[27.04.2018] KONKURS NA PROJEKTY APLIKACYJNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ NA BADANIA PRZEYSŁOWE I/LUB EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej dla Osi IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, trwa konkurs nr 1/4.1.4/2018/POIR na projekty dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych obejmujące prace B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

 

Projekt obejmuje B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

 

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

 

Konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie (złożenie większej liczby wniosków będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez konsorcjum w danym składzie).

 

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

 

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

 

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 3 lat

i nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

 

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu!

 

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 200 000 000,00 PLN

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dofinansowanego projektu to 2 000 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dofinansowanego projektu to 10 000 000 PLN

 

Wnioski w ramach konkursu będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej,

za pośrednictwem systemu informatycznego IP:

od 16 maja do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00),

z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.,

2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r.

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/