PRZED WYJAZDEM

Niezależnie od wyznaczonych przez BWZ procedur dalszego postępowania, o których studenci zostaną poinformowani w odpowiednim terminie przez BWZ, IKSI zobowiązuje ich do dopełnienia następujących procedur przed wyjazdem:

1) Po otrzymaniu potwierdzenia od BWZ, iż zostali oni zakwalifikowani na stypendium Erasmus+, należy w  e-LA (tj. elektronicznym porozumieniu o programie studiów) wpisać przedmioty, które student będzie realizował podczas stypendium. W Tabeli A należy wpisać przedmioty realizowane za granicą, natomiast w Tabeli B przedmioty, które student realizowałby w IKSI  w danym semestrze. Wszystkie przedmioty, dla których student nie znalazł odpowiedników, stanowią różnicę programową (Tabela C w e-LA). Student winien po rozpoczęciu mobilności skontaktować się z odnośnym wykładowcami celem uzgodnienia sposobu i trybu ich zaliczenia.

2) Po zakończeniu wprowadzania przedmiotów student potwierdza elektronicznie wprowadzone zmiany i zwraca się do koordynatora z prośbą o ich zaakceptowanie.

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!