Instytucje rynku pracy działają na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i rozwoju zasobów ludzkich.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do instytucji rynku pracy zalicza

♦  publiczne służby zatrudnienia,
♦  Ochotnicze Hufce Pracy,
♦  agencje zatrudnienia,
♦  instytucje szkoleniowe oraz
♦  instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.