[10.04.2018] ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJETKU ‘NAJPELSI Z NAJLEPSZYCH! 3.0'

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0." w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy i wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.

 Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

 

Oferty składane w ramach UW, w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, można składać do 30 kwietnia 2018 r.

! Jeśli będą Państwo zainteresowani aplikowaniem w konkursie prosimy o niezwłoczny kontakt z BWR UW (e-mail: bwr@uw.edu.pl) w celu jak najszybszego zapoznania się z procedurą składania wniosków w konkursie.

Wszystkie jednostki organizacyjne UW, zainteresowane udziałem w projekcie pozakonkursowym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.", proszone są o przesłanie do BWR (bwr@uw.edu.pl) roboczej wersji wniosków (wypełnionych załączników nr 1 i 2 do Zaproszenia- formularza oferty i kosztorysu projektu) na wskazany adres najpóźniej do  18 kwietnia br. w celu weryfikacji formalnej.

Informacje na temat zasad ubiegania się o środki w ramach tej inicjatywy dostępne są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

Spotkanie informacyjne dot. projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.", odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), o godz. 13.00. W spotkaniu możliwy jest udział 1 osoby z każdej jednostki organizacyjnej uczelni.

Przekazywanie ewentualnych pytań w zakresie tematyki spotkania powinno nastąpić w terminie do 13 kwietnia 2018 r. na adres najlepsi@mnisw.gov.pl.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać na ww. adres mailowy (ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika) w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.