_____________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 8 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż została uruchomiona nowa strona ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim, która jest dostępna pod adresem:

www.odo.uw.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Dominik Ferenc

_____________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 21 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 1 stycznia 2017 r. zostanie uruchomiona wersja produktywna systemu SAP, tym samym zmienia się zakres dostępu pracowników do danych osobowych, uprzejmie przypominam o obowiązku wydawania upoważnień (bądź aktualizacji zakresu przetwarzania danych) dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, ktrórzy będą posiadać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie SAP.
Jeżeli pracownik posiada już upoważnienie wydane do systemów USOS czy HMS bądź innych zbiorów danych wystarczające jest zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu nr 4 - pozwoli to na zwiększenie zakresu uprawnień dot. przetwarzania danych osobowych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem w powyższej sprawie:

Tutaj pismo

Serdeczności
ABI UW - Dominik Ferenc
_____________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 10 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 10 sierpnia br. zostało rozesłane do Państwa pismo ws. rejestracji zbiorów danych osobowych, uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią i wypełnienie załączonych do niego dokumentów. Bardzo proszę o przesłanie wypełnionych dokumentów do dnia 30 września 2016 r. w wersji papierowej z podpisem i wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres e-mail: dominik.ferenc@adm.uw.edu.pl.
Pozwoli to na uzupełnienie centralnego rejestru zbiorów danych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać poniżej (aby zalogować się do serwisu należy użyć loginu i hasła CAS).

Tutaj pismo
Zgłoszenie zbioru danych
Formularz 1 (ewidencja zbiorów)

Serdeczności
ABI UW - Dominik Ferenc

_____________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 5 lutego 2015 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2015 r.  zaszły istotne zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, które odnoszą się również do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

W dniu 5 lutego br. zostało rozesłane do Państwa pismo informacyjne w powyższej sprawie, proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Tutaj pismo

Z wyrazami szacunku
ABI UW - Dominik Ferenc

_____________________________________________________________________________________________________

Info. z 4 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 3 listopada 2014 r. doszło do zmiany Zarządzenia Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW 2007 r., Nr 9E, poz. 372). W dniu 4 listopada zostało do Państwa rozesłane pismo w sprawie przypomnienia obowiązków LABI dotyczących ochrony danych osobowych w pracach Komisji Stypendialnych.

Do pisma zostało dołączone Zarządzenie Nr 48 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39. Zmiana polega na wprowadzeniu do zarządzenia wzoru Oświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych, a także wprowadzenia nowego wzoru „Ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych". Bardzo proszę o aktualizację prowadzonych przez Państwa ewidencji zgodnie ze wzorem załączonym do Zarządzenia Nr 48. Ewidencja została zaktualizowana o pola: Nr identyfikatora w systemie informatycznym oraz datę wydania i cofnięcia upoważnienia. Nr identyfikatora w systemie informatycznym wydawany jest przez Administratora Systemu upoważnionemu pracownikowi. Pracownik upoważniony jest zobowiązany do przekazania LABI nr identyfikatora w systemie informatycznym po uzyskaniu dostępu do systemu. Przekazanie nr identyfikatora w systemie informatycznym do LABI jest obligatoryjne.

Proszę również o uważne zapoznanie się z procedurą nadawania uprawnień użytkownikom systemów.

Tutaj pismo
Zmiana zarządzenia

Serdecznie pozdrawiam
ABI UW - Dominik Ferenc

_____________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 23 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,

proszę wszystkich Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji o zapoznanie się z pismem z dnia 23 maja 2014 r. w celu przypomnienia obowiązków LABI dotyczących prac Komisji Stypendialnych, wynikających z postanowień Zarządzenia Rektora UW Nr 39 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2007 r. Nr 9E, poz. 372) oraz Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2013 r. Nr 9B, poz. 176).

Tutaj pismo
Więcej...

Z wyrazami szacunku
ABI UW - Dominik Ferenc

___________________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 29 stycznia 2013 r.

W celu ujednolicenia praktyki uprzejmie informuję, iż zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie trybem Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach organizacyjnych powołuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek dziekana, dyrektora, kierownika jednostki organizacyjnej (§ 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na UW - Monitor UW z 2007 r. Nr 9, poz. 372).

W związku z powyższym każda zmiana na stanowisku Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji może nastąpić tylko w trybie określonym Zarządzeniem Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

ABI UW - Dominik Ferenc

___________________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 10 września 2012 r.

Proszę wszystkich Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji o zapoznanie się z pismem z dnia 7 września 2012 r. w celu przypomnienia obowiązków osób upoważnionych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz postanowień Zarządzenia Rektora UW Nr 39 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2007 r. Nr 9E, poz. 372).

Tutaj pismo

ABI UW - Dominik Ferenc 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Info. z 02 grudnia 2011 r.

Studenckie Komisje Stypendialne już pracują. Proszę wszystkich LABI o zapoznanie się z procedurą wygenerowania dostępu do danych osobowych dla członków komisji, obsługi komisji w tym względzie i pismem w sprawie. Ta informacja została rozesłana do LABI poczta e-mailową z załącznikiem w postaci pisma.

Podobna akcja stypendialna rozpocznie się w nowym 2012 roku z nowowybranymi członkami komisji. Prosze pamiętać o konieczności nadzorowania prac tych komisji i opieki nad nimi.

Poniżej informacje szczegółowe i materiały dla LABI i członków Komisji Stypendialnych - tylko dla osób zalogowanych.

Tutaj procedura

Tutaj obsługa komisji

Tutaj pismo

Tutaj obowiązek informacyjny