[22.05.2017] NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W PODDZIAŁANIU 4.1.2 PO IR  Regionalne agendy naukowo - badawcze

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe" w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Pomoc udzielana w konkursie stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW (§ 11 - § 15).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę", określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą systemu informatycznego IP w terminie: od 12 czerwca do 12 września 2017 r. (do godz. 16:00)

z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy.

 

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.

 

Projekty muszą być zgodne z zakresem Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_4_1_2_2017/4_zakres_ranb_-zalacznik_do_rpk.pdf

Jeżeli będą Państwo zainteresowani udziałem w konkursie, uprzejmie prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju UW, e-mail: bwr@uw.edu.pl

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/