KLINIKA KARIERY

Celem Kliniki kariery jest umożliwienie rozwinięcia kompetencji zawodowych; umiejętności pracy projektowej; komunikacji w zespole; rozwiązywania problemów społecznych.

Przez cały semestr  odbywać się będą zajęcia merytoryczne z zakresu tematyki doradztwa, HR-u oraz prowadzenia szkoleń (trwające 1,5h-3h  wg terminarza podanego na początku semestru)

Ważnym elementem będą szkolenia wstępne z Komunikacji w zespole. Rozwiązywania konfliktów oraz Zarządzania projektem (2 dni po 6h łącznie 12h, terminy ustalone z uczestnikami).

Studenci po wprowadzeniu  merytorycznym zdecydują się na obszar tematyczny i podzielą się na zespoły projektowe. Zostaną poddani badaniu kompetencji na początku i końcu cyklu zajęć.

Wspólnie z opiekunem wybiorą szczegółowe zagadnienia, problemy do rozwiązania, zdefiniują zakres pracy, opracują koncepcję projektu z określeniem produktów. Stworzą harmonogram, podzielą się zadaniami, rolami i przez kolejne miesiące zrealizują projekt.

 Etapy postępowania:

  1. Wprowadzenie podstawowych pojęć, terminologii, omówienie warunków zaliczenia i oczekiwanych efektów.
  2. Szkolenie z komunikacji w zespole, integracyjne oraz zarządzania projektami.
  3. Wypracowanie koncepcji projektów, opracowanie harmonogramu, podział zadań, z wykorzystaniem wiedzy ze szkolenia z pracy projektowej (rozróżnianie pojęć projekt, rezultat, produkt, wskaźniki, ewaluacja).
  4. Wsparcie ekspertów-praktyków, specjalistów, opiekunów umożliwienie poznania praktycznych narzędzi, stosowanych metod, zasad tworzenia planów działań i analizy case study.
  5. Praca zespołowa przy tworzeniu i realizacji projektów z przeprowadzeniem pilotażu/testu produktów.
  6. Popularyzacja projektów, wnioski.

Zajęcia kończą się prezentacją projektów  otwartą na gości z grona osób zaangażowanych w Klinikę Kariery: studentów, władze, pracowników naukowych i administracyjnych UW, specjalistów, ekspertów, pracodawców i podsumowaniem rekomendacjami dla kolejnych edycji.

Przykłady projektów studenckich realizowanych w poprzednich edycjach Kliniki Kariery: Kompendium rozwoju osobistej kariery, Szkolenie „Doktor Motywacji" czyli o motywacji do nauki; Opracowanie poradnika  o kreowaniu wizerunku w sieci oraz przygotowaniu do poszukiwania pracy; Szkolenie "Efektywna nauka i komunikacja w grupie"; Projekt integracyjnej gry terenowej – explory (grywalizacja); Opracowanie strategii kampanii promującej narzędzia Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie satysfakcji z pracy pracowników kadry administracyjnej Uniwersytetu Warszawskiego – badanie pilotażowe.