W TRAKCIE WYJAZDU

Student winien stawić się na uczelni goszczącej odpowiednio wcześniej przez rozpoczęciem semestru celem uzgodnienia z koordynatorem ds. mobilności uczelni goszczącej finalnego programu zajęć. Z różnych względów niemożliwym może okazać się realizowanie programu, który został uzgodniony przed wyjazdem.

Student ma 30 dni od dnia rozpoczęcia semestru na uczelni goszczącej na dokonanie zmian w USOS. Jeśli zachodzi konieczność wprowadzenia zmian, student winien przesłać do koordynatora ds. mobilności tabelę "Tabela w trakcie Mobilności (TTM)", w której wykaże jakich zmian pragnie dokonać. Jeśli jest to konieczne, powinna ona zostać opatrzona stosownym komentarzem studenta.

Po uzyskaniu zgody koordynatora, student wprowadza zmiany w systemie USOS, a następnie zwraca się do koordynatora z prośbą o ich ostateczne zaakceptowanie.

Student powinien jak najszybciej skontaktować się z wykładowcami prowadzącymi przedmioty stanowiące różnice programowe i uzgodnić z nimi sposób i tryb ich zaliczenia.

W przypadku niespodziewanych, nagłych, nietypowych sytuacji student w każdej sytuacji może i powinien kontaktować się zarówno z koordynatorem ds. mobilności jak i z BWZ (w zależności od odnośnej sprawy).

Tabela w trakcie Mobilności (TTM)

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!