OGŁOSZENIE ws. procedury ustalania wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Komisja Stypendialna IKSI informuje, że będzie występowała do właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie na jego podstawie opinii dotyczącej sytuacji majątkowej i dochodowej w rodzinie każdego studenta deklarującego wysokość dochodu na osobę w rodzinie poniżej progu minimum socjalnego tj. 351 złotych.

Uprzejmie informujemy, iż od roku akademickiego 2014/2015 wypłata zapomogi, stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości i specjalnego uwarunkowana jest uprzednim odbiorem decyzji o przyznaniu świadczenia. Studenci, którym stypendia zostały przyznane (informacja na koncie w USOSweb) proszeni są o osobisty odbiór decyzji w pok. 515.

W przypadku nieodebrania decyzji w powyższym terminie wypłata stypendium zostanie wstrzymana (osobisty odbiór decyzji nie dotyczy studentów studiów zaocznych i  studentów przebywających za granicą w ramach międzyuczelnianych programów wymiany – tym studentom decyzje zostaną wysłane pocztą).

Komunikat Pani Rektor ws. zasad składania wniosków o stypendia i wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego:

https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow-dla-studentow-i-doktorantow/

http://bss.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow/

Ujednolicony regulamin pomocy materialnej - pobierz.