[22.05.2017] KONKURS W RAMACH 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 w ramach 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
  • umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

 

W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

Projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Maksymalny koszt projektu przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN.

W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę.

 

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA poprzez opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym w jednej z dwóch form:

 

  • podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)
  • profil zaufany ePUAP.

 

Dla Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone konto w systemie SOWA, z którego przydzielane są subkonta (odrębne subkonto dla każdego projektu). 

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, do 20 czerwca br. szkicu projektu zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru. [docx.]

Opis należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora.

W trakcie trwania procedury konkursowej, przed rozpoczęciem naboru wniosków, IOK opublikuje w serwisie internetowym (w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power ) również FAQ zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestii najczęściej poruszanych przez wnioskodawców.

 

Informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17/