10. 2018

link

 

Urząd Patentowy RP

Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

16.10. 2018

link

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość".

15.10. 2018

link

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konkurs MSZ na pracę magisterską nt. stosunków międzynarodowych

15.10. 2018

link

 

Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych

IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana - konkurs na najlepszą pracę dyplomową ukierunkowaną na tematykę zarządzania.

12.10. 2018

link

 

Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont

Konkurs najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza

12.10. 2018

link

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

10.10.2016

link

 

International Project Management Association Polska

Project Master - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami

7.10. 2018

link

 

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej

Konkurs na pracę nt. ochrony klienta na rynku finansowym.

27.04. 2018

link

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Konkurs o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II, jego biografią, szeroko rozumianą spuścizną (w tym literacką, filozoficzną, teologiczną i artystyczną) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji Jego myśli i nauczania.

do 30.06.2018

link

 

DLA Piper

Konkurs na esej dotyczący przyszłości rynku oraz prawa pracy. Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

30.06.2018

link

 

Tygodnik Polityka

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą historii PRL.

do 28.09. 2018

link

 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Konkurs Open Life „Zabezpieczamy Przyszłość".   Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń na życie

30.09.2018

link

 

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Konkurs Akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

30.03.2018

link

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

"Data Science Masters" konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu data science. Tematyka konkursu obejmuje: analizę danych, uczenie maszynowe, inżynierię danych, statystykę oraz sztuczną inteligencję.

20.01.2018

link

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Konkursu prac magisterskich z zakresu geografii

data zmienna podawana 
na stronie PTG

link

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

31.07.2016

Brak kolejnej edycji

link

 

Ministerstwo Środowiska

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie w dziedzinie ochrony środowiska.

15.09.2016

Brak kolejnej edycji

link

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą tematyki funduszy inwestycyjnych  

30.09.2016

link

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)

Konkurs na pracę magisterską z dziedziny informatyki

10.10.2016

link

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Konkurs na pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa

15.10.2016

link

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

16.10.2016

link

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

31.07.2016

link

 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

15.01.2017

link

 

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarcze

Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

31.01.2017

link

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego - z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności.

15.02.2017

link

 

Rzecznik Praw Dziecka

Konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.

31.03.2017

link

 

SIMENS

Na bazie porozumienia podpisanego w 2010 roku z Politechniką Warszawską ogłoszony został konkurs na Najlepszą prace dyplomową w zakresie automatyki przemysłowej.

31.03.2017

link

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

konkursu na najlepszą pracę licencjacką i pracę magisterską dotyczącą rynku kapitałowego.

30.06.2017

link

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

30.06.2017

link

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

VERBA VERITATIS  Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu  

31.07.2017

link

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu finansowego

16.08.2017

link

 

Prezydent Miasta Lublin

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Lublina (prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie).

15.09.2017

link

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego

do 30.09.2018

link

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej

do 30.09. 2017

link

 

Tygodnik Polityka

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą historii PRL.

do 29.09. 2017

link

 

AMA Entrepreneurial Marketing SIG

Konkurs na publikację, która wywarła duży wpływ na badania marketingowe.

do 1 czerwca
każdego roku

link

 

ASTOR Sp. z o.o.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową skierowany do studentów, którzy sa autorami prac wykonanych w oparciu o produkty z oferty firmy ASTOR Sp. z o.o.

10.10.2017

link

 

FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konkurs „Teraz Polska Promocja" - konkurs na prace magisterskie dotyczące promocji Polski

23.10.2017

link