Studia Podyplomowe. Specjalizacja Nauczycielska – Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych

Celem studiów jest zdobycie przez absolwentów studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia kompetencji pedagogicznej, metodycznej, międzykulturowej, psychologicznej, organizatorskiej i informatyczno-technicznej oraz uzyskanie formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych zgodnie z przepisami MENiS z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Psychologia z elementami psycholingwistyki (60 godz.), Pedagogika (90 godz.), Glottodydaktyka (90 godz.), Kulturoznawstwo (45 godz.), Emisja głosu (15 godz.), Retoryka (15 godz.), Prawo oświatowe (15 godz.), Technologia informacyjna (45 godz.). Praktyki pedagogiczne realizowane są w trzecim semestrze (w wymiarze 150 godz.).

Po ukończeniu niniejszych studiów podyplomowych absolwent jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych. Posiada wiedzę w zakresie:

1. glottodydaktyki, tak by skutecznie prowadził zajęcia edukacyjne w zakresie nauczania języków obcych, w szczególności poprzez umiejętny dobór metod nauczania oraz środków dydaktycznych.

2. psychologii, psycholingwistyki i pedagogiki, tak by wspierał rozwój uczniów, indywidualizował proces nauczania, zaspokajał szczególne potrzeby edukacyjne uczniów oraz współpracował z innymi nauczycielami.

3. technologii informacyjnej, by mógł wykorzystywać ją w nauczaniu przedmiotu.

4. prawa oświatowego, by mógł posługiwać się przepisami prawa dotyczącego oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

INFORMATOR studiów podyplomowych na rok 2016/2017 - Specjalizacja Nauczycielska - Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych

Regulamin Studiów Podyplomowych w UW

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

Kwestionariusz osobowy