Instytucje Dialogu Społecznego i Partnerstwa Lokalnego

 

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:

  1. związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
  2. organizacje pracodawców,
  3. organizacje bezrobotnych,
  4. organizacje pozarządowe

- jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.