Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie"

O programie

DLA KOGO?

absolwentów szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu

 • dla  studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich
 • którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej

NA CO?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej
 • na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej

NA JAKICH WARUNKACH?

 • wartość pożyczki podstawowej - do 60 tys. zł
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,69% w skali roku, na dzień 18.11.2013)
 • wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do 20 tys. zł z możliwością częściowego umorzenia
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osóby fizycznnej
 • wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis

Więcej  www.wsparciewstarcie.info/