Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą.

Instytucjami dialogu społecznego są na przykład: Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, Trójstronne zespoły branżowe, Wojewódzkie komisje dialogu społecznego.