Wzory wniosków obowiązujące na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (jeśli nie ma wzoru student musi napisać podanie własnoręcznie)

Wniosek o urlop naukowy
Wniosek o urlop okolicznościowy
Wniosek o urlop zdrowotny

Wniosek o Indywidulany Tok Studiów + plan ITS (zał. nr 1 do uchwały nr 114 Rady WLS z dn. 19.12.2017 r.)

Wniosek o wznowienie studiów

Wniosek o wznowienie na ostatni etap studiów licencjackich/magisterskich w celu napisania i obrony pracy dyplomowej

Wniosek o obniżenie opłat za studia

 

Terminy składania wniosków dot. toku studiów – na podstawie uchwały nr 114 Rady WLS  z dn. 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej:

• Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów – nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
• Wniosek o powtarzanie roku – nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
• Wniosek o wznowienie studiów – nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru (termin ten nie dotyczy osób wznawiających studia w celu zaliczenia seminarium dyplomowego niezaliczonego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej)
• Wniosek o ITS – do 14 dni od rozpoczęcia semestru
• Wniosek o zmianę formy, kierunku lub specjalności studiów – nie później niż na 3 tygodnie po rozpoczęciu semestru