Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.
Rejestr instytucji szkoleniowych znajduje się na stronie internetowej: www.ris.praca.gov.pl.