[27.04.2018] Konkurs na Projekty w programie „PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI", dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, trwa konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na projekty w programie „Programy kształcenia nauczycieli" dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

Działania w projekcie mogą być realizowane wyłącznie na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską.

Programy kształcenia nauczycieli, realizowane w projekcie, muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym - Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli – stanowiące załączniki: 12a oraz 12b do Regulaminu konkursu.

Programy muszą określać podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów oraz zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Stworzone programy kształcenia powinny przyczynić się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów. Mają uwzględniać  nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych.

Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

Maksymalna wartość projektu w przypadku UW to 12 000 000 PLN

Średni koszt wsparcia na jednego uczestnika nie może przekroczyć 30 000 PLN.

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. (do godz. 14.00)

 

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

Dla Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone konto w systemie SOWA, z którego BWR będzie dla Państwa przydzielał subkonta (odrębne subkonto dla każdego projektu będzie założone na podstawie danych zawartych w dokumencie „Szkic projektu POWER" stanowiącego załącznik do niniejszego newslettera).

 

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w terminie do 10 maja 2018, opisu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru (patrz załącznik „Szkic projektu POWER").

 

Szkic należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora. Zawarte w dokumencie informacje pozwolą m.in. na sformułowanie ewentualnych pytań do NCBR oraz przekazanie pierwszych uwag z BWR do autorów projektów. Po krótkiej recenzji szkicu projektu, będziemy prosili o przesłanie wersji roboczej wniosku wypełnionej w systemie SOWA, w terminie do 21 maja 2018r.

 

Jednocześnie informujemy, że transmisja ze spotkania informacyjnego dotyczącego ww. konkursu będzie dostępna na stronie http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/materialy-szkoleniowe/. W aktualnościach ukażą się także odpowiedzi na tzw. FAQ pomocne w konstruowaniu projektów.

 

Informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-pkn18/

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA: https://www.sowa.efs.gov.pl/